Nainen istuu kahvilassa hymyillen, sillä hänellä on aloittavan yrityksen vakuutukset kunnossa.

Försäkringar för ett nystartat företag

Det är spännande och ibland också arbetsdrygt att grunda ett nytt företag. Vi underlättar din uppstartsfas genom att erbjuda dig de mest lämpliga försäkringarna för ditt företag.

Allt i skick på ett smidigt sätt

Via oss får du smidigt alla nödvändiga och frivilliga försäkringar.

Personlig kundtjänst

Tillsammans med våra experter säkerställer du att alla operativa risker beaktas tillräckligt. Vid behov får du enkelt kontakt med oss.

Digitala tjänster 24/7

Du kan när som helst kolla vad ditt försäkringsskydd omfattar. Om skadan är framme får du genast hjälp av Pohjola Skadehjälpen och kan snabbt ansöka om ersättning.

Checklista över försäkringar för nystartade företag

Checklistan för nya företagare är lång. En företagare måste tänka på bolagsform, finansiering, tillstånd, skyldigheter och arbetslöshetsskydd. Det gäller också att beakta beskattning, avtal, lokaler, personal och försäkringar. Men man behöver inte sköta allt själv.

Vi hjälper nystartade företag att kartlägga och hantera risker. Optimala försäkringar för företag ger trygghet under företagets livscykel och i företagarens livssituationer.

En ny företagare får ofta rabatt på försäkringar. Lämna en offertbegäran så får du veta mer.

Företagsettan är ett färdigt företagsförsäkringspaket som innehåller de viktigaste skydden relaterade till företagets egendom och verksamhet, såsom skydd för egendom och avbrott i företagsverksamheten samt ansvars- och rättsskydd.

De viktigaste försäkringarna för nya företagare kan indelas i obligatoriska och frivilliga försäkringar som varje företagare bör ta del av.

Obligatoriska försäkringar för nya företagare

Pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL utgör grunden för företagarens pension och sociala trygghet. FöPL är obligatorisk för 18–67 år gamla företagare, om företagsverksamheten pågår i minst fyra månader. Utöver pensionsskyddet ger FöPL trygghet om företagaren insjuknar, blir föräldraledig eller om företagets verksamhet avbryts. Nya företagare kan få rabatt på FöPL-premien.

FöPL-försäkringen för nya företagare är lite förmånligare, och du kan få rabatt på din premie. Pohjola Försäkrings företagskunder kan sköta sin FöPL-försäkring via vår partner Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. FöPL-försäkringens grundskydd kan kompletteras med en individuell pensionsförsäkring för företagare.

Om ett nystartat företag har anställda från första början ska företaget ha obligatoriska arbetsgivarförsäkringar, såsom arbetsolycksfallsförsäkring och arbetspensionsförsäkring för arbetstagare (ArpL).

Branschspecifika obligatoriska försäkringar är bland annat patientförsäkring för hälso- och sjukvårdsföretag samt miljöskadeförsäkring för företag vars verksamhet kan orsaka miljöskador eller -olägenheter.

Om företaget har bilar eller andra fordon ska företaget teckna trafikförsäkringar.

Frivilliga försäkringar för nystartade företag

Största delen av försäkringarna för nystartade företag är frivilliga. Du kan skräddarsy ett optimalt försäkringsskydd för ditt företag tillsammans med Pohjola Försäkrings experter. Det finns också specifika paketlösningar för nystartade företag och nya företagare, såsom OP Lättföretagare och Företagsettan för sme-företag.

Många nya företagare tecknar också frivilliga försäkringar för att trygga sig själva och företagsverksamheten.

Olycksfallsförsäkring för företagare ger företagaren trygghet om en arbetsolycka inträffar. Om företagaren är arbetsoförmögen ger olycksfallsförsäkringen ekonomisk trygghet och påskyndar återgången till arbetet. Det är bra att utvidga arbetsolycksfallsförsäkringen så att den också täcker olyckor på fritiden. Olycksfallsförsäkringen ersätter sjukvårdskostnader på grund av arbetsolyckor och yrkessjukdomar, kostnader för bestående men och inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga.

Största delen av sjukfrånvaron beror på sjukdomar. Med sjukkostnadsförsäkring för företag får du vård snabbare också om du insjuknar.

De vanligaste ansvarsförsäkringarna för företag är ansvarsförsäkring för verksamhet och produktansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring ger ekonomisk trygghet om företagets verksamhet eller produkter orsakar en person- eller sakskada. Det är viktigt att företagare är medvetna om de operativa riskerna så att dessa säkert omfattas av ansvarsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkring för företag rekommenderas för nystartade företag, som kan råka ut för avtalstvister trots att man agerat enligt lagstiftningen. Avtalstvister kan till exempel gälla leasingavtal om lokaler eller maskiner. Rättsskyddsförsäkringen för företag eller företagare täcker andra områden än rättsskyddsförsäkringar för privatpersoner.

Egendomsförsäkring för företag ger ekonomisk trygghet om företagets maskiner, utrustning eller produkter skadas till följd av naturfenomen eller mänsklig verksamhet. Exempel på sådana fenomen är eldsvådor, inbrott, skadegörelse, vattenskador eller stormar.

Avbrottsförsäkring för företag hjälper nystartade företag om affärsverksamheten plötsligt avbryts. En orsak till avbrott är till exempel att lokaler eller maskiner skadas. Avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga hjälper dig om en nyckelperson blir arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller olycka. Leveransavbrottsförsäkringen hjälper dig om en varu- eller tjänsteleverantör eller underleverantör råkar ut för en olycka som skadar företagets affärsverksamhet.

Lämna dina kontaktuppgifter så får du en offert på och premien för alla försäkringar för företag och företagare som du behöver enkelt på en och samma gång.

Kaksi naista ja mies kahvilan pöydässä käymässä läpi toiminimen vakuutuksia.
Försäkringar för firma
Med försäkringar för firmaföretagare tryggar du din verksamhet i händelse av skador.
Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.