Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.

Olycksfallsförsäkring för företagare

Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall eller yrkessjukdom.

God vård och snabb återgång till arbetet

Med hjälp av våra samarbetsläkare säkerställer vi bästa möjliga vård.

Smidig vård utan ersättningsansökan

Vid besök hos våra läkarpartner behöver arbetstagaren inte oroa sig för betalningar eller göra skadeanmälan i samband med vårdbesöket, utan partnern skickar fakturan direkt till Pohjola Försäkring.

Tilläggsskydd med avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga

Avbrottsförsäkringen ersätter ditt företag för en ekonomisk skada till följd av att du råkat ut för ett olycksfall eller insjuknat.

Med en olycksfallsförsäkring för företagare tryggar du verksamheten i ditt företag

En företagares arbetsinsats är livsviktig för företaget, och därför syns också en kort frånvaro direkt i företagets resultat. Det lönar sig för dig att se till att du har ett tillräckligt försäkringsskydd, eftersom arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen inte omfattar företagare, och du således inte hör till dem för vilka en försäkring är obligatorisk.

Till följd av ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan din arbetsinsats helt eller delvis minska varvid även din företagsverksamhet är i fara. Med en olycksfallsförsäkring för företagare säkerställer du att du snabbt får vård och bästa möjliga vård. Dyra behandlingar och undersökningar sköts smidigt. Så här återhämtar du dig och återgår snabbare till arbete.

När kan jag teckna en olycksfallsförsäkring för företagare?

Du kan teckna en sådan olycksfallsförsäkring för företagare som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, om du har en pensionsförsäkring för företagare. Genom oss får du en av Ilmarinen beviljad FöPL-försäkring för firman.

Olycksfallsförsäkringen är avsedd för dig som är:

 • privat yrkesutövare
 • bolagsman i öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i kommanditbolag
 • delägare i ledande ställning i ett aktiebolag och innehar ensam över 30 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar över 50 % av aktierna eller av det röstetal som de medför
 • tyst bolagsman i ett kommanditbolag eller familjemedlem till en yrkesutövare om familjemedlemmarna arbetar i företaget utan anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen.
Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter dina vårdkostnader och tryggar din utkomst, så att du i lugn och ro kan fokusera på att återhämta dig.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen för företagare?

Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar din utkomst om du förlorar arbetsförmågan.

De vanligaste kostnaderna som försäkringen ersätter är:

 • sjukvårds- och undersökningskostnader
 • resekostnader till följd av sjukvård
 • dagpenning för tid av arbetsoförmåga
 • inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga
 • rehabiliteringskostnader
 • kostnader som förorsakas av ett bestående men
 • olycksfallspension för bestående invaliditet
 • familjepension

Ersättningar för inkomstbortfall, det vill säga dagpenning, rehabiliteringspenning och olycksfallspension beräknas på årsarbetsinkomsten, som är bunden till FöPL-arbetsinkomsten. Också av denna orsak är det viktigt att se till att din FöPL-arbetsinkomst motsvarar det verkliga värdet på din arbetsinsats.

Ersättningarna baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Du hittar ytterligare information om ersättningar i vår produktguide Olycksfallsförsäkring för företagare och i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdom.

Vilka faktorer inverkar på premien för olycksfallsförsäkring för företagare?

Grunder för premien för olycksfallsförsäkring för företagare är till exempel företagarens årsinkomst, som är lika stor som arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen, det arbete som utförs, dvs. din yrkesbeteckning och företagets bransch.

Lämna dina kontaktuppgifter med anbudsbegäran nedan så får du veta hur mycket olycksfallsförsäkringen för företagare kostar dig.

Med en olycksfallsförsäkring för företagare tryggar du även din fritid

En avsevärd del av olycksfallen inträffar på fritiden. Vi rekommenderar att du försäkrar dig med en olycksfallsförsäkring för företagare som utöver olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar även ersätter olycksfall som inträffar under fritiden. När du försäkrar även fritiden har du ett skydd dygnet runt mot olycksfall.

Olycksfallsförsäkringen för fritid finns i två omfattningar och med det mer omfattande skyddet säkerställer du ett bättre skydd.

 • Av våra olycksfallsförsäkringar för fritid gäller den mer omfattande i nästan all verksamhet utanför arbetet, också då du idrottar eller reser utomlands.
 • Den mer begränsade olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter inte samtliga riskfyllda idrottsgrenar, såsom olycksfall som inträffar exempelvis inom fotboll eller snowboardåkning.

Om du så önskar kan du teckna en olycksfallsförsäkring endast för arbetstiden. Olycksfall som inträffar i arbetet och yrkessjukdomar ersätter vi ur olycksfallsförsäkringen för företagare för arbetstid.

Utöver försäkring för företagare för arbetstid kan du som frivillig sjukkostnadsförsäkring teckna Hälsoskydd och Invaliditetsförsäkring. De ersätter företagaren för vårdkostnader och inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga även i händelse av sjukdomar, inte enbart vid olycksfall.

Även en avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga är en viktig del av riskhanteringen i ditt företag, för den ersätter ditt företag för ekonomisk skada om du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom.

Är en olycksfallsförsäkring för företagare obligatorisk?

Är en olycksfallsförsäkring för företagare obligatorisk? Nej. En olycksfallsförsäkring för företagare är frivillig. Många företagare tryggar emellertid sig själva i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar.

Om du blir arbetsoförmögen ger en olycksfallsförsäkring dig ekonomisk trygghet. En försäkring gör det möjligt för dig att snabbt få vård hos någon av de läkare som vi samarbetar med. Tack vare en smidig vårdkedja återhämtar du dig och återgår snabbare till arbetet. Du kan utvidga försäkringen så att den också täcker olycksfall på fritiden.

Digitala försäkringstjänster just för dig

Pohjola Försäkring erbjuder dig flera digitala tjänster som gör det lättare för dig att sköta dina försäkringsärenden samtidigt som ditt arbete löper smidigare. Ta del av tjänsterna nedan. Läs också mer om våra övriga avgiftsfria digitala tjänster för företag

Arbetagarens försäkringskort

Arbetstagarens försäkringskort

Den anställda får enkelt försäkringsuppgifterna och instruktionerna
Om en anställd blir sjuk eller skadad ger försäkringskortet information om vad arbetsgivarens försäkring ersätter och var den anställde ska söka läkarvård. Hos läkaren faktureras kostnaderna från försäkringen när den anställde visar upp kortet i samband med att han eller hon anmäler sig.
Läs mer om Arbetstagarens försäkringskort
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
OP Företagspensionsförsäkringen
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.
Kaksi miestä nauravat ulkona huolettomasti tietäen, että yrityksen vapaa-ajan tapaturmavakuutus tuo turvaa vapaa-ajalla ja etätöissä.
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.