Yritysykkönen vakuutuspaketti_kuva

Företagsettan

Allt som behövs för att skydda företagets lösegendom och verksamhet

Allt som behövs i samma paket

Vi har till Företagsettan valt just de försäkringar som ditt företag behöver som skydd för egendom och verksamhet.

Lätt att hålla uppdaterade

Varje apparat som köps till företaget behövs inte uppges separat, eftersom företagets lösegendom alltid är försäkrad till sitt fulla värde.

Mest nöjda kunder

Våra företagskunder är enligt undersökningar de mest nöjda i Finland. (EPSI Rating Vakuutus 2016)

Ett enkelt sätt för företag att gardera sig mot risker

Företagsettan är ett enkelt sätt att gardera sig mot de viktigaste riskerna som hotar företagets lösegendom och verksamhet. Då en skada överraskar, möjliggör en försäkring att verksamheten i företaget kan fortsätta. Företagsettan har i ett och samma paket sammanställt de företagsförsäkringar som ersätter exempelvis inbrott, eldsvåda eller skador som förorsakats av att en kylanläggning plötsligt går sönder.

I Företagsettan ingår alltid företagets egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill kan du till Företagsettan också foga en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga och transportförsäkring samt i vissa branscher en förmögenhetsansvarsförsäkring.

Du kommer väl ihåg att också försäkra företagets fastigheter och fordon samt teckna de lagstadgade försäkringarna som inte ingår i Företagsettan.

Yritysykkönen sopii loistavasti esimerkiksi palvelualan yritysten tarpeisiin.

En behändig företagsförsäkring

Företagsettan är avsedd särskilt för de behov som företag har inom handeln, servicebranschen och de som har produktionsverksamhet. Med frivilliga tilläggsskydd kan du anpassa försäkringspaketet efter behovet i ditt företags bransch. Företagsettan lämpar sig utmärkt också för nya företagare.

Vi vill göra administrationen av företagets försäkringar så enkel som möjligt, och därför räcker det med att anmäla omsättningen för att hålla Företagsettan uppdaterad. Lösegendom i ditt företag är alltid försäkrad till sitt fulla värde, vilket betyder att exempelvis nya maskinanskaffningar inte behöver uppges separat.

Hur det fungerar

  Begär offert Fyll i din kontaktinformation så kontaktar vi dig.
 
  Vår experts lösningsförslag Vi reder tillsammans ut ditt företags risker och skräddarsyr ett lämpligt försäkringsskydd.
 
  Du beslutar om fortsättningen Vår offert binder dig inte, läs den och fatta ditt beslut i lugn och ro.

Redan en mindre skada på ett instrument kan störa verksamheten i ditt företag. I Företagsettan är de viktigaste riskerna rätt dimensionerade och kontrollerade. Dessutom är helheten flexibel efter storleken på ditt företag och dess bransch.

Heli Kaliste Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Vad ersätter Företagsettan?

I företagsettan ingår alltid egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Dessutom kan du till Företagsettan också foga frivilliga tilläggsskydd.

Företagets egendomsförsäkring ersätter skador som drabbar lösegendom. Egendomsförsäkringen i Företagsettan ersätter exempelvis utöver inbrotts- och brandskador också skador som förorsakats av att något plötslig går sönder.

Företagets avbrottsförsäkring ser till att företagsverksamheten kan fortsätta, om verksamheten störs eller avstannar exempelvis på grund av en läckageskada. Ur avbrottsförsäkringen ersätter vi exempelvis lönekostnader eller förlust av försäljningsbidrag.

Företagets ansvarsförsäkring ersätter också person- och sakskador, som ditt företag enligt lag är ersättningsansvarig för. Produktansvarsförsäkringen skyddar ditt företag om en produkt som du levererat, exempelvis ett förskämt livsmedel eller en defekt elapparat, förorsakar någon annan skada. 

Rättsskyddsförsäkringen hjälper med kostnaderna då företaget behöver juridisk hjälp i tvistemål och brottmål, som behandlas i en tingsrätt, i dess besvärsinstanser eller i skiljeförfarande i Finland.

Till Företagsettan kan du som frivilliga tilläggsskydd foga transportförsäkring, avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, förmögenhetsansvarsförsäkring och inom vissa branscher brottsförsäkring.

Transportförsäkringen är ett viktigt tilläggsskydd för de transporter som ditt företag beställt, eftersom transportföretagarens ersättningsskyldighet för egendom som transporteras är endast cirka 20 euro per kilo.

Avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga ersätter åter ekonomiska skador som företaget förorsakas om företagaren eller en arbetstagare avlider eller till följd av arbetsoförmåga.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ger åter skydd i händelse av ekonomiska skador som förorsakas andra, och är nödvändig exempelvis för företag som tillhandahåller bokföringstjänster och juridiska tjänster.

Inom vissa branscher, såsom detaljhandeln, hör till frivilliga tilläggsskydd också brottsförsäkring, med vilken företaget kan gardera sig mot ekonomiska skador som det förorsakas exempelvis vid försnillning eller bedrägeri.

Läs mer i produktguiden för Företagsettan och i försäkringsvillkoren som du hittar längst ner på sidan.

Riskiehnallintapalvelu yrityksille_kuva
Pohjola Riskhanteringstjänsten
Ett verktyg som är avsett för hela arbetsgemenskapen, med vilket du förbättrar arbetarskyddet och försnabbar informationsgången.
Säkerhetsföreskrifter ökar säkerheten och förebygger skador, därför lönar det sig att läsa igenom dem noggrant. För att försäkringen ska beviljas ska inbrottsskyddet uppfylla vissa minimikrav.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.