Kuvassa näkyy nainen porttikongissa

Försäkringar för bostadsbolag

Skydda ditt bostadsbolag i händelse av egendomsskada och ersättningsskyldighet.

Försäkringspaket för bostadsbolag

Hos oss får du alla försäkringar som behövs för att täcka bostadsbolagets egendoms-, ansvars- och rättsskyddsrisker. I paketet ingår även en försäkring för avbrott i hyresintäkterna.

Vältäckande skydd

Bostadsbolagets försäkring omfattar även VVS-system, täckta platser och uteförråd, liksom också solpaneler och laddningsplatser för elbilar som tjänar byggnadens användning.

Pohjola Skadehjälpen och ett heltäckande nätverk av samarbetspartner

I Skadehjälpen hittar du enkelt anvisningar för hur du ska göra vid skador och vilka samarbetspartner till exempel inom skadetorkning vi kan hänvisa till om en skada inträffar.

Varje bostadsbolag behöver en fastighetsförsäkring

Pohjola Fastighetsförsäkring är planerad för bostadsbolagens behov och kan skräddarsys smidigt. När du för bostadsbolaget tecknar en fullvärdesförsäkring som grundar sig på byggnadens yta är den alltid försäkrad till fullt återanskaffningsvärde.

Om det uppstår en brand i bostadsbolaget eller en vattenledning springer läck och orsakar en vattenskada, ersätter bostadsbolagets försäkring skadorna på byggnaden. Ersättningen omfattar också till exempel gårdsförråd och täckta platser.

Försäkringar är inte obligatoriska för bostadsbolag, men det är bra att gardera sig mot skador. Premierna är rätt små i förhållande till vad exempelvis reparation av en skada till följd av en brand blir att kosta. När du tecknar försäkringar för bostadsbolaget hos oss, får du behändigt alla behövliga försäkringar i ett och samma paket.

Vilka andra försäkringar behöver bostadsbolaget?

Ansvarsförsäkringen

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som förorsakats utomstående och som bostadsbolaget är ersättningsansvarigt för. En typisk skadehändelse är exempelvis att en förbipasserande halkar på bostadsbolagets område och skadar foten. Om du har försummat att sanda gårdsplanen kan bostadsbolaget ställas till svars om någon skadar sig.

Ansvarsförsäkring för förvaltningen

De risker som bostadsbolagets styrelse bär täcks med en ansvarsförsäkring för förvaltningen. Den täcker ekonomiska skador som drabbar bolaget, aktieägare eller andra personer och för vilka en lekmannadisponent eller en styrelsemedlem enligt gällande lag om bostadsaktiebolag är ersättningsskyldig. Ansvarsförsäkringen för bostadsbolagets förvaltning ersätter också en eventuell rättegång, om en skada har orsakats av en styrelseledamots försummelse eller oaktsamhet.

Rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddsförsäkringen står för en del av advokat- och rättegångskostnaderna i olika tvistemål och brottmål, om dessa anknyter till ägande, vård, innehav eller användning av fastigheten.

Avbrottsförsäkringen för hyresinkomst

Avbrottsförsäkringen för hyresinkomst ger skydd mot förlust av hyresintäkter, om din fastighet drabbas av en egendomsskada. Du får hyresintäkter av uthyrda fastigheter eller delar av dem som blir obrukbara på grund av skadan.

Bostadsbolaget bör också överväga att teckna en talkoförsäkring vid oavlönat arbete på fastigheten. Försäkringen ersätter vid olycksfall som talkoarbetare kan råka ut för till exempel när man städar gårdsplanen. Fråga mer av oss.

Vad ersätter bostadsbolagets försäkring?

  • Det mindre omfattande alternativet av bostadsbolagets fastighetsförsäkringar ersätter endast vissa situationer, som till exempel bränder, läckage, stormskador, skadegörelse och inbrott.
  • Den mer omfattande fastighetsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador, till exempel skador vid störtregn. 
  Fastighetsförsäkring Omfattande fastighetsförsäkring
En byggnad skadas i en brand Ja Ja
En vattenledning går sönder och förorsakar en vattenskada Ja Ja
Inbrott i byggnaden Ja Ja
Skadegörelse på byggnaden Ja Ja
Skador på maskiner eller anordningar avsedda för byggnadens användning Ja Ja
Ett träd som stormen fällt söndrar yttertaket, vilket leder till
en läckageskada
Ja Ja
Överspänning till följd av blixtnedslag skadar automatiken i
fastigheten
Ja Ja
Vatten strömmar in i byggnaden på grund av exceptionell översvämning av havsvatten eller vattendrag, eller exceptionellt störtregn  Nej Ja
En kraftig hagelskur skadar taket Nej Ja
Yttertaket läcker  Nej Ja
En fotgängare halkar på bostadsbolagets område och
skadar foten
Ja Ja
Egendomsskada som en lekmannadisponent eller en styrelseledamot är ersättningsskyldig för Ja Ja
Advokat- och rättegångskostnader Ja Ja

 

Ersätter bostadsbolagets försäkring vattenskador?

Den mindre omfattande fastighetsförsäkringen ersätter läckageskador som till exempel beror på att en maskin eller anordning som betjänar byggnaden har gått sönder, men inte vattenskador som orsakats av översvämning eller störtregn. Dessa skador ersätts endast ur Omfattande fastighetsförsäkring.

Omfattande fastighetsförsäkring ersätter en vattenskada som orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse, dvs. till exempel om en exceptionell översvämning av havsvatten eller vattendrag höjer vattenståndet så att den skadar en byggnad.

Detaljerade definitioner för ersättningsgilla skador hittar du i försäkringsvillkoren i slutet av sidan. Be om tilläggsinformation av våra experter!

Försäkringar skyddar bostadsbolaget och de boende

Försäkringarna garderar bostadsbolaget mot skador men också de boende kan ställas till svars för skador på fastigheten. Om en boende av oaktsamhet orsakar skada på fastighetens konstruktioner kan bostadsbolaget kräva ersättning av denne. Även om en fastighetsförsäkring som bostadsbolaget tecknar delvis överlappar med de boendes egna hemförsäkringar, är det bra att försäkra bostadsbolaget med en lämplig fastighetsförsäkring. En hemförsäkring skyddar den boendes lösöre och den fasta inredningen i bostaden, medan bostadsbolagets fastighetsförsäkring täcker konstruktionerna.

Utöver ett heltäckande försäkringsskydd bör bostadsbolaget sträva efter att kartlägga riskerna och förebygga skador. Att bostadsbolaget utarbetar en säkerhetsplan, vidtar ansvarsfulla underhålls- och skötselåtgärder på fastigheten samt har en målinriktad riskhantering ger klara besparingar och höjer boendekvaliteten. Läs mer om Pohjola Försäkrings säkerhetsföreskrifter via länkarna nere på sidan!

Vilka faktorer inverkar på premierna för bostadsbolagets försäkring?

På premien för bostadsbolagets försäkring inverkar byggnadernas volym, läge, ålder och den självrisk som valts. På vilket sätt bostadsbolaget försäkras inverkar också på premien. Du kan välja en fullvärdesförsäkring eller försäkra bostadsbolaget till ett avtalat försäkringsbelopp. Omfattande fastighetsförsäkring är en försäkring som ersätter skador orsakade av naturfenomen. Därför är den också dyrare, men det betydligt mer omfattande försäkringsskyddet är ofta det förnuftigaste alternativet eftersom ersättningsbeloppen vid skador av det här slaget kan bli mycket höga.

I premien för bostadsbolagets försäkring beaktar vi bland annat utförda grundliga renoveringar samt fastighetens skydds- och säkerhetslösningar.

Begär offert så får du närmare information och premien för bostadsbolagets försäkring! Tillsammans med vår expert tar vi fram den bästa försäkringslösningen för bostadsbolaget

Nainen ja mies juovat kahvia ulkona ja keskustelevat kiinteistövakuutuksesta, joka toimii yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvana.
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
Kaksi rakennusmiestä keskustelevat työmaalla, jossa rakennusvirhevakuutus on kunnossa.
Byggfelsförsäkring
Skydd i händelse av byggfel om stiftande delägaren är insolvent
Nainen haravoi lehtiä pihalla talkoovakuutus turvanaan.
Talkoförsäkring
Försäkra deltagarna i bostads- eller fastighetsbolagets talkon.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.