” ”

Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL

En arbetspensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring är obligatorisk för de flesta företagare. FöPL tryggar företagarens pension och socialskydd. Via oss får du arbetspensionsbolaget Ilmarinens lagstadgade pensionsförsäkring för företagare.

Obligatorisk för de flesta företagare

Den lagstadgade pensionsförsäkringen för företagare är obligatorisk, om du som företagare uppfyller vissa villkor. FöPL-försäkringen kan inte ersättas med frivilliga försäkringar.

Fastställer företagarens pension och socialskydd

FöPL-försäkringen för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd. FöPL påverkar dina inkomster bland annat i samband med arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. 

Ilmarinens FöPL-försäkring enkelt via oss

Du får vår partner Ilmarinens lagstadgade pensionsförsäkring för företagare samtidigt som du sköter övriga försäkringsärenden. Tack vare samarbetet går informationsutbytet smidigt, och du kan uträtta alla ärenden enkelt och behändigt.

FöPL-försäkring är obligatorisk för de flesta företagare

Det lönar sig att ta hand om en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) genast i början av företagarverksamheten. En FöPL-försäkring ska tecknas senast inom sex månader från att verksamheten inleds. FöPL-försäkring är obligatorisk, om företagsverksamheten pågår längre än fyra månader.

FöPL-försäkringen samlar in pension för företagaren för ålderdomen. Dessutom ger FöPL trygghet för företagaren, om hen exempelvis förlorar sin arbetsförmåga, insjuknar eller blir på föräldraledighet. Familjemedlemmarna är berättigade till familjepension, om företagaren avlider. Storleken på pensionen fastställs ofta utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-försäkring är obligatorisk för de flesta företagare och den kan inte ersättas med frivilliga försäkringar. Enligt Pensionsskyddscentralen finns det omkring 200 000 FöPL-försäkrade företagare i Finland. Även lättföretagare ska ha en FöPL-försäkring. Företagare som bisyssla måste ta en FöPL-försäkring, om förutsättningarna för försäkring uppfylls till övriga delar. 

Du omfattas av FöPL-försäkring, om:

 • Du bor i Finland.
 • Du arbetar i ditt företag.
 • Du har arbetat som företagare i minst fyra månader utan avbrott.
 • Du omfattas inte av något annat pensionsskydd för samma verksamhet.
 • Din årliga arbetsinkomst är minst 8 063,57 euro (2021).
 • Du är 18–68 år. Den övre åldersgränsen för försäkring höjs stegvis.

Enligt FöPL ska även en ägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar mer än 30 procent av bolaget eller av röstetalet. Bolagsman i ett öppet bolag och en komplementär i ett kommanditbolag ska också försäkras enligt FöPL.  

För firmor, dvs. enskilda näringsidkare tecknas FöPL-försäkringen för yrkesutövare. Det är vanligt att även familjemedlemmar arbetar i företaget. De försäkras antingen i en FöPL- eller ArPL-försäkring.

FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens pension och socialskydd

Varje företagare fastställer själv FöPL-arbetsinkomsten som hen betalar. Om FöPL-premien är liten förblir även skyddet litet. FöPL-premien påverkar företagarens inkomster i samband med arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga, föräldraledighet och pensionering. 

Företagarens socialskyddsförmåner fastställs utgående från den FöPL-arbetsinkomst som företagaren själv har angett. Till dessa hör exempelvis rätt till FPA:s sjuk-, moderskaps- och föräldrapenning samt arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetsdagpenningen kan utbetalas antingen av FPA eller Företagarna i Finlands arbetslöshetskassa SYT.

FöPL-försäkringen skyddar inte bara företagaren själv utan även utkomsten för hens familj. Ju bättre företagaren har sörjt för att FöPL-försäkringen är uppdaterad desto bättre skyddad är änkans och barnens utkomst.

Premien fastställs utifrån den FöPL-arbetsinkomst som företagaren har angett

FöPL-premien utgör en bestämd procentmängd av FöPL-arbetsinkomsten som företagaren har angett. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer FöPL-procenten årligen.

Den första faktorn som inverkar på FöPL-försäkringens pris är företagarens ålder. Under 53-åringar och minst 63-åringar betalar en mindre försäkringspremie.  För det andra får den som etablerar sitt första företag i allmänhet en rabatt på FöPL-premien. För det tredje drar den som betalar sina FöPL-premier i en post i januari nytta av betalningstidpunkten. För det fjärde lönar det sig att dra av FöPL-premierna i egen eller i företagets beskattning.

Du kan beräkna storleken på din FöPL-premie med Ilmarinens FöPL-räknare.

Minimi-FöPL sänker skyddet till miniminivå

En företagare ska betala FöPL-premie när förvärvsinkomsterna överskrider 8 063,57 euro om året (2021). Den nedre gränsen fastställs varje år. 

Minimi-FöPL kan beräknas på denna summa och tyvärr är det många företagare som anger minimibeloppet FöPL-arbetsinkomst. Samtidigt tar företagaren en risk eftersom även skyddet i framtiden stannar på en miniminivå. 
Särskilt nya företagare underförsäkrar sig själv och fastställer sin FöPL-arbetsinkomst till miniminivån eller i närheten av den. När företagsverksamheten stabiliseras börjar även FöPL-arbetsinkomsten som anges i allmänhet bättre motsvara det verkliga läget. Många företagare ändrar på sin FöPL-arbetsinkomst utifrån företagets finansiella läge.

En bra tumregel är att FöPL-arbetsinkomsten som anges ska helst vara lika stor som den lön du skulle betala till en arbetstagare som utför samma arbete. 
Enligt Pensionsskyddscentralen har FöPL-arbetsinkomsten i genomsnitt varit omkring 22 000–23 000 euro om året. Vår partner Ilmarinen rekommenderar att de som bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla ska fastställa sin arbetsinkomst till minst 20 000–30 000 euro.

Företagare har rätt till FöPL-sjukdagpenning

Företagare har rätt att erhålla sjukdagpenning som utbetalas av FPA och som ersätter inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga som pågår i mindre än ett år. Sjukdagpenning ska ansökas av FPA inom två månader från det att arbetsoförmågan har börjat.

Sjukdagpenning betalas ut efter att arbetsoförmågan har pågått minst självrisktiden. Om företagaren är försäkrad enligt FöPL är självrisktiden dagen för insjuknandet. Om företagaren inte har FöPL-försäkring är hens självrisktid samma som för löntagare, dagen för insjuknandet och de därpå följande nio vardagarna.

Vad är skillnaden mellan FöPL och ArPL?

Pensionsförsäkring för företagare (FöPL) och pensionsförsäkring för arbetsgivare (ArPL) ger trygghet för pensionärsdagarna. Avgörande vid valet av försäkring är om arbetet har uppförts som uppdrag eller i ett anställningsförhållande. Den allmänna anvisningen är att om du är företagare och uppfyller de ovannämnda villkoren, är ditt val FöPL.

Det kan uppstå osäkerhet i valet av rätt pensionsförsäkring på grund av att bolagsformen, den egna ställningen i företaget och familjeförhållandena inverkar på valet av försäkring.

 • I regel klarar sig en enskild näringsidkare eller yrkesutövare med en FöPL-försäkring. Om näringsidkarens eller yrkesutövarens familjemedlem betalas lön ska ArPL-försäkring användas.
 • I ett aktiebolag ska FöPL-försäkring väljas, om en delägare i ledande ställning innehar ensam mer än 30 procent eller tillsammans med sin familj mer än 50 procent av företaget. Om innehavet är mindre än detta, ska ArPL-försäkring väljas.
 • I ett öppet bolag försäkras en bolagsman som arbetar i företaget enligt FöPL. En ArPL-försäkring väljs för en familjemedlem som betalas lön.
 • I ett kommanditbolag tecknas en FöPL-försäkring för en komplementär som arbetar i företaget. En ArPL-försäkring tecknas för en kommanditdelägare som arbetar i företaget och för en familjemedlem som betalas lön.
 • De som frilansar kan ha ett anställningsförhållande till en kund och uppdrag till andra kunder. I anställningsförhållanden är det arbetsgivaren som svarar för pensionsskyddet i enlighet med ArPL-försäkringen. Som anställningsförhållande räknas exempelvis ett fall där arbetsgivaren betalar lön till en frilansare och övervakar arbetet. Om ersättningen betalas i någon annan form än lön, ska en frilansare sköta om sitt pensionsskydd genom en FöPL-försäkring.

Alla försäkringar för företagare från samma lucka

Du får den obligatoriska FöPL-försäkringen smidigt av vår partner Ilmarinen. Tack vare samarbetet kan du smidigt ta hand om företagarens och företagets alla försäkringsärenden på samma gång. Vårt mål är att erbjuda kunden ett kundteam som kommunicerar smidigt och sköter ärenden säkert. Då kan våra kunder koncentrera sig på sin affärsverksamhet i lugn och ro. Läs mer om hur företagaren och företaget drar nytta av samarbetet mellan Ilmarinen och Pohjola Försäkring.

” ”
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Aloittavan yrityksen vakuutukset kuva
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.