Kuvassa yrittäjä ja asiakas keskustelevat aiheesta yrityksen pakolliset vakuutukset

Obligatoriska försäkringar för företagare och företag

Som företagare och arbetsgivare måste du sköta företagets obligatoriska försäkringar.

Som företagare behöver du vissa obligatoriska företagsförsäkringar

Den viktigaste, och ofta enda, obligatoriska försäkringen är pensionsförsäkring för företagare, FöPL. Dessutom finns det branschvisa obligatoriska försäkringar för företagare, såsom patientförsäkring och miljöskadeförsäkring. 

Ett sysselsättande företag måste ta arbetsgivarförsäkringar, såsom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och arbetspensionsförsäkringen. Om företaget har fordon eller släpvagnar, måste man ta en trafikförsäkring för dem.

– Oberoende av om du är en ny eller sedan länge verksam företagare, skräddarsyr våra experter en försäkring som passar företaget. Då försäkringarna är i skick, kan du koncentrera dig på företagets verksamhet, säger Aleksi Kotkajuuri vid Pohjola Försäkrings kundtjänst för företagskunder.

Det lönar sig att sätta försäkringsärendena i skick tillsammans med en sakkunnig. Att försäkra behöver inte vara svårt. 

– Vår expert talar samma språk som kunden och sitter på samma sida av bordet. Det är viktigt för oss att ställa upp med expertis om försäkringar, så kunden kan fokusera sina resurser på företagets affärsverksamhet, sägerTopi Viskari, försäljningscoach vid Pohjola Försäkring. 

Pensionsförsäkring för företagare FöPL

Den obligatoriska pensionsförsäkringen för företagare FöPLpåverkar företagarens pension samt moderskaps, faderskaps- och föräldrapenning. FöPL-försäkringen hjälper företagaren också då hen blir sjuk eller företagets verksamhet avbryts. 

FöPL-försäkringen beror på företagarens egen uppskattning av arbetsinkomsten. Det betyder beloppet som företagaren kunde betala som årslön till en person som utför samma arbete. Mången företagare fastställer sin FöPL-betalning till minimum, vilket senare kan synas i form av en oväntat låg pension eller moderskaps- eller faderskapsdagpenning. Läkarna, tandläkarna samt företagarna inom bygg- och vvs-branschen hör till dem som har satt sina FöPL-betalningar på rätt nivå.

Hos oss får du också en FöPL-försäkring för företagare av vår partner Ilmarinen.

En företagare måste ta ut en FöPL-försäkring om hen är 18–67 år gammal, bor i Finland och arbetar i sitt företag eller har verkat som företagare i minst fyra månader. 

En person som äger mer än 30 procent av ett aktiebolag ska försäkras som företagare. Om ägandeandelen är under 30 procent, ska företagaren försäkras som arbetstagare. 

Obligatoriska försäkringar för arbetsgivare och sysselsättande företag

Pensionsförsäkring för arbetstagare ArPL 

Då du rekryterar anställda till företaget, är du oftast förpliktad att för de anställda ta ut arbetsolycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) och grupplivförsäkring för arbetstagare. Företaget ska också betala arbetslöshetsförsäkringspremier, som bestäms utgående från lönerna som företagaren betalar. 

ArPL-plikten gäller, om arbetstagaren är 17–67 år, arbetet utförs i ett anställningsförhållande och lönen är minst ca 60 euro per månad.

ArPL-premien är en viss procentuell andel av lönerna, och den fastslås på basis av lagen om pension för arbetstagare. Arbetstagaren betalar själv en del av premien för pensionsförsäkringen för arbetstagare. Företagaren ska innehålla en viss del av arbetstagarens lön och redovisa den till försäkringsbolaget.   

Arbetsolycksfallsförsäkring 

Av de obligatoriska försäkringarna för arbetsgivare blir den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen aktuell om lönerna som arbetsgivaren har betalat och avtalat uppgår till 1 300 euro under ett kalenderår. Olycksfallsförsäkringen är obligatorisk redan om företaget har en enda anställd. Fritidsförsäkringarna är frivilliga. 

Premien beror på företagets bransch och de till arbetet anknutna riskerna. Premiens storlek baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det kan finnas olika premieprocenter i ett och samma företag, det beror på arbetsuppgifterna. 

Grupplivförsäkring för anställda

Enligt de allmänt bindande kollektivavtalen är arbetsgivaren skyldig att ta ut en grupplivförsäkring för sina anställda. Premierna för den här obligatoriska arbetsgivarförsäkringen betalas i samband med arbetsolycksfallsförsäkringen. Premien är en viss procentuell andel av löneutgifterna.

Branschspecifika obligatoriska försäkringar

Patientförsäkring

Patientförsäkringen är en av de vanligaste branschspecifika försäkringarna. Man måste ta ut en patientförsäkring, om företaget idkar hälso- eller sjukvård, såsom massage eller fysioterapi. Ur försäkringen ersätts exempelvis skador som drabbar patienten i anknytning till en behandling. 

Miljöskadeförsäkring 

Företag vars verksamhet förutsätter miljö- eller kemikalietillstånd behöver en miljöskadeförsäkring. Detta gäller också företag vars verksamhet kan förorsaka allmänna olägenheter, risker eller skador på miljön.  Också lantbruksföretagare kan behöva en miljöskadeförsäkring

Fordonsförsäkringar 

Företagets fordon såsom dess person-, paket- och lastbilar samt arbetsmaskiner, snöskotrar, fyrhjulingar och släpvagnar måste försäkras med den obligatoriska trafikförsäkringen för företag. Trafikförsäkringen för företag ersätter personskador och den oskyldiga partens skador. 

Via oss får du smidigt alla nödvändiga försäkringar och frivilliga försäkringar.

Läs om försäkring av arbetstagare 

Om ett företag har anställda, har företaget också förpliktelser för arbetsgivare. Pensionsförsäkringen för arbetstagare (ArPL), arbetsolycksfallsförsäkringen och grupplivförsäkringen för arbetstagare är obligatoriska arbetstagarförsäkringar. Dessutom måste arbetsgivaren betala arbetslöshetsförsäkringspremie.
Arbetsolycksfallsförsäkringen är en obligatorisk försäkring. Olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som sker i arbetet eller under arbetsresan. 
Nej. Ansvarsförsäkringen för verksamhet är frivillig. Ansvarsförsäkringen är en av de viktigast och populäraste försäkringarna för företagare. Patientförsäkringen och miljöskadeförsäkringen är branschspecifika obligatoriska försäkringar för företag. Beställaren av ett arbete förutsätter ändå ofta att försäkringarna är i skick.  

Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om försäkringar som är lämpliga för ditt företag. Ge oss din kontaktinformation via länken nedan så hörs vi snart!