” ”

Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL

En arbetspensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring är obligatorisk för de flesta företagare. FöPL tryggar företagarens pension och socialskydd. Via oss får du enkelt arbetspensionsbolaget Ilmarinens lagstadgade pensionsförsäkring för företagare.

Obligatorisk för de flesta företagare

Den lagstadgade pensionsförsäkringen för företagare är obligatorisk, om du som företagare uppfyller vissa villkor. FöPL-försäkringen kan inte ersättas med frivilliga försäkringar.

Fastställer företagarens pension och socialskydd

FöPL-försäkringen för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd. FöPL påverkar dina inkomster bland annat i samband med arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. 

Ilmarinens FöPL-försäkring enkelt via oss

Du får vår partner Ilmarinens lagstadgade pensionsförsäkring för företagare samtidigt som du sköter övriga försäkringsärenden. Tack vare samarbetet går informationsutbytet smidigt, och du kan uträtta alla ärenden enkelt och behändigt.

FöPL-försäkring är obligatorisk för de flesta företagare

Det lönar sig att teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) genast i början av företagarverksamheten. Det lönar sig för dig att teckna en FöPL-försäkring senast inom sex månader från att verksamheten inleds. FöPL-försäkringen är obligatorisk, om din företagsverksamhet pågår längre än fyra månader.

FöPL-försäkringen tjänar in pension åt dig för ålderdomen. Pensionsförsäkringen för företagare ger dig skydd också i det fall att du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller blir föräldraledig. Dina familjemedlemmar är berättigade till familjepension, om du avlider. Storleken på pensionen fastställs ofta utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta företagare och den kan inte ersättas med frivilliga försäkringar. Enligt Pensionsskyddscentralen finns det omkring 200 000 FöPL-försäkrade företagare i Finland. Även egenanställda ska ha en pensionsförsäkring för företagare. Företagare som bisyssla måste teckna en FöPL-försäkring, om förutsättningarna för försäkring uppfylls till övriga delar.

Du omfattas av FöPL-försäkringen, om:

 • Du bor i Finland.
 • Du arbetar i ditt företag.
 • Du har arbetat som företagare i minst fyra månader utan avbrott.
 • Du omfattas inte av något annat pensionsskydd för samma verksamhet.
 • Din årliga arbetsinkomst är minst 8 063,57 euro (år 2021).
 • Du är 18–68 år. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten stiger stegvis.

Enligt FöPL försäkras även delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som själv innehar över 30 procent eller som tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 procent av aktierna eller av röstetalet. Dessutom ska delägaren inneha minst en aktie i det bolag där han eller hon arbetar. Bolagsman i ett öppet bolag och en komplementär i ett kommanditbolag ska också försäkras enligt FöPL. 

För firmor, dvs. enskilda näringsidkare tecknas FöPL-försäkringen för yrkesutövare. Det är vanligt att även familjemedlemmar arbetar i företaget. De försäkras antingen med en FöPL- eller ArPL-försäkring.

Pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL utgör grunden för företagarens pension och sociala trygghet

När du tecknar en FöPL-försäkring, fastställer det pensionsbolag i vilket du tecknar försäkringen en årlig arbetsinkomst som motsvarar din arbetsinsats. Pensionsbolaget beaktar arbetsinkomsten då det fastställer de uppgifter som du gett om din företagsverksamhet samt din uppskattning av arbetsinkomsten.

Utifrån arbetsinkomsten beräknas den pension som du tjänar in för ditt arbete som företagare och din FöPL-premie. Utifrån din fastställda arbetsinkomst beräknas även dagpenning som betalas av FPA, såsom sjuk- och föräldrapenning. FöPL bestämmer likaså nivån på ditt arbetslöshetsskydd. Som medlem i företagarkassan kan du få dagpenning som är bunden till din FöPL-arbetsinkomst.

Pensionsförsäkring för företagare tryggar även utkomsten för din familj. Ju bättre företagaren har sörjt för att FöPL-försäkringen är uppdaterad desto bättre skyddad är änkans och barnens utkomst.

Arbetsinkomsten bestämmer din pension, ditt socialskydd och storleken på din FöPL-premie – pröva på FöPL-räknaren

FöPL-försäkringen är lagstadgad, och därför är FöPL-premien densamma i alla arbetspensionsbolag. Premien utgör en viss procent av din FöPL-arbetsinkomst. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer premieprocenten årligen.

På FöPL-premiens storlek inverkar fyra saker: din fastställda FöPL-arbetsinkomst, premieprocenten, förfallomånaderna för premierna och om du är företagare för första gången.

FöPL-premierna är avdragsgilla i beskattningen i sin helhet. Du kan dra av FöPL-premierna i din egen eller din makes personliga beskattning, eller i företagets beskattning. Fyll i skattedeklarationen enligt skattemyndigheternas anvisningar.

Du kan räkna ut din FöPL-premie med Ilmarinens FöPL-räknare.

Minimi-FöPL sänker skyddet till miniminivå – hur uppskattas FöPL-arbetsinkomsten?

Med FöPL-arbetsinkomst avses penningvärdet av din arbetsinsats. Din arbetsinkomst ska motsvara minst en lön som skulle betalas till en person med samma yrkeskunskap på årsplanet.

I din arbetsinkomst beaktas antalet arbetade timmar, ditt företags omsättning och det faktum att din verksamhet eventuellt är säsongbetonad. I samma arbetsinkomst medräknas allt arbete som du utfört som företagare, dvs. du behöver bara en FöPL-försäkring.

Enligt Pensionsskyddscentralen har FöPL-arbetsinkomsten i genomsnitt varit omkring 22 000 euro om året. Vår partner Ilmarinen rekommenderar att de som bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla ska uppskatta arbetsinkomsten till minst 20 000–30 000 euro.

I FöPL-arbetsinkomsten finns också en gräns för utkomstskyddet för arbetslösa, som är 13 247 euro (år 2021). Om din arbetsinkomst är minst av den här storleken, har du möjlighet att få utkomstskydd för arbetslösa.

När du tecknar en FöPL-försäkring, sköter du utöver pensionen också om din sociala trygghet. FöPL garanterar att du har ett skydd i olika livssituationer. Det ligger i företagarens intresse att hålla FöPL-arbetsinkomsten på en nivå som motsvarar verkligheten under hela företagsverksamheten. 

Företagare har rätt till FöPL-sjukdagpenning

Som företagare har du rätt att erhålla sjukdagpenning som utbetalas av FPA och som ersätter inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga som pågår i mindre än ett år. Sjukdagpenning ska ansökas hos FPA inom två månader från det att arbetsoförmågan har börjat. 

Sjukdagpenning betalas ut efter att arbetsoförmågan har pågått minst självrisktiden. Om företagaren är försäkrad enligt FöPL är självrisktiden dagen för insjuknandet. Om företagaren inte har FöPL-försäkring är hens självrisktid samma som för löntagare: dagen för insjuknandet och de därpå följande nio vardagarna. 

Vad är skillnaden mellan FöPL och ArPL? 

Pensionsförsäkring för företagare (FöPL) och pensionsförsäkring för arbetsgivare (ArPL) ger trygghet för pensionärsdagarna. Avgörande vid valet av försäkring är om arbetet har uppförts som uppdrag eller i ett anställningsförhållande. Den allmänna anvisningen är att om du är företagare och uppfyller de ovannämnda villkoren, är ditt val FöPL. 

Det kan uppstå osäkerhet i valet av rätt pensionsförsäkring på grund av att bolagsformen, den egna ställningen i företaget och familjeförhållandena inverkar på valet av försäkring. 

 • I regel klarar sig en enskild näringsidkare eller yrkesutövare med en FöPL-försäkring. Om näringsidkarens eller yrkesutövarens familjemedlem betalas lön ska ArPL-försäkring användas. 
 • I ett aktiebolag ska FöPL-försäkring väljas, om en delägare i ledande ställning innehar ensam mer än 30 procent eller tillsammans med sin familj mer än 50 procent av företaget. Om innehavet är mindre än detta, ska ArPL-försäkring väljas. 
 • I ett öppet bolag försäkras en bolagsman som arbetar i företaget enligt FöPL. En ArPL-försäkring väljs för en familjemedlem som betalas lön. 
 • I ett kommanditbolag tecknas en FöPL-försäkring för en komplementär som arbetar i företaget. En ArPL-försäkring tecknas för en kommanditdelägare som arbetar i företaget och för en familjemedlem som betalas lön. 
 • De som frilansar kan ha ett anställningsförhållande till en kund och uppdrag till andra kunder. I anställningsförhållanden är det arbetsgivaren som svarar för pensionsskyddet i enlighet med ArPL-försäkringen. Som anställningsförhållande räknas exempelvis ett fall där arbetsgivaren betalar lön till en frilansare och övervakar arbetet. Om ersättningen betalas i någon annan form än lön, ska en frilansare sköta om sitt pensionsskydd genom en FöPL-försäkring.

Alla försäkringar för företagare från samma lucka

Du får den obligatoriska FöPL-försäkringen smidigt av vår partner Ilmarinen. Tack vare samarbetet kan du smidigt ta hand om företagarens och företagets alla försäkringsärenden på samma gång. Vårt mål är att erbjuda kunden ett kundteam som kommunicerar smidigt och sköter ärenden säkert. Då kan våra kunder koncentrera sig på sin affärsverksamhet i lugn och ro. Läs mer om hur företagaren och företaget drar nytta av samarbetet mellan Ilmarinen och Pohjola Försäkring.

” ”
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Aloittavan yrityksen vakuutukset kuva
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.