Hallinnointi (OP-Asuntoluottopankki Oyj)

OPAn toiminta perustuu voimassa olevien Suomen lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen. OPA noudattaa Suomen osakeyhtiölain lisäksi arvopaperin liikkeeseenlaskijaa koskevia säädöksiä, kiinnitysluottopankkitoiminnasta annettua lakia, rahoitusalan yrityksiä koskevia säännöksiä, OPAn yhtiöjärjestystä ja OP Osuuskunnan ohjeita. Kansainvälisessä toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin myös paikallista lainsäädäntöä.

OPA kuuluu talletuspankkien yhteenliittymään ja on sanotun yhteenliittymän keskusyhteisön OP Osuuskunnan tytäryhtiö. Yhtiö toimii kiinnitysluottopankkina ja laskee liikkeeseen kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja.

OP-Asuntoluottopankin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

OP Ryhmän selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

OP Ryhmän palkka- ja palkkioselvitys

Vuosi 2019