Rakenteilla oleva rakennus rannassa.

Risker och försäkringar i byggbranschen – läs om försäkringar för din bransch i exempel

En ny eller mera erfaren företagare i byggbranschen kan ha svårt att skapa sig en bild av vilka försäkringar som behövs och hur de tillämpas i olika situationer. På den här sidan hittar du försäkringar för byggbranschen och risker en företagare i byggbranschen kan stöta på i sitt arbete.

 

Försäkring för installations- och byggarbeten

Försäkringen för byggnads- och installationsarbeten tryggar företagets installations- och byggarbeten samt maskiner, konstruktioner och tillbehör som behövs för dessa. Försäkringen lämpar sig för företag som utför exempelvis byggentreprenader eller installerar maskiner och apparater.

Försäkringsobjekt är åtminstone dessa:

 • Arbetsprestationer
 • Maskiner, anordningar och konstruktioner som ska installeras
 • Byggnader och tillfälliga konstruktioner som behövs under arbetets gång
 • Inredningar och halvfärdiga monteringar
 • Råvaror och tillbehör

Verkverktyg, arbetsmaskiner och arbetsredskap kan också inkluderas i försäkringen, men om detta ska överenskommas separat. Rörliga arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar, annat lyftmaterial, arbetsfärjor och pontoner kan dock inte vara försäkringsobjekt.  

Exempel

Ur försäkringen kan dock betalas ersättning i följande situationer: 

 • Ett nybygge som håller på att byggas har skadats i en eldsvåda
 • En vattenarmatur går sönder och förorsakar en vattenskada på en byggnad som byggs
 • Betongelement har skadats i anslutning till ett arbete med att lyfta elementet
 • Om en anordning som ska installeras går sönder till följd av att den välter eller faller ned

Försäkring för arbetsmaskiner

Försäkring för arbetsmaskiner skyddar en arbetsmaskin, anordning eller annat överenskommet försäkringsobjekt i händelse av de vanligaste skadorna. Försäkringsobjekt i Försäkring för arbetsmaskiner är utöver standardutrustning i arbetsmaskinen, anordningen eller annan standardutrustning på försäkringsobjektet dessutom fast installerad tilläggsutrustning som endast är avsedd för att användas i försäkringsobjektet för olika arbetsuppgifter. 

Om utrustning eller tilläggsanordningar är lossade från försäkringsobjektet, omfattas de inte av Försäkring för arbetsmaskiner. En arbetsmaskin, anordning eller annat försäkringsobjekt som hyrts eller lånats utan förare utgör försäkringsobjekt endast om därom avtalats.

Arbetsmaskinskasko: brand-, stöld-, skadegörelse- och vagnskadeförsäkring. Således täcker den alla nämnda exempelsituationer med undantag för exemplet haveriskada, för vilken försäkringen måste tecknas som tilläggsskydd.

Exempel: Brandförsäkring

En flismaskin värd 400 000 euro som byggts på ett lastbilschassi började brinna av sig själv efter arbetsdagens slut till följd av överhettning och flisdamm. På flismaskinen hade installerats ett automatiskt släckningssystem som godkänts av försäkringsbolaget. 

Eftersom man hade installerat ett godkänt automatiskt släckningssystem som hade släckt branden innan det uppstod större skador, ersattes skadorna ur brandförsäkringen avdraget med grundsjälvrisken i brandförsäkringen.

Exempel: Stormskada

Brandförsäkringen ersätter en skada som förorsakats av att en personlift vält, då den konstaterade vindhastigheten på skadeorten varit 22 meter i sekunden. Från skadan avdras självrisken i brandförsäkringen. 

Om personliften skulle ha skadats till följd av att vattennivån stigit på grund av en storm, skulle dessa skador inte ha ersatts. Om personliften hade haft en Försäkring för arbetsmaskiner, i vilken skulle ha ingått en vagnskadeförsäkring, skulle också de skador ha ersatts som förorsakats av att vattennivån stigit.

Exempel: Stöldförsäkring och skadegörelseförsäkring

Ett inbrott har skett i en låst skotare genom att alla fönster slagits sönder och en dataterminal som är fast installerad har stulits. Samtidigt har tjuven sprayat hela skotaren både på in- och utsidan. 

Stöldförsäkringen ersätter dataterminalen och ett fönster. Sprayandet av skotaren ersätts inte ur stöldförsäkringen utan ur skadegörelseförsäkringen, om en sådan har tecknats. Om skotaren hade varit olåst, hade ingen ersättning alls betalats ur stöldförsäkringen.

En samtidig stöld- och skadegörelseskada ersätts med avdrag för en enda självrisk. Maskinen ska vara försäkrad med en försäkringskombination som innehåller stöld- och skadegörelseförsäkring.

Exempel: Vagnskadeförsäkring

Då skogstraktorns (skotarens) förare lastar virke, träffar en stock i gripskopan skotarens styrhytt och skadar den. Skadorna ersätts från vagnskadeförsäkringen eftersom skadorna uppkommit vid lastning av skogsmaskinen. På skadan tillämpas inte det begränsande villkor som gäller skador som förorsakats av maskinens last.

Exempel: Haveriförsäkring 

Ägaren hade en 2 år gammal grävmaskin på larvfötter vars drivmotorer upphörde att fungera under en transportsträcka. Grävmaskinen transporterades till en verkstad, där drivmotorerna togs isär. Enligt timräknaren hade maskinen körts 6 869 timmar. På basis av skadeinspektionen konstaterades att motorerna var oanvändbara på grund av de att skurit fast. 

Ur haveriförsäkringen ersattes kostnaderna för att reparera drivmotorerna med ett åldersavdrag på 80 procent utifrån antalet användningstimmar.

Arbetsmaskinsextra

Arbetsmaskinsextra kompletterar således försäkringsskyddet i Försäkring för arbetsmaskiner. Sakförsäkringen i Arbetsmaskinsextra omfattar lösa tilläggsanordningar som är avsedda att användas med arbetsmaskinen och som försäkringstagaren äger. 

Transportskyddet i Arbetsmaskinsextra ersätter skador som direkt har förorsakats en lös tilläggsanordning vid transport med ett annat transportfordon genom vältning eller körning av vägen, genom krock eller markras. 

Som tilläggsanordning till arbetsmaskiner räknas till exempel följande:

 • Olika skopor, plogar, hackor, timmergripar, mark- och stubborrar samt borstar som fästs på arbetsmaskinens bom, 
 • Gräsklippare, slåtterkrossar, snöslungor, sandspridare, tvättutrustning etc. som kan lossas från arbetsmaskinen

I arbetsmaskinsextra ingår alltid krishjälpsförsäkring, som ersätter akut kristerapi som företagare och arbetstagare behöver efter en traumatisk händelse. 

Exempel: Lastbil och vedmaskin

Under natten hade någon kört genom staketet på kommunens depåområde med en stulen lastbil. En vedmaskin som kan anslutas till en arbetsmaskin hade stulits från depån genom att man lyft den med lastbilskranen upp på flaket. Detta framgick tydligt av materialet från övervakningskamerorna. Staketet runt depåområdet uppfyllde skyldigheterna avseende egendomsskyddet enligt skyddsföreskrifterna. Skadan ersätts ur stöldförsäkringen.

Exempel: Gräsklippare

På morgonen upptäckte man i ett fastighetsunderhållsföretag att man blivit utsatt för inbrott. Utöver annan lös egendom hade tjuvarna från gården farit i väg med en gräsklippare med samlare som kan anslutas till en universalmaskin. 

Gräsklipparen hade inte fått plats i det låsta förvaringsutrymmet på gården, eftersom företaget mottagit en plötslig leverans av material som upptog mycket utrymme. Därför hade en medarbetare efter arbetsdagen tryckt ner en borste som kopplats till universalmaskinen på gräsklipparen och parkerat universalmaskinen på stället.

Under natten hade tjuvarna grävt bort jord under gräsklipparen och dragit fram gräsklipparen under borsten med någon maskin, eftersom det fanns tydliga dragspår på marken. En medarbetare överlämnade ett foto taget på kvällen med mobilen till polisen som bevismaterial. 

Även om gräsklipparen inte förvarats i ett låst förvaringsskydd ersattes skadan ur stöldförsäkringen, eftersom gräsklipparen förvarats och skyddats enligt skyddsföreskrifterna.

Olycksfallsförsäkring för företagare

År 2020 inträffade över 19 000 olycksfall i arbetet på byggarbetsplatser, varav cirka 1 200 skedde bland företagare med egen försäkring (källa: Olycksfallsförsäkringscentralen, 2021). Största delen av olycksfallen i byggbranschen sker antingen vid nybyggen eller vid monterings- och förberedelsearbete. Då är byggplatsen den vanligaste arbetsmljön (källa: Försäkringscentralen, 2020).

De vanligaste skadorna i byggbranschen är följder av fall, hopp, ramlande, halkning, och skador av vassa föremål. Av kroppens delar skadas oftast fingrar, händer, fötter, vrister och ögon. Yrkessjukdomar i branschen är vanligen orsakade av mineraldamm eller buller. Till exempel år 2020 orsakade mineraldamm 2 813 yrkessjukdomar som registrerades, medan 1 700 yrkessjukdomar orsakade av buller registrerades (källa: Försäkringscentralen, 2020).

Fastän olyckor och yrkessjukdomar har minskat i byggbranschen under de senaste åren, händer det emellertid fortfarande relativt många olycksfall i arbetet i byggbranschen, och i branschen förekommer yrkessjukdomar relativt sett mest av alla branscher (källa: Försäkringscentralen, 2020).

Därför bör företagare i byggbranschen teckna en olycksfallsförsäkring för företagare. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter personskador, som beror på olycksfall i arbete, yrkessjukdomar samt olycksfall på fritiden. En försäkring kan tecknas endast om man redan har en gällande pensionsförsäkring för företagare (FöPL). 

En arbetsolycksfallsförsäkring för företagare kan ersätta till exempel följande:

 • Sjukvårds- och undersökningskostnader
 • Resekostnader till följd av sjukvård
 • Dagpenning för tid av arbetsoförmåga
 • Rehabiliteringskostnader
 • Kostnader som förorsakas av ett bestående men
 • Olycksfallspension för bestående arbetsoförmåga

Ansvarsförsäkring för verksamhet

Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter person- och sakskador som ditt företags verksamhet orsakar utomstående. Särskilt i byggbranschen är försäkringen ifråga nödvändig, eftersom arbetets beställare kräver bevis på att en giltig ansvarsförsäkring för verksamhet existerar innan arbetena inleds. På så sätt säkerställs att företagaren klarar av skyldigheterna i skadeståndslagen, om en skada inträffar.

Exempel: Stockolycksfall

Man lyfter betongelement från ett lastbilsflak med en mobilkran. Medan lyftet pågår faller betongelementet på personbilen, som parkerats på parkeringsplatsen invid. Skadan förorsakas av att elementets lyftögla lossnar på grund av ett gjutfel. Ur ansvarsförsäkringen för verksamheten ersätts skador som orsakats en utomstående personbil.

Entreprenör inom byggbranschen - begär ett pris med en offertbegäran

Oavsett om du är en ny eller mera erfaren företagare inom byggbranschen är vi alltid beredda att hjälpa till med att kartlägga försäkringsbehoven och att välja lämpliga försäkringar. Kontakta oss genom offertförfrågan nedan så hjälper våra experter dig finna de lämpligaste försäkringarna för ditt företag inom byggbranschen.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.