Talkoförsäkring

Med en talkoförsäkring skyddar du talkodeltagarna i händelse av olycksfall
1

Talkoarbete med sinnesro

Med en talkoförsäkring skyddar du talkodeltagarna i händelse av olycksfall.

2

Skräddarsytt skydd för talkodeltagare

Skydden och försäkringsbeloppen i talkoförsäkringen kan skräddarsys efter dina behov.

3

Kontakta oss

Du kan enkelt teckna en talkoförsäkring genom att kontakta vår kundtjänst.

Talkoförsäkringen ger skydd under talkoarbetet

Ett talkoarbete som utförs i trevligt sällskap är ett utmärkt sätt att fördriva tid tillsammans och få saker gjorda. Oavsett om det är fråga om renoveringstalko, gårdstalko eller andra talkoarbeten, lönar det sig att skydda talkodeltagarna med en talkoförsäkring. Talkoförsäkringen gäller i Finland och omfattar de personer som deltar i talkot i händelse av olycksfall såväl under talkoarbetet som vid resor med direkt anslutning till talkoarbetet. Olycksfall som ersätts är exempelvis om en deltagare faller ner från en stege och skador till följd av detta eller skador som förorsakas av att ett tungt föremål faller ned.

Enklast tecknar du en talkoförsäkring genom att kontakta vår kundtjänst. På så sätt kan vi bäst kartlägga omfattningen på den talkoförsäkring som du behöver och säkerställa att den motsvarar dina behov. Samtidigt kan vi också gå igenom de skydd du vill ha i talkoförsäkringen och försäkringsbeloppen samt försäkringsskyddet för dig och dina familjemedlemmar. Vår kontaktinformation får du genom att klicka på knappen Ta kontakt.

Skräddarsy i en handvändning en talkoförsäkring som motsvarar dina behov och du kan ordna talkot med sinnesro.

Bra att veta om att talkoförsäkringen

Talkoförsäkringen utgör en del av en privatkunds gruppolycksfallsförsäkring och kan beviljas för viss tid för en eller flera försäkrade. Talkoförsäkringarna gäller endast i Finland. Talkoförsäkringen ersätter inte olycksfall som drabbar försäkringstagaren och familjemedlemmar som bor i samma hushåll. Du observerar väl också att arbete som utförs mot lön inte kan anses vara talkoarbete, och därmed gäller en talkoförsäkring endast vid oavlönat arbete. Om man för talkoarbetet betalar lön eller annat vederlag, ska deltagarna försäkras med en arbetsolycksfallsförsäkring.

En talkoförsäkring kan också tecknas som ett tilläggsskydd i fastighetsförsäkringen, varvid det är fråga om en omfattande talkoförsäkring. Försäkringen ger boenden i ett bostads- eller fastighetsbolag skydd exempelvis i arbeten i anslutning till skötseln av fastigheten samt talkodeltagarna i händelse av olycksfall som sker i talkoarbetet.

Läs mer om talkoförsäkring för bostads- eller fastighetsbolag samt företag

Läs mer om arbetsolycksfallsförsäkringen

Läs mer om fastighetsförsäkringen

Priset på och försäkringsbeloppen i talkoförsäkringen

Priset på talkoförsäkringen fastställs utifrån giltighetstiden, försäkringsbeloppen samt de försäkrades antal och ålder, minimipremien är dock alltid 30 euro. För att kontrollera priset på en talkoförsäkring som motsvarar dina behov, rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst.

Försäkringsbeloppen i talkoförsäkringen kan väljas bland olika alternativ efter dina behov. Beroende på försäkringsbeloppen samt de försäkrades antal och ålder, kan vid inträffade olycksfall betalas i vårdersättning 2 500–8 500 euro, i menersättning 1 700–45 000 euro och i dödsfallsersättning 850–2 500 euro.

Talkoförsäkring som del av andra gruppolycksfallsförsäkringar

Utöver en talkoförsäkring ingår dessutom i en gruppolycksfallsförsäkring för privatkund också andra försäkringsalternativ. Sådana är utfärds-, läger-, klubb- och hobbyförsäkring, försäkring för dagvård, försäkring på heltid, försäkring för arbetstid och försäkring för fritid. Gruppolycksfallsförsäkringar, med undantag för talkoförsäkring, är i kraft överallt i världen i händelse av olycksfall. Gruppolycksfallsförsäkringarna gäller inte vid tävlingsidrott och inte heller för medlemmar av en idrottsförening eller idrottsorganisation på idrottsläger eller idrottsskolor. Du kan läsa mer om försäkringsalternativen för privatkunders gruppolycksfallsförsäkringar nertill på sidan.

Vill du skaffa en gruppolycksfallsförsäkring för registrerade företag, samfund eller någon annan aktör med FO-nummer? Med en gruppolycksfallsförsäkring ger du dina anställda ett skydd på heltid eller fritid i händelse av olycksfall. Med försäkringen skyddar du också enkelt besökare i ditt företag och olika evenemang som ditt företag ordnat.

Talkoförsäkring ger talkodeltagarna skydd i händelse av olycksfall under talkoarbetet och vid resor med direkt anslutning till talkot.

Utfärds-, läger-, klubb- och hobbyförsäkring omfattar deltagarna i händelse av olycksfall vid utfärds-, läger-, klubb- eller hobbyverksamhet samt under resor med direkt anslutning till dessa.

Försäkring för dagvård ger skydd för tiden i dagvård samt under den rakaste vägen till dagvården och tillbaka.

Försäkring på heltid ger skydd i arbetet och på fritiden i händelse av olycksfall.

Försäkring för arbetstid gäller vid frivilligarbete som försäkringstagaren arrangerar och på resor i direkt anslutning till det.

Försäkring för fritid ersätter i händelse av olycksfall som inträffar på fritiden, med undantag för sådana olycksfall som avses i lagen om olycksfallsförsäkring eller i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.
Talkoförsäkring
Försäkra deltagarna i bostads- eller fastighetsbolagets talkon.
Hälsoförsäkring för vuxen