Kaksi rakennusmiestä keskustelevat työmaalla, jossa rakennusvirhevakuutus on kunnossa.

Byggfelsförsäkring

Skydd i händelse av byggfel om stiftande delägaren är insolvent.

Tryggar delägarens och bostadsaktiebolagets ställning

När ett byggfel konstateras i byggnaden och den stiftande delägaren är insolvent, täcker försäkringen skyldigheter för den stiftande delägaren.

Försäkring som förutsätts i lagen om bostadsköp

En gällande byggfelsförsäkring är en förutsättning för försäljning av nya bostäder och byggnader som sanerats till nya bostäder.

Det är lätt att begära offert på en försäkring

Fyll i och skicka offertbegäran till Pohjola Försäkring när ditt bygglov vunnit laga kraft. Vi kontaktar dig inom några dagar, så snart vi har försäkringsofferten klar.

Skyddar stiftande delägare i händelse av insolvens

En byggfelsförsäkring eller insolvensförsäkring skyddar den stiftande delägaren i händelse av insolvens. Försäkringen uppfyller de krav som ställs i lagen om bostadsköp, enligt vilken den som påbörjar ett byggprojekt ska teckna en försäkring eller ha en annan garanti för byggobjektet.

Med insolvensförsäkringen skyddas köparna i nya och ombyggda objekt som säljs som nya objekt mot den stiftande delägarens insolvens. Den täcker byggfel under 10 år, då den stiftande delägaren är insolvent.

Byggfelsförsäkringen ersätter bostadsaktiebolag och köpare för byggfelsskador som förorsakas av en stiftande delägares byggherres eller byggfirmas insolvens.

Pohjola Försäkrings ansvar för byggfel inträder vid årsgranskningen av byggnaden och upphör 10 år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten godkänt byggnaden för användning.

För vem är byggfelsförsäkringen avsedd?

Du behöver en byggfelsförsäkring när du är stiftande delägare i ett byggnadsprojekt, då du säljer nya eller ombyggda bostäder till konsumenter. Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som en byggherre eller byggfirma som fungerar som stiftande delägare ansvarar för. Den stiftande delägaren är den som tecknar eller i övrigt äger aktierna under byggnadsfasen.

Vi rekommenderar att du begär offert genast då ditt företag har fått bygglov och beslutat inleda byggprojektet.

Pohjola Försäkrings Byggfelsförsäkring uppfyller kraven i lagen om bostadsköp

Den som påbörjar ett byggprojekt måste enligt lagen om bostadsköp ställa en insolvenssäkerhet för objektet. En säkerhet i enlighet med RS-systemet i lagen om bostadsköp kan vara en försäkring, bankgaranti eller någon annan garanti enligt de villkor som Konkurrens- och konsumentverket fastställer. I allmänhet skaffas säkerheten redan under byggnadsfasen.

Pohjola Försäkrings Byggfelsförsäkring uppfyller de krav som lagen om bostadsköp ställer och ger dig som byggföretagare ett skydd vid en eventuell insolvens.

Byggherrens ansvar för byggfel

Ansvaret för byggherren och den stiftande delägaren i ett nytt bostadsaktiebolag upphör inte i och med årsgranskningen. Byggherren svarar för fel och brister i huset som byggts i upp till tio år. Sådana är fel och brister som påvisats bero på försummelser av god byggnadssed och som framkommer inom tio år från det att förvaltningen av bostadsaktiebolaget överlåtits till aktieägarna. Byggfelsförsäkringen som ett led i RS-systemet skapar trygghet åt både delägaren och bolaget.

Vad ersätter byggfelsförsäkringen?

Byggfelsförsäkringen ersätter när stiftande delägaren är insolvent

  • skador som förorsakats bostadsaktiebolag och köpare till följd av byggfel, vilka framkommit efter årsgranskningen
  • utrednings- och reparationskostnader för byggfel
  • extra boendekostnader för aktieköparen och hans familjemedlemmar under den tid då bostaden inte kan användas.

Tillsammans med våra experter säkerställer du att alla operativa risker beaktas tillräckligt. Vi tar tillsammans reda på ditt företags behov och skräddarsyr ett lämpligt försäkringsskydd utifrån dem. Lämna en offertbegäran om byggfelsförsäkring för ditt företag, så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Nainen ja mies juovat kahvia ulkona ja keskustelevat kiinteistövakuutuksesta, joka toimii yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvana.
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.