Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan. Lämna begäran om kontakt så får du premien för försäkringen.

Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen är obligatorisk för arbetsgivare

Det är obligatoriskt att med en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring försäkra samtliga anställda som står i anställnings- eller tjänsteförhållande samt i allmänhet bolagsmän och aktieägare som arbetar i ditt företag.

God vård och snabb återgång till arbetet

Med våra samarbetsläkare säkerställer vi en förstklassig vård och stöttar arbetstagarens återgång till arbetet tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Ta enkelt hand om allt

Via oss får du alla lagstadgade försäkringar som du som arbetsgivare ska teckna för dina anställda. Skicka en kontaktbegäran så ordnar vi tillsammans alla obligatoriska försäkringar och andra försäkringar som ditt företag behöver.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ger din arbetstagare ett lagenligt skydd

Arbetsolycksfallsförsäkringen är ett lagstadgat skydd, med vilket arbetstagaren försäkras i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar. Som arbetsgivare ska du teckna för din anställda en försäkring, om lönerna som du betalar ut eller överenskommits att betalas för arbetet uppgår till mer än 1 500 euro total per kalenderår. Försäkringsskyldigheten baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts tillsammans med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Arbetsolycksfallsförsäkringen, dvs. den obligatoriska försäkringen för arbetstid skyddar din arbetstagare och hans eller hennes familj. Utöver vårdkostnader betalas ur försäkringen exempelvis dagpenning för tid av arbetsoförmåga och vid bestående invaliditet olycksfallspension.

En olycksfallsskada i arbetet eller insjuknande i yrkessjukdom kan försvaga din arbetstagares arbetsförmåga. Med försäkringsskydden får din arbetstagare bästa möjliga vård hos våra samarbetsläkare. Vi stödjer din arbetstagares återhämtning och återgång i arbetet, så att de kostnader som förorsakas ditt företag minimeras.

Konkurrensutsättning av en arbetsolycksfallsförsäkring

Har ditt företag en arbetsolycksfallsförsäkring hos ett annat bolag? Begär offert så får du en avgiftsfri uppskattning på ditt företags behov av en arbetsolycksfallsförsäkring och priset för den.

Arbetsolycksfallsförsäkringen kan överföras från ett bolag till ett annat när som helst, men försäkringen träder i kraft vid en viss tidpunkt. Försäkringen överförs tre månader efter den närmaste överföringsdagen till den tidpunkt då ansökningen lämnades in. Överföringsdagarna är: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10.

Till exempel: ansökan om överföring görs 15.3, och den närmaste överföringsdagen är 1.4. Avtalet träder i kraft tre månader från överföringsdagen, det vill säga 1.7. För överföringen måste arbetsolycksfallsförsäkringen ha varit i kraft i det andra bolaget under ett helt kalenderår (1.1–31.12).

Vem försäkras med arbetsolycksfallsförsäkringen?

Det är obligatoriskt att med en arbetsolycksfallsförsäkring försäkra samtliga arbetstagare som står i anställnings- eller tjänsteförhållande samt i allmänhet bolagsmän och aktieägare som arbetar i ditt företag.

Som företagare hör du inte till dem som bör obligatoriskt försäkras med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Om du har pensionsförsäkring för företagare, kan du försäkra din företagsverksamhet med Olycksfallsförsäkring för företagare

En familjemedlem som bor i samma hushåll med dig och arbetar i anställningsförhållande i ditt företag, omfattas av den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Om inget anställningsförhållande existerar, kan man teckna en Hälsoförsäkring för privatpersoner.

Försäkringsskyldigheten gäller utöver företag även hushåll och privatpersoner, men endast om de löner som arbetsgivaren betalar eller har kommit överens om att betala per kalenderår är sammanlagt högst 1 500 euro.

Vad ersätter den lagstadgade olycksfallsförsäkringen?

Den arbetsolycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sin arbetstagare ersätter skador om arbetstagaren skadar sig genom ett olycksfall i arbetet, på arbetsvägen eller i arbetsrelaterade förhållanden.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter bl.a.

 • sjukvårds- och undersökningskostnader
 • resekostnader i anslutning till sjukvård
 • dagpenning för tid av arbetsoförmåga
 • olycksfallspension för bestående invaliditet
 • menersättning för bestående men
 • rehabiliteringskostnader
 • familjepension.

Försäkringen ersätter även yrkessjukdomar. De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, allergier i luftvägarna, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i de övre extremiteterna.

Det är viktigt att observera att arbetsolycksfallsförsäkringen gäller vid distansarbete endast i verksamhet i anslutning till arbetet, och därför ersätts inte olycksfall som inträffar under pauser eller luncher. För att öka skyddet kan man välja en distansarbetsförsäkring eller en mer omfattande olycksfallsförsäkring för fritid.

Det lönar sig för arbetsgivare att utvidga arbetsolycksfallsförsäkringen till fritid och distansarbete

När arbetet flyttar från arbetsplatsen till distansarbete, blir skyddet i den lagstadgade olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat mer begränsat. Av skadefall ersätts från den här försäkringen endast fall som inträffar i direkt anslutning till arbetsuppgifter. Till exempel skador som inträffar i samband med pauser och måltider under en distansdag ersätts i allmänhet inte.

Största delen av arbetstagarnas frånvaro förorsakas av olycksfall eller sjukdomar som inträffar eller bryter ut under fritiden. För att säkerställa att dina arbetstagare snabbt återhämtar sig också då ett olycksfall inträffar på fritiden eller i distansarbete, lönar det sig att utvidga deras försäkringsskydd med tilläggsskydd, såsom en distansarbetsförsäkring eller en olycksfallsförsäkring för fritid.

Som arbetsgivare kan du utvidga arbetsolycksfallsförsäkringen till fritiden. Du kan välja mellan tre omfattningar:

 • Av våra olycksfallsförsäkringar för fritid gäller den mest omfattande i nästan all verksamhet utanför arbetet, också då arbetstagaren idrottar eller reser utomlands.
 • Den mer begränsade olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter inte samtliga riskfyllda idrottsgrenar, såsom olycksfall som inträffar exempelvis inom fotboll eller snowboardåkning.
 • Motionsförsäkring för fritid täcker endast olycksfall som inträffar vid motionsutövande som stöds av arbetsgivaren

Alternativt kan du försäkra dina arbetstagare mot olycksfall på fritiden med GruppolycksfallsförsäkringI händelse av sjukdomar rekommenderar vi att du tecknar Hälsoskydd, dvs. en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter exempelvis vård och undersökningskostnader till följd av sjukdomar. Du kan för din personal av våra olika alternativ välja det mest lämpliga paketet.

Premien för arbetsolycksfallsförsäkringen – så här bestäms den

Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen bestäms huvudsakligen på basis av lönesumman och arbetstagarnas yrkesbeteckningar. Lönesumman används för att mäta arbetsmängden medan yrkesbeteckningarna beskriver risken för olyckor och yrkessjukdomar i arbetet. Till exempel i kontorsarbete är risken för olyckor betydligt mindre än på byggen.

Premien för varje arbetsolycksfallsförsäkring fastställs individuellt utgående från uppgifter om försäkringstagaren. I små företag påverkas försäkringspremien i allmänhet inte direkt av egna skador utan yrkesriskerna baserar sig på riksomfattande skadestatistik. Hos större arbetsgivare beaktas den egna skadestatistiken då premien för arbetsolycksfallsförsäkringen fastställs.

Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen för ditt företag får du veta genom att be om en offert av oss varefter våra experter kontaktar dig!

Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts tillsammans med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Som arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringskund får du avgiftsfritt tillgång till Pohjola Riskhanteringstjänsten för hela din personal. Riskhanteringstjänsten är ett behändigt digitalt verktyg för riskhantering, som vid aktiv användning förbättrar arbetarskyddet, arbetsgången och informationen.

Varje olycksfall, skada och avvikelse förorsakar extra kostnader samt störningar i verksamheten. Då du satsar på att hantera det dagliga arbetet och att lära dig av avvikelser sparar du på kostnader och säkerställer trygga arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

För att kunna anmäla ytterligare information och kostnader behöver du en skadebeteckning som du får av din arbetsgivare.

Du kan komplettera uppgifterna om skadan på något av de sätt som meddelas nedan: 

 • genom att logga in i tjänsten op.fi ‍med din banks nätkoder. Du hittar den skada som ska kompletteras i skadeförteckningen.
 • I Skadetjänsten‍med dina nätbankskoder. 
 • Med direktlänken för skadeanmälan, om ditt företag använder direktlänktjänsten. Se anvisningarna i ditt företags intranätsystem.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.
Mies tekee töitä kotona turvanaan etätyövakuutus.
Distansarbetsförsäkringen
Distansarbetsförsäkringen ersätter skador som uppstår under en distansarbetsdag.
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.