Yrittäjän eläke ja sosiaaliturvan perusta on kunnossa, sillä hänellä on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus.

FöPL-försäkringen för företagare

Arbetspensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL-försäkringen tryggar företagarens pension och sociala trygghet. Genom oss får du enkelt Ilmarinens FöPL-försäkring.

Obligatorisk för de flesta företagare

Den lagstadgade pensionsförsäkringen för företagare är obligatorisk, om du som företagare uppfyller vissa villkor. FöPL-försäkringen kan inte ersättas med frivilliga försäkringar.

Fastställer företagarens pension och socialskydd

FöPL-försäkringen för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd. FöPL påverkar dina inkomster bland annat i samband med arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. 

Ilmarinens FöPL-försäkring enkelt via oss

Du får vår partner Ilmarinens lagstadgade pensionsförsäkring för företagare samtidigt som du sköter övriga försäkringsärenden. Tack vare samarbetet går informationsutbytet smidigt, och du kan uträtta alla ärenden enkelt och behändigt.

FöPL-försäkring är obligatorisk för de flesta företagare

FöPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta företagare och den kan inte ersättas med frivilliga försäkringar. Det lönar sig att teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare genast i början av företagarverksamheten. Det lönar sig för dig att teckna en försäkring senast inom sex månader från att verksamheten inleds.

FöPL-försäkringen tjänar in pension åt dig för ålderdomen. Pensionsförsäkringen för företagare ger dig skydd också i det fall att du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller blir föräldraledig. Dina familjemedlemmar är berättigade till familjepension, om du avlider. Storleken på pensionen fastställs utifrån arbetsinkomsten.

Enligt Pensionsskyddscentralen finns det omkring 200 000 FöPL-försäkrade företagare i Finland. Även egenanställda ska ha en pensionsförsäkring för företagare. Företagare som bisyssla måste teckna en försäkring, om förutsättningarna för försäkring uppfylls till övriga delar.

Du omfattas av FöPL-försäkringen, om:

  • Du bor i Finland.
  • Du arbetar i ditt företag.
  • Du har arbetat som företagare i minst fyra månader utan avbrott.
  • Din årliga arbetsinkomst är minst 8 575,45 euroa (år 2023).
  • Du är 18–68 år. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten stiger stegvis.

Enligt FöPL försäkras även delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som själv innehar över 30 procent eller som tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 procent av aktierna eller av röstetalet. När en delägare innehar aktier tillsammans med sina familjemedlemmar, ska delägaren själv inneha minst en aktie. Bolagsman i ett öppet bolag och en komplementär i ett kommanditbolag ska också försäkras enligt FöPL. 

För firmor, dvs. enskilda näringsidkare tecknas försäkringen för yrkesutövare. Det är vanligt att även familjemedlemmar arbetar i företaget. De försäkras antingen med en FöPL- eller ArPL-försäkring.

Se i videon (på Finska) vad du kan få med FöPL-försäkringen för yrkesutövare.

Pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL utgör grunden för företagarens pension och sociala trygghet

När du tecknar en FöPL-försäkring får du en rekommendation från ditt pensionsbolag om beloppet för din arbetsinkomst och spelrummet på årsnivå, som baserar sig på din situation. Tack vare spelrummet kan du ändra din arbetsinkomst så att den är högst 30 procent högre eller lägre än rekommendationen. Bedöm värdet på din arbetsinsats och ange vid behov mer information om din situation i din ansökan. Pensionsbolaget fastställer en arbetsinkomst som motsvarar din arbetsinsats på basis av en helhetsbedömning.

Utifrån arbetsinkomsten beräknas den pension som du tjänar in för ditt arbete som företagare och din FöPL-premie. Utifrån din fastställda arbetsinkomst beräknas även dagpenning som betalas av FPA, såsom sjuk- och föräldrapenning. FöPL bestämmer likaså nivån på ditt arbetslöshetsskydd. Som medlem i företagarkassan kan du få dagpenning som är bunden till din FöPL-arbetsinkomst. Företagarens välbefinnande och arbetsförmåga är företagets livsvillkor och styrka.

Arbetsinkomsten bestämmer din pension, ditt socialskydd och storleken på din FöPL-premie – pröva på FöPL-räknaren

FöPL-försäkringen är lagstadgad, och därför är FöPL-premien densamma i alla arbetspensionsbolag. Premien utgör en viss procent av din arbetsinkomst. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer premieprocenten årligen.

På premiens storlek inverkar fyra saker: din fastställda arbetsinkomst, premieprocenten, förfallomånaderna för premierna och om du är företagare för första gången.

FöPL-premierna är avdragsgilla i beskattningen i sin helhet. Du kan dra av premierna i din egen eller din makes personliga beskattning, eller i företagets beskattning. Fyll i skattedeklarationen enligt skattemyndigheternas anvisningar.

Du kan räkna ut din FöPL-premie med Ilmarinens FöPL-räknare.

Vad är minimi-FöPL?

Med FöPL-arbetsinkomst avses penningvärdet av din arbetsinsats. I din arbetsinkomst beaktas uppgifter som anknyter till omfattningen och kvaliteten på ditt arbete som företagare, såsom antalet arbetade timmar, ditt företags omsättning och det faktum att din verksamhet eventuellt är säsongbetonad. I samma arbetsinkomst medräknas allt arbete som du utfört som företagare, dvs. du behöver bara en FöPL-försäkring. När du tecknar en FöPL-försäkring, rekommenderar vår partner Ilmarinen dig en lämplig arbetsinkomst i euro.

FöPL-lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2023. Före FöPL-reformen kunde företagaren själv uppskatta sin minimi FöPL-arbetsinkomst. Numera avses med minimi FöPL-arbetsinkomsten och maximi FöPL-arbetsinkomsten de gränser som social- och hälsovårdsministeriet årligen fastställer i enlighet med lönekoefficienten. År 2023 är FöPL-minimi 8 575,45 euro och FöPL-maximi 194 750 euro. 

Syftet med reformen är att förbättra företagarnas trygghet och förenhetliga fastställandet av FöPL-arbetsinkomst i arbetspensionsbolagen. När du tecknar en FöPL-försäkring, sköter du utöver pensionen också om din sociala trygghet. FöPL garanterar att du är skyddad i olika livssituationer, till exempel ifall arbetsförmågan försvagas eller du tar föräldraledigt. 

Företagare har rätt till FöPL-sjukdagpenning

Som företagare har du rätt att erhålla sjukdagpenning som utbetalas av FPA och som ersätter inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga som pågår i mindre än ett år. Sjukdagpenning ska ansökas hos FPA inom två månader från det att arbetsoförmågan har börjat. 

Sjukdagpenning betalas ut efter att arbetsoförmågan har pågått minst självrisktiden. Om företagaren är försäkrad enligt FöPL är självrisktiden dagen för insjuknandet. Om företagaren inte har FöPL-försäkring är hens självrisktid samma som för löntagare: dagen för insjuknandet och de därpå följande nio vardagarna. 

Vad är skillnaden mellan FöPL och ArPL? 

Pensionsförsäkring för företagare (FöPL) och pensionsförsäkring för arbetsgivare (ArPL) ger trygghet för pensionärsdagarna. Avgörande vid valet av försäkring är om arbetet har uppförts som uppdrag eller i ett anställningsförhållande. Den allmänna anvisningen är att om du är företagare och uppfyller de ovannämnda villkoren, är ditt val FöPL. 

Det kan uppstå osäkerhet i valet av rätt pensionsförsäkring på grund av att bolagsformen, den egna ställningen i företaget och familjeförhållandena inverkar på valet av försäkring. 

  • I regel klarar sig en enskild näringsidkare eller yrkesutövare med en FöPL-försäkring. Om näringsidkarens eller yrkesutövarens familjemedlem betalas lön ska ArPL-försäkring användas. 
  • I ett aktiebolag ska försäkring väljas, om en delägare i ledande ställning innehar ensam mer än 30 procent eller tillsammans med sin familj mer än 50 procent av företaget. Om innehavet är mindre än detta, ska ArPL-försäkring väljas. 
  • I ett öppet bolag försäkras en bolagsman som arbetar i företaget enligt FöPL. En ArPL-försäkring väljs för en familjemedlem som betalas lön. 
  • I ett kommanditbolag tecknas en FöPL-försäkring för en komplementär som arbetar i företaget. För en kommanditdelägare som arbetar i företaget och för en familjemedlem som betalas lön tecknas i sin tur arbetspension – alltså en ArPL-försäkring. 
  • De som frilansar kan ha ett anställningsförhållande till en kund och uppdrag till andra kunder. I anställningar är arbetspensionen på arbetsgivarens ansvar, och arbetsgivaren ska försäkra sina anställda med en ArPL-försäkring. Som anställningsförhållande räknas exempelvis ett fall där arbetsgivaren betalar lön till en frilansare och övervakar arbetet. Om ersättningen betalas i någon annan form än lön, ska en frilansare sköta om sitt pensionsskydd genom en FöPL-försäkring.

Alla försäkringar för företagare från samma lucka

Du får den obligatoriska FöPL-försäkringen smidigt av vår partner Ilmarinen. Tack vare samarbetet kan du smidigt ta hand om företagarens och företagets alla försäkringsärenden på samma gång. Vårt mål är att erbjuda kunden ett kundteam som kommunicerar smidigt och sköter ärenden säkert. Då kan våra kunder koncentrera sig på sin affärsverksamhet i lugn och ro. Läs mer om hur företagaren och företaget drar nytta av samarbetet mellan Ilmarinen och Pohjola Försäkring.

Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
Försäkringar för tillväxtföretagare
Överväger du att utvidga företagsverksamheten? Läs om vilka försäkringar som är viktigast för tillväxtföretagare.
FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.