” ”

Försäkring för installations- och byggarbeten

Med en och samma försäkringslösning omfattande skydd vid installationer och byggande

Det rätta försäkringsskyddet för företagets bygg- och installationsentreprenader

Entreprenaderna kan vara verkligt värdefulla, då man räknar in bl.a. arbetsinsatsen, maskinerna och materialen som anknyter till bygg- och installationsarbetet. Därför är det lönt att försäkra dem ordentligt. 

Tidsbestämd eller fortlöpande försäkring

Du kan ta en tidsbestämd försäkring för projekt eller en kontinuerlig årsförsäkring.

Skräddarsydd för ditt företags behov

Du kan till försäkringen också foga de separata försäkringar du vill ha som ger skydd exempelvis mot skador på byggplatsmateriel, arbetsmaskiner eller egendom kring byggplatsen.

Med en försäkring för installations- och byggarbeten kan du skydda arbetsplatsen mot egendomsrisker

Med försäkringen för byggnads- och installationsarbeten får du ett så omfattande skydd som möjligt för ditt företags installations- och byggarbeten och för de maskiner, konstruktioner, råvaror och tillbehör som behövs i arbetet. Den lämpar sig för företag som utför exempelvis byggentreprenader eller installerar maskiner och apparater.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador, såsom

  • ett nybygge som är under byggnad skadas i en eldsvåda.
  • en vattenarmatur går sönder och förorsakar en vattenskada på den byggnad som byggs.
  • betongelement som skadats i anslutning till ett arbete med att lyfta elementet.
  • om en anordning som ska installeras går sönder till följd av att den välter eller faller ned.

Försäkringslösningar för entreprenader och installationer

Ditt företag kan teckna Försäkringen för byggnads- och installationsarbeten antingen tidsbestämt eller som en fortlöpande årsförsäkring.

En tidsbestämd projektspecifik försäkring är en enkel lösning, då ditt företag åläggs som huvudentreprenör att försäkra alla parter som ingår i entreprenaden, eller som under- eller sidoentreprenör att försäkra din egen andel av entreprenaden. Observera att försäkringsbeloppet ska motsvara den slutliga kostnadskalkylen för objektet eller din andel av entreprenaden.

Fortlöpande årsförsäkring som baserar sig på omsättningen eller faktureringen är ett alternativ som rekommenderas, då ditt företaget utför återkommande kortvariga småentreprenader eller underhålls- och serviceverksamhet. Försäkrade är de egendomsposter som man kommit överens om upp till en fastställd maximiersättning. Premiegrund är antingen företagets omsättning eller fakturering.

Skydd mot förseningar och skador som förorsakas andra

Med tilläggsförsäkringen mot forceringskostnader kan du dessutom försäkra dig mot situationer som beror på skador, som kräver extra arbetskostnader för att återställa det försäkrade objektet. På grund av brådskande tidscheman kan man då vara tvungen att låta utföra övertidsarbete eller anställa tillfällig arbetskraft. 

Du minns väl också att alla entreprenörer som verkar på arbetsplatsen ska ha en ansvarsförsäkring för verksamheten. Dessutom rekommenderar vi att entreprenörerna tar försäkring mot skador på egendom kring byggplatsen.

Inom bygg- och installationsbranschen behöver man försäkringar som är planerade för branschen. Pohjola Försäkrings experter har bred kännedom om branschen och kan riskhantering. Vi går gärna igenom dina försäkringsbehov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning. Ge oss din kontaktinformation via den nedanstående offertförfrågan så hörs vi snart.

Premien för försäkringen för byggnads- och installationsarbeten – hur fastställs premien?

I en tidsbestämd projektförsäkring är premiegrunden för byggnadsarbetet kvaliteten på byggnadsarbetet, byggnadens brandklass, entreprenadbeloppet, den självrisk som valts och entreprenadtiden. Vid installationsarbeten är motsvarande grunder entreprenadbeloppet, entreprenadtiden, självrisken som valts och maskinerna som ska installeras.

På premien i fortlöpande årsförsäkring inverkar kvaliteten på byggnadsarbetet eller de maskingrupper som ska installeras och den årliga omsättning eller fakturering som verksamheten genererar.

Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller till försäkringsperiodens slut. För ett arbetsobjekts del upphör försäkringen dock senast då objektet har överlåtits till beställaren eller tagits i bruk eller då den fortlöpande årsförsäkringen upphör.

Försäkringen gäller enligt dessa villkor för det försäkrade arbetsobjektets del också under garantitiden, dock högst tre år från överlåtelsen eller ibruktagningen av objektet eller en del därav. Det här gäller för alla sådana skador, som uppstår vid reparation av garantiskador eller som förorsakats av fel som begåtts under installations- eller byggarbete.

Det maximala ersättningsbeloppet vid dessa skador är totalt högst 10 % av försäkringsbeloppet för arbetsobjektet, och endast till den del som skadeersättning inte kan fås på basis av andra försäkringar.

Urakoitsija tekee työmaalla töitä urakoitsijan vastuuvakuutus turvanaan.
Ansvarsförsäkring för entreprenör
Ersätter skador orsakade av felaktig entreprenad
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.