Nainen ja mies juovat kahvia ulkona ja keskustelevat kiinteistövakuutuksesta, joka toimii yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvana.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring som skydd för företagets och husbolagets egendom. Välj en fullvärdesförsäkring utifrån totalytan för objektet eller försäkra det till ett avtalat belopp i euro.
1

Bostads- och affärsbyggnader är värdefull egendom

Med en omfattande försäkring skyddar du dig mot risker som anknyter till ägande och innehav av fastighet och för vilka husbolagets styrelse och företagets ledning är ansvariga.

2

En försäkring – många slags skydd

I alla våra fastighetsförsäkringslösningar ingår egendomsskydd, ansvarsförsäkring för fastighetsägare, rättsskydd, ansvarsförsäkring för administrationen och hyresintäktsavbrottsförsäkring.

3

En försäkring – många slags skydd

I alla våra fastighetsförsäkringslösningar ingår egendomsskydd, ansvarsförsäkring för fastighetsägare, rättsskydd, ansvarsförsäkring för administrationen och hyresintäktsavbrottsförsäkring.

Fastighetsförsäkring som lämpar sig för alla slags byggnader

Det finns många risker som anknyter till ägande och innehav av en fastighet och till affärsverksamheten som idkas där, och eftersom byggnader binder mycket kapital, är det skäl att försäkra dem med eftertanke. Fastighetsförsäkringen lämpar sig för alla slags byggnader, och den kan skräddarsys flexibelt enligt dina behov. Vare sig byggnaden är en bostads-, affärs- eller industribyggnad, försäkrar vi den antingen enligt volymen, dvs. till sitt fulla värde, eller till ett avtalat belopp.

Om det uppstår en brand i fastigheten eller en vattenledning springer läck och orsakar en vattenskada, ersätter fastighetsförsäkringen skadorna som uppstår på byggnaden. Du har nytta av fastighetsförsäkringen också exempelvis om du som ägare till en fastighet blir ersättningsskyldig för en skada som du har åsamkat någon annan. Så kan det gå, om en utomstående halkar och skadas på gården som tillhör en byggnad som du äger.

Med fastighetsförsäkringen försäkrar vi

 • byggnadens
 • konstruktioner, ytbeläggningar och inventarier, där ändringsarbeten motsvarar den ursprungliga nivån.
 • fast installerade VVS-system samt därtill hörande anläggningar och maskiner.
 • fasta sedvanliga konstruktioner, såsom skjul för avfallskärl och lager för sportutrustning som är högst 40 m2 stora.
 • också inventarier som är avsedda för gemensamt bruk, exempelvis maskiner som är avsedda för skötsel av fastigheten.

Vad ersätter fastighetsförsäkringen för företag?

Du kan försäkra din fastighet mot olika skador antingen till dess fulla värde, dvs. enligt volymen, eller till ett avtalat försäkringsbelopp.

Omfattande fastighetsförsäkring och Omfattande fullvärdesförsäkring för fastighet ersätter plötsliga och oförutsedda skador, såsom brand-, läckage-, inbrotts- eller stormskador samt exempelvis skador som förorsakats av en hagelskur eller störtregn.

Fastighetsförsäkring och Fullvärdesförsäkring för fastighet ger skydd endast vid skador som förorsakas av

 • brand, sot eller explosion.
 • läckage eller utlösning av släckningsanordning.
 • inbrott eller stöld eller skadegörelse på fastigheten i samband med inbrott.
 • att en maskin eller anordning som betjänar byggnaden har havererat.
 • storm eller åsknedslag.
 • vilda djur.

Som tilläggsskydd kan man till fastighetsförsäkringar dessutom foga en omfattande talkoförsäkring, som ersätter olycksfall som drabbat personer som deltagit i ett fastighetstalko eller under resor i anslutning till detta.

Fullvärdesförsäkringen för fastighet

I fullvärdesförsäkringen är försäkringsobjektet försäkrat utan avtalad maximiersättning och premien baserar sig på den anmälda volymen för byggnaden. Den verkliga volymen för objektet beräknas enligt definitionen i Rakennustietosäätiös RT-kort.

I våra fastighetsförsäkringar ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Ur ansvarsförsäkringen för fastighetsägare ersätter vi person- och sakskador som drabbat utomstående och för vilka ditt företag i egenskap av fastighetsägare är ersättningsskyldigt. En typisk skadehändelse är exempelvis att en förbipasserande halkar på bostadsbolagets område och skadar sin fot. Om du har slarvat med sandningen av din isbelagda gård, kan du bli ersättningsskyldig.

Ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse tryggar styrelseledamöterna. Den täcker ekonomiska skador som drabbar bolaget, aktieägare eller andra personer och för vilka en lekmannadisponent eller en styrelsemedlem enligt gällande lag om bostadsaktiebolag är ersättningsskyldig.

Rättsskyddsförsäkringen står för en del av advokat- och rättegångskostnaderna i olika tvistemål och brottmål, om dessa anknyter till ägande, vård, innehav eller användning av fastigheten.

Mer detaljerad information om ersättningsslagen och -beloppen får du i produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren.

Premien för fastighetsförsäkring – hur fastställs premien?

På premien för fastighetsförsäkringen inverkar byggnadernas volym, läge, ålder och den självrisk som valts. Även frågan om huruvida objektet ska försäkras med en fullvärdesförsäkring för fastighet eller till ett avtalat försäkringsbelopp inverkar på premien. I premien för din fastighetsförsäkring beaktar vi även hurdan verksamhet du utövar i byggnaderna, vilka totalrenoveringar som gjorts och de skydds- och säkerhetslösningar som tillämpats på fastigheten

​Begär offert så får du närmare information och premien för fastighetsförsäkringen. Vi tar tillsammans reda på om en fullvärdesförsäkring för fastighet är den lämpligaste för dina behov eller om det är bättre att försäkra objektet upp till ett avtalat belopp i euro.

Hur beaktas metoden för en rörrenovering vid läckageskador i byggnader?

I en ersättningssituation inverkar åldern hos röret vid en läckageskada på ersättningsbeloppet genom åldersavdraget. Den metod som används vid en rörrenovering eller ett stambyte inverkar åter på hur rörsystemets ålder beaktas vid beräkning av avdrag.

Metod certifierad av VTT (gäller endast avloppsrör)

I ett objekt där ett gammalt avloppsrör bevisligen har renoverats med en metod som har certifierats av VTT, så att ett nytt rör med ringstyvhet bildas på insidan av avloppsröret, börjar beräkningen av det bruksår som inverkar på åldersavdraget från ingången av det kalenderår som följer 10 år efter renoveringsåret.

Moderna metoder är:

• Formpassade rör: Ett nytt fabrikstillverkat rör monteras in i det gamla avloppet.

• Strumpteknik: Innanför det gamla röret skjuter man in en fabrikstillverkad strumpa, som härdas på platsen.

• Sprutgjutning: I det gamla röret gjuts med sprutning ett rör som består av harts och vars tjocklek är minst 3 mm.

Övriga moderna metoder (gäller avlopps- och tappvattenrörsystem)

Pohjola Försäkring har sedan 2006 beaktat moderna rörrenoveringsmetoder vid beräkning av åldersavdraget vid läckageskador i fastigheter. I ersättningssituationer halverar vi åldern på det ursprungliga röret, varvid det åldersavdrag som görs vid ett rörläckage är avsevärt mindre än avdraget enligt försäkringsvillkoren. Denna praxis fortsätter i de objekt, där renoveringen inte har gjorts med ovan nämnda av VTT certifierade metoder.

Nytt rörsystem

I objekt där tappvatten- och avloppsrör ersätts med ett helt nytt rörsystem, börjar beräkningen av de bruksår som inverkar på åldersavdraget från ingången av det kalenderår som följer efter installeringsåret.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

 • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
 • skriva ut ett försäkringsintyg
 • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

 • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
 • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.
Kuvassa näkyy nainen porttikongissa
Försäkringar för bostadsbolag
Skydda ditt bostadsbolag i händelse av egendomsskada och ersättningsskyldighet.
Miehet hymyilevät, koska omaisuusvakuutus on kunnossa.
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.