Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva

Gruppolycksfallsförsäkring

Skydda din personal mot olycksfall på fritid.

Högkvalitativ vård och snabb återgång i arbetet

Genom Pohjola Sjukhus och våra andra samarbetsläkare säkerställer vi en sakkunnig och högkvalitativ vård.

Pohjola Hälsomästare i er tjänst

Om det sker ett olycksfall ger Pohjola Hälsomästare dig en yrkeskunnig bedömning av dina symptom och hänvisar dig till lämplig professionell vård vid behov.

Förmån i anslutning till premien

Premien är i regel för den försäkrade en skattefri naturaförmån och för företaget en avdragsgill kostnad.

Med olycksfallsförsäkringen för fritid garderar du dig mot personrisker i företag

Olycksfall inträffar vanligen på fritiden på bekanta platser som i hemmet eller i joggingspåret. Halkningar, snubblingar och andra skador på fritiden förorsakar också en stor del av frånvaron i företag. Som arbetsgivare eller arrangör av evenemang gör du klokt i att utvidga personskyddet för arbetstagare och för personer som deltar i talkoarbete i händelse av olycksfall på fritiden.

Om din arbetstagare skadar sig exempelvis då han eller hon krattar gården eller deltar i frivilligarbete är det viktigt han eller hon snabbt får vård. Den som har en olycksfallsförsäkring för fritid kan direkt uppsöka Pohjola Sjukhus eller någon annan av våra samarbetsläkare, där toppexperter har förbundit sig till snabb och högkvalitativ vård också vid krävande åtgärder. Då återhämtningen sker så snabbt som möjligt, minskar den skadade personens frånvaro från arbetet och kostnaderna för den.

Frånvaron på grund av olycksfall på fritiden minskar, då vården av arbetstagaren och återhämtningen försnabbas tack vare en smidig vårdkedja.
Ryhmätapaturmavavakuutus_kuva_nainen_koira

En försäkring för många syften

Gruppolycksfallsförsäkring för fritid är en olycksfallsförsäkring för fritid, som passar för många olika syften och som kan skräddarsys efter dina behov.

Du kan teckna försäkringen för hela din personal, för en avtalad grupp eller som en individuell försäkring för en fastställd person för fritiden eller på heltid, varvid skyddet gäller 24/7. Det är också ett utmärkt tilläggsskydd för de personer i ditt företag som distansarbetar.

Utöver din personal kan du dessutom försäkra dem som besöker ditt företag, talkoarbetare eller personer som deltar på ett läger, på utfärder eller i hobbyverksamhet. Försäkringen kan tecknas för en eller flera personer som ett fortlöpande eller ett tidsbestämt avtal, exempelvis för en viss tid eller för ett visst evenemang. Vår gruppolycksfallsförsäkring lämpar sig också för skolor, läroanstalter och daghem.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen för fritid?

  • Vårdskydd ersätter vårdkostnader vid olycksfall.
  • Dagpenningsskydd skyddar mot inkomstbortfall vid kortvarig arbetsoförmåga.
  • Ur invaliditetsskydd betalas en engångsersättning för bestående men till följd av ett olycksfall.
  • Ur dödsfallsskydd betalas till anhöriga en engångsersättning vid dödsfall genom ett olycksfall.

Försäkringsskydden och -beloppen i olycksfallsförsäkringen för fritid kan väljas flexibelt efter ditt företags behov. Gruppolycksfallsförsäkringen gäller i hela världen och ersätter därför också vårdkostnader för olycksfall som inträffat i utlandet.

Försäkringsskyddet gäller under motionsidrott. En del av skydden har dock en idrottsbegränsning i enlighet med försäkringsvillkoren. Idrottsbegränsningen gäller tävlingsidrott, träning för sådan och vissa riskfyllda hobbyer. Skyddet kan mot en tilläggspremie utvidgas att omfatta också riskfyllda idrottsgrenar. Läs mer om ersättningarna i Produktguide och försäkringsvillkor för gruppolycksfallsförsäkringen.

Vilka faktorer inverkar på Gruppolycksfallsförsäkrings pris?

Premien påverkas av följande val:

  • De skydd och de försäkringsbelopp samt självrisker som ni har valt för försäkringen
  • Den grupp och den verksamhet som ni försäkrar
  • Omfattningen av försäkringens giltighet
  • Har en idrottsutvidgning valts för försäkringen?
  • Antalet personer och evenemang som ska försäkras
  • De försäkrades ålder.
Työtapaturmavakuutus_kahvila
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.