” ”

Olycksfallsförsäkring för fritid

Pohjola Gruppolycksfallsförsäkring är en täckande olycksfallsförsäkring som skyddar din personal på fritiden.

Olycksfallsförsäkringen för fritid ger ett omfattande skydd för fritid och distansarbete

Olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter till exempel fall- och halkolyckor i gårdsarbetet och i motionsspåret. Den ger också tilläggsskydd för dina anställda som arbetar på distans.

Högkvalitativ vård och snabb återgång i arbetet

Genom Pohjola Sjukhus och våra andra samarbetsläkare säkerställer vi en sakkunnig och högkvalitativ vård.

Pohjola Hälsomästare i er tjänst

Om det sker ett olycksfall ger Pohjola Hälsomästare dig en yrkeskunnig bedömning av dina symptom och hänvisar dig till lämplig professionell vård vid behov.

Olycksfallsförsäkringen för fritid ger ett omfattande skydd för fritid och distansarbete

Olycksfall inträffar vanligen på fritiden på bekanta platser som i hemmet eller i joggingspåret. Halkningar, snubblingar och andra skador på fritiden förorsakar också en stor del av frånvaron i företag. Som arbetsgivare eller arrangör av evenemang gör du klokt i att utvidga personskyddet för arbetstagare och för personer som deltar i talkoarbete i händelse av olycksfall på fritiden.

Om din anställda skadar sig exempelvis då han eller hon distansarbetar, krattar gården eller deltar i frivilligarbete är det viktigt han eller hon smidigt får vård. Med hjälp av försäkringen får din anställda snabbt vård på Pohjola Sjukhus eller hos en läkare som vi samarbetar med, och kan återgå till sina vardagssysslor och arbetet. Då återhämtningen sker så snabbt som möjligt, minskar den skadade personens frånvaro från arbetet och kostnaderna för den.

Frånvaron på grund av olycksfall på fritiden minskar, då vården av arbetstagaren och återhämtningen försnabbas tack vare en smidig vårdkedja.

En försäkring för många syften

Gruppolycksfallsförsäkring för fritid är en olycksfallsförsäkring för fritid, som passar för många olika syften och som kan skräddarsys efter dina behov.

Du kan teckna försäkringen för hela din personal, för en avtalad grupp eller som en individuell försäkring för en fastställd person för fritiden eller på heltid, varvid skyddet gäller 24/7. 

Försäkringen är också ett utmärkt tilläggsskydd för de personer i ditt företag som distansarbetar. Vid distansarbete ersätter arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen endast verksamhet med direkt anknytning till arbetet. Med frivilliga försäkringar kan du utvidga försäkringsskyddet för dina anställdas distansarbetsdagar. 

Utöver din personal kan du dessutom försäkra dem som besöker ditt företag, talkoarbetare eller personer som deltar på ett läger, på utfärder eller i hobbyverksamhet. Försäkringen kan tecknas för en eller flera personer som ett fortlöpande eller ett tidsbestämt avtal, exempelvis för en viss tid eller för ett visst evenemang. Vår gruppolycksfallsförsäkring lämpar sig också för skolor, läroanstalter och daghem.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen för fritid?

Försäkringsskydden och -beloppen kan väljas flexibelt utgående från ditt företags behov. Kostnaderna ersätts utifrån de olika skydden i olycksfallsförsäkringen för fritid.

  • Sjukvårdskostnaderna för skada till följd av olycksfall ersätts från Vårdskyddet
  • Inkomstbortfall under tiden för arbetsoförmåga ersätts från Dagpenningsskyddet
  • Ersättning för bestående men till följd av olycksfall betalas ur Invaliditetsskyddet
  • För dödsfall genom olyckshändelse betalas en engångsersättning till den försäkrades anhöriga

Gruppolycksfallsförsäkringen gäller i hela världen och ersätter därför också vårdkostnader för olycksfall som inträffat i utlandet.

Försäkringsskyddet gäller under motionsidrott. En del av skydden har dock en idrottsbegränsning i enlighet med försäkringsvillkoren. Idrottsbegränsningen gäller tävlingsidrott, träning för sådan och vissa riskfyllda hobbyer. Skyddet kan mot en tilläggspremie utvidgas att omfatta också riskfyllda idrottsgrenar. Läs mer om ersättningarna i Produktguide och försäkringsvillkor för gruppolycksfallsförsäkringen.

Du kan också komplettera skyddet för dina anställda på fritiden med en utvidgning av arbetsolycksfallsförsäkringen.

Digitala försäkringstjänster just för dig

Pohjola Försäkring erbjuder dig flera digitala tjänster som gör det lättare för dig att sköta dina försäkringsärenden samtidigt som ditt arbete löper smidigare. Ta del av tjänsterna nedan och läs också mer om våra övriga avgiftsfria digitala tjänster för företag!

OP Digitalt försäkringskort

Digitalt försäkringskort

Den anställda får enkelt försäkringsuppgifterna och instruktionerna
Om en anställd blir sjuk eller skadad ger försäkringskortet information om vad arbetsgivarens försäkring ersätter och var den anställde ska söka läkarvård. Hos läkaren faktureras kostnaderna från försäkringen när den anställde visar upp kortet i samband med att han eller hon anmäler sig.
Läs mer om Digitalt försäkringskort
Pohjola Hälsomästare

Pohjola Hälsomästare

Hälsorådgivning via chatten och per telefon
Med tjänsten Pohjola Hälsomästare får du hälsorådgivning i din telefon! Du kan använda appen och telefontjänsten avgiftsfritt när personförsäkringarna tecknats hos Pohjola Försäkring. Du får snabbt en expertbedömning av dina symptom, anvisningar för egenvård eller en hänvisning till lämplig läkarvård.
Läs mer om tjänsten Pohjola Hälsomästare

Vilka faktorer inverkar på Gruppolycksfallsförsäkrings pris?

Premien påverkas av följande val:

  • De skydd och de försäkringsbelopp samt självrisker som ni har valt för försäkringen
  • Den grupp och den verksamhet som ni försäkrar
  • Omfattningen av försäkringens giltighet
  • Har en idrottsutvidgning valts för försäkringen?
  • Antalet personer och evenemang som ska försäkras
  • De försäkrades ålder.
” ”
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
” ”
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.