Kaksi naista puhuvat aiheesta työntekijän vakuutukset.

Försäkring av arbetstagare

Läs om försäkring av arbetstagare och kontrollera vilka försäkringar av arbetstagare som är obligatoriska för ditt företag.

Arbetsgivaren tar hand om sina anställda

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för personalens säkerhet, hälsa och socialskydd. Med försäkringar får du skydd och experthjälp i företagets alla faser. 

De lagstadgade försäkringarna som grund

Arbetsgivaren ska säkerställa att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls. De viktigaste försäkringarna är pensionsförsäkring, arbetsolycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare. 

Framförhållning genom frivilliga försäkringar

Frivilliga försäkringar ger arbetsgivaren och företaget tilläggsskydd. Frivilliga försäkringar hjälper att föregripa risker i anslutning till företaget och arbetstagarna. 

Trygghet och hjälp för hantering av företagets personalrisker

En kunnig och välmående personal är nyckeln till företagets framgång. Hantering och föregripande av risker och försäkrande av arbetstagarna är också en central del av att leda ett företag och anpassning till förändringar.

Det finns risker i anslutning till arbetstagarna som, om de faller ut, betydligt kan påverka företagets verksamhet. Om en arbetstagare plötsligt insjuknar eller skadas i en olycka orsakar detta ett avbrott i verksamheten och extra arbete för företagets ledning och kollegorna. Om en nyckelperson lämnar företaget kan det äventyra företagets verksamhet och utveckling. 

Planmässig hantering av personalrisker hjälper att sänka kostnaderna: minskad sjukfrånvaro, färre olycksfall och nöjdare arbetstagare. Genom engagerade arbetstagare säkerställer du att viktigt kunnande hålls kvar i företaget. 

Läs mer om kostnaderna för sjukfrånvaro

Basen för arbetstagarnas försäkringsskydd utgörs av de obligatoriska försäkringarna för arbetstagare, som varje arbetsgivare måste teckna. Genom lagstadgade premier förbereder man sig på arbetstagarens pension, sjukdomar, olycksfall, arbetsoförmåga och arbetslöshet. Personalens försäkringsskydd kan förbättras och breddas genom frivilliga försäkringar för företag. 

Läs mer om företagsförsäkringar för olika branscher

Klicka här för mer information om försäkringar för nya företag

Försäkring av arbetstagare

Till försäkring av arbetstagare hör lagstadgade skyldigheter, som ofta kallas bikostnader och som syns i samband med lönebetalningen. Arbetsgivarens bikostnader omfattar pensionsavgiften för arbetstagare (ArPL), arbetslöshetsförsäkringspremien (Arbetslöshetsförsäkringsfondens premie), arbetsgivarens sjukförsäkringspremie samt arbetsolycksfallsförsäkringen och grupplivförsäkringen för arbetstagare. Pensionsförsäkringen för arbetstagare (ArPL) skiljer sig från FöPL-försäkringen på så vis att den senare är en central del av företagarens pension och socialskydd. FöPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta företagare. Läs mer om FöPL-försäkringen.

Arbetstagarens bikostnader är arbetstagarens egen andel av arbetstagarens pensionspremie och arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer om Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Läs mer om Lagstadgad pensionsförsäkring för arbetstagare

Läs mer om Grupplivförsäkring för arbetstagare

Lagstadgade försäkringar för arbetstagare är en viktig del av försäkringsskyddet för företag med anställda. Dessutom är det bra att med vår expert kartlägga vilka andra skydd det lönar sig för ditt företag att teckna för att trygga personalen och verksamheten. Det finns många alternativ och valet påverkas bland annat av i vilken bransch ditt företag verkar.

Alla verksamhetsutövande företag råkar någon gång ut för skador. Ett av de populäraste frivilliga skydden är ansvarsförsäkringen för arbetstagare, som hjälper ditt företag i situationer där ersättningsskyldighet uppkommer på grund av en skada som en arbetstagare har orsakat. 

Läs mer om ansvarsförsäkringen

Om dina arbetstagare reser utomlands hjälper en reseförsäkring för arbetstagare dig att förbereda dig för riskerna i tid. Skador som inträffar utomlands kan orsaka stora kostnader och mycket besvär. Med hjälp av reseförsäkringen får dina arbetstagare snabbt sakkunnig och pålitlig hjälp även utomlands.

Försäkringar för nya arbetstagare

Att anställa och försäkra den första arbetstagaren är ett stort steg för varje företag. Att anställa en arbetstagare medför även andra kostnader för arbetsgivaren än lönen som avtalats med arbetstagaren. Arbetsgivaravgifterna, som baserar sig på olika lagstadgade skyldigheter, uppgår i regel till cirka 20 procent av arbetstagarens lön. Vår expert hjälper dig att bygga ett försäkringsskydd som säkerställer att dina arbetstagare är försäkrade på det sätt som lagen kräver. 

Sommaranställda försäkras i regel på samma sätt som övriga arbetstagare. När det gäller försäkringar för arbetstagare har den anställdas ålder eller anställningens längd oftast ingen betydelse. 
Även utländska arbetstagare försäkras i allmänhet på samma sätt som andra anställda, om arbetet utförs i Finland. 

Hantera personalrisker med hjälp av försäkringar

En kunnig och välmående personal är nyckeln till företagets framgång. Hantering och föregripande av risker och försäkrande av arbetstagarna är också en central del av att leda ett företag och anpassning till förändringar.  

Det finns risker i anslutning till arbetstagarna som, om de faller ut, betydligt kan påverka företagets verksamhet. Om en arbetstagare plötsligt insjuknar eller skadas i ett olycksfall, orsakar detta ett avbrott i verksamheten och extra arbete för företagets ledning och kollegerna. Om en nyckelperson lämnar företaget kan det äventyra företagets verksamhet och utveckling. 

Planmässig hantering av personalrisker hjälper att sänka kostnaderna: minskad sjukfrånvaro, färre olycksfall och nöjdare arbetstagare. Genom engagerade arbetstagare säkerställer du att viktigt kunnande hålls kvar i företaget.  

Basen för arbetstagarnas försäkringsskydd utgörs av de lagstadgade försäkringarna för arbetstagare, som varje arbetsgivare måste teckna. Genom obligatoriska försäkringar för arbetsgivaren och lagstadgade premier förbereder man sig på arbetstagarens pension, sjukdomar, olycksfall, arbetsoförmåga och arbetslöshet. Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar spelar en viktig roll, men arbetstagaren får tilläggsskydd av frivilliga försäkringar, såsom reseförsäkring och hälsoskydd för arbetstagare.

 

 

Olycksfallsförsäkringen för arbetstagare är obligatorisk för arbetsgivare som har avlönade arbetstagare. En olycksfallsförsäkring för arbetstiden ska även tecknas för sådana ägare, bolagsmän och delägare i ett företag som arbetar i företaget och äger högst 30 procent av företaget. 

Storleken på arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs årligen. Arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas till Sysselsättningsfonden (Arbetslöshetsförsäkringsfonden), på vars webbplats du kan kontrollera bland annat vilken premieprocent som för närvarande gäller för arbetsgivare och löntagare. 
Populära frivilliga försäkringar är bland annat ansvarsförsäkring för arbetstagare, reseförsäkring för arbetstagare samt företagets sjukkostnadsförsäkring Hälsoskydd, med vilken du kan säkerställa att både du och dina arbetstagare får högklassig vård.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus yritykselle
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.