Työtapaturmavakuutuksen kuva

Arbetsolycksfallsförsäkring

Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.

Bra vård och snabb återgång i arbetet

Med Pohjola Sjukhus och andra läkare som vi samarbetar med säkerställer vi en högkvalitativ vård och stödjer arbetstagarens återgång i arbetet tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Arbetsolycksfallsförsäkringen är lagstadgat

Det är obligatoriskt att med en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring försäkra samtliga anställda som står i anställnings- eller tjänsteförhållande samt i allmänhet bolagsmän och aktieägare som arbetar i ditt företag.

Tjänsten Pohjola Hälsomästare i er tjänst

Om ett olycksfall överraskar kan din arbetstagare ringa Pohjola Hälsomästare, som bedömer symptomen och vid behov styr arbetstagaren till en lämplig expert för vård. Ta kontakt per telefon eller via chatten i appen.

Som tilläggsförmån avgiftsfria tjänster

Då du tecknar en arbetsolycksfallsförsäkring, får dina anställda tillgång till ett digitalt försäkringskort och Pohjola Riskhanteringstjänsten.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ger din arbetstagare ett lagenligt skydd

Arbetsolycksfallsförsäkringen är ett lagstadgat skydd, med vilket arbetstagaren försäkras i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar. Som arbetsgivare ska du teckna för din arbetstagare en försäkring, om den lön du betalar överstiger 1 300 euro om året. Försäkringsskyldigheten baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts tillsammans med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Arbetsolycksfallsförsäkringen, dvs. den obligatoriska försäkringen för arbetstid skyddar din arbetstagare och hans eller hennes familj. Utöver vårdkostnader betalas ur försäkringen exempelvis dagpenning för tid av arbetsoförmåga och vid bestående invaliditet olycksfallspension.

En olycksfallsskada i arbetet eller insjuknande i yrkessjukdom kan försvaga din arbetstagares arbetsförmåga. Med försäkringsskydden får din arbetstagare bästa möjliga vård i Pohjola Sjukhus eller hos våra samarbetsläkare. Vi stödjer din arbetstagares återhämtning och återgång i arbetet, så att de kostnader som förorsakas ditt företag minimeras.

Det är viktigt att observera att arbetsolycksfallsförsäkringen gäller vid distansarbete endast i verksamhet i anslutning till arbetet, och därför ersätts inte olycksfall som inträffar under pauser eller luncher.

Utvidga den lagstadgade försäkringen och stöd dina anställdas välbefinnande

Största delen av arbetstagarnas frånvaro förorsakas av olycksfall eller sjukdomar som inträffar eller bryter ut under fritiden. För att säkerställa att dina arbetstagare snabbt återhämtar sig också då ett olycksfall inträffar på fritiden, lönar det sig att utvidga deras försäkringsskydd med en olycksfallsförsäkring för fritid.

Du kan utvidga försäkringen för arbetstid att gälla också på fritid och med tre olika omfattningar:

 • Av våra olycksfallsförsäkringar för fritid gäller den mest omfattande i nästan all verksamhet utanför arbetet, också då arbetstagaren idrottar eller reser utomlands.
 • Den mer begränsade olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter inte samtliga riskfyllda idrottsgrenar, såsom olycksfall som inträffar exempelvis inom fotboll eller snowboardåkning.
 • Motionsförsäkring för fritid täcker endast olycksfall som inträffar vid motionsutövande som stöds av arbetsgivaren

Alternativt kan du försäkra dina arbetstagare mot olycksfall på fritiden med Gruppolycksfallsförsäkring.

I händelse av sjukdomar rekommenderar vi att du tecknar Hälsoskydd, dvs. en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter exempelvis vård och undersökningskostnader till följd av sjukdomar. Du kan för din personal av våra olika alternativ välja det mest lämpliga paketet.

Med frivilliga försäkringar främjar du dina anställdas välbefinnande i arbetet och arbetstillfredsställelse. Om du blev intresserad, ta kontakt så ger våra experter dig gärna mer information!

Digitala försäkringstjänster just för dig

Pohjola Försäkring erbjuder dig flera digitala tjänster som gör det lättare för dig att sköta dina försäkringsärenden samtidigt som ditt arbete löper smidigare. Ta del av tjänsterna nedan och läs också mer om våra övriga avgiftsfria digitala tjänster för företag!

Pohjola Hälsomästare

Pohjola Hälsomästare

Hälsorådgivning via chatten och per telefon
Med tjänsten Pohjola Hälsomästare får du hälsorådgivning i din telefon! Du kan använda appen och telefontjänsten avgiftsfritt när personförsäkringarna tecknats hos Pohjola Försäkring. Du får snabbt en expertbedömning av dina symptom, anvisningar för egenvård eller en hänvisning till lämplig läkarvård.
Läs mer
Pohjola Digitalt försäkringskort

Digitalt försäkringskort

Den anställda får enkelt försäkringsuppgifterna och instruktionerna
Om en anställd blir sjuk eller skadad ger försäkringskortet information om vad arbetsgivarens försäkring ersätter och var den anställde ska söka läkarvård. Hos läkaren faktureras kostnaderna från försäkringen när den anställde visar upp kortet i samband med att han eller hon anmäler sig.
Läs mer

Utnyttja de förmåner som vi erbjuder dig och säkerställ trygga arbetsförhållanden

Varje olycksfall, skada och avvikelse förorsakar extra kostnader samt störningar i verksamheten. Då du satsar på att hantera det dagliga arbetet och att lära dig av avvikelser sparar du på kostnader och säkerställer trygga arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Som arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringskund får du avgiftsfritt tillgång till Pohjola Riskhanteringstjänsten för hela din personal. Riskhanteringstjänsten är ett behändigt digitalt verktyg för riskhantering, som vid aktiv användning förbättrar arbetarskyddet, arbetsgången och informationen.

Som Pohjola Försäkring kund får du i användning också Digitala försäkringskortet, genom vilka dina arbetstagare enkelt ser uppgifter om sitt personförsäkringsskydd samt instruktioner i händelse av skador eller sjukdomar.

Premien för arbetsolycksfallsförsäkringen – så här bestäms den

Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen bestäms huvudsakligen på basis av lönesumman och arbetstagarnas yrkesbeteckningar. Lönesumman används för att mäta arbetsmängden medan yrkesbeteckningarna beskriver risken för olyckor och yrkessjukdomar i arbetet. Till exempel i kontorsarbete är risken för olyckor betydligt mindre än på byggen.

Premien för varje företags arbetsolycksfallsförsäkring fastställs individuellt utgående från försäkringstagarens uppgifter. I små företag påverkas inte försäkringspremien direkt av försäkringstagarens egna skador utan risken baserar sig på riksomfattande skadestatistik. För andra företag beaktas den egna skadestatistiken vid fastställningen av försäkringspremien.

Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen för ditt företag får du veta genom att be om en offert av oss varefter våra experter kontaktar dig!

Terveysturvan kuva
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Det är obligatoriskt att med en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring försäkra samtliga anställda som står i anställnings- eller tjänsteförhållande samt i allmänhet bolagsmän och aktieägare som arbetar i ditt företag.
Tapaturma-kaavio 2016 SV


Försäkrande av företagaren och familjemedlem

Som företagare hör du inte till de som bör obligatoriskt försäkras med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Om du har pensionsförsäkring för företagare, kan du försäkra din företagsverksamhet med olycksfallsförsäkring för företagare.

Läs mer om Olycksfallsförsäkring för företagare

En familjemedlem som bor i samma hushåll med dig och arbetar i arbetsförhållande i ditt företag, omfattas av den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Om inget arbetsförhållande existerar, kan man teckna en Hälsoförsäkring för privatpersoner.

Vissa läroinrättningar är skyldiga att försäkra sina elever med en olycksfallsförsäkring, trots att dessa elever inte är i ett anställningsförhållande. Nästan alla studier omfattar enligt utbildningslagarna praktik. Enligt lagen om olycksfall vid studier föreskrivs att ett olycksfall ska ersättas, om det förorsakat en skada eller en sjukdom och den förorsakats

 • vid yrkesinriktad utbildning, med undantag för annan verksamhet med nära anknytning till lagenlig undervisning (t.ex. teoritimmar, raster)
 • vid yrkesinriktad vuxenutbildning
 • vid studier i yrkeshögskola
 • vid universitetsundervisning
 • vid grundläggande utbildning, med undantag för den förskoleundervisning förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och årskurserna 1–6
 • person som får gymnasieundervisning.

  

Olycksfall eller yrkessjukdomar ersätts, om de har inträffat under förhållanden som är utmärkande för studierna medan den studerande deltagit i

 • sådan praktisk undervisning som är jämförbar med arbete
 • fristående examen
 • inlärning i arbetet
 • arbetspraktik
 • arbetslivsorientering (grundskolan)

 

Vidare ersätts även olycksfall som inträffar då den studerande från läroanstalten eller bostaden färdas till eller tillbaka från ställe med utbildning eller undervisning, inlärning i arbetet eller arbetslivsorientering eller ställe där fristående examina avläggs. Försäkringen omfattar inte normala skolresor.
Gå till komplettering av anmälan om olycksfall i arbetet med den identifierare som du fått (på finska).

Ur arbetsolycksfallsförsäkringen betalas ersättningar utgående från lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. De vanligaste kostnaderna som arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter är

 • sjukvårds- och undersökningskostnader
 • resekostnader i anslutning till sjukvård
 • dagpenning för tid av arbetsoförmåga
 • olycksfallspension för bestående invaliditet
 • menersättning för bestående men
 • rehabiliteringskostnader
 • familjepension.

Mer information ser du i vår produktguide om arbetsolycksfallsförsäkringen.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.