Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus

Turvaa yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta

Vastuuvakuutus suojaa yritystäsi siltä varalta, että tämä on velvollinen korvaamaan vahingon. Yrityksesi korvausvastuu voi liittyä esimerkiksi virheisiin työn suorittamisessa, organisoinnissa tai suunnittelussa.

Vastuuvakuutuksella saat myös apua vahingonkorvausasian selvittelyyn, jos yrityksesi aiheuttaa toiminnallaan esine- tai henkilövahingon.

Hyödyt yrityksellesi

 • Yrityksesi saa taloudellista turvaa yllättävissä vastuuvahinkotilanteissa.
 • Eri alojen asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissäsi, kun vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin.
 • Voit suunnata resurssit ja voimavarat yrityksen omaan ydintoimintaan, kun me hoidamme vahingonkorvausasian puolestasi.


Vakuutusten korvauspiiriin kuuluvissa vahingoissa selvitämme kanssasi yhteistyössä, onko yrityksesi korvausvastuussa. Mikäli yrityksesi on korvausvelvollinen, korvaamme vahingon omavastuulla vähennettynä. Jos korvausvastuuta ei ole, hoidamme korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin. Selvitys- ja vahingonhoitopalvelu sisältyy vakuutusmaksuun.

Toiminnan vastuuvakuutus on eräänlainen perusvastuuvakuutus, joka soveltuu lähes kaikille toimialoille.
Arto Makkonen‚ vakuutuspäällikkö, OP

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Vastuuvakuutus on voimassa Euroopassa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut on kuvattu tuoteselosteessa. Lue lisää "Tuoteselosteet ja ehdot" -osiosta.

Mikä vaikuttaa vakuutusmaksuun?

Vakuutusmaksuun vaikuttavat yrityksesi toimiala ja maksettavien palkkojen määrä. Siihen vaikuttavat myös valittu vakuutusmäärä ja omavastuu.

Mitä korvataan?

Vakuutuksesta korvataan henkilö- ja omaisuusvahinkoja, jotka on todettu vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Vakuutuksesta korvataan aiheutuneen vahingon määrä.

Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu. Vakuutus ei siis korvaa kaikkea sitä, mistä yrityksesi voi joutua korvausvelvolliseksi. Vakuutus ei koske esimerkiksi liikeriskejä, kuten työn laatuvirheitä tai toimitusviivästyksiä.

Esimerkki: Kampaaja unohti permanenttiaineen liian pitkäksi aikaa asiakkaan hiuksiin, minkä seurauksena asiakkaan päänahka vaurioitui. Korvasimme asiakkaalle aiheutuneen vahingon kampaajan vastuuvakuutuksesta. Mikäli kampaustyön lopputulos ei miellytä asiakasta, kyseessä ei ole henkilövahinko, eikä sitä korvata vastuuvakuutuksesta.

Tuotevastuuvakuutus kattaa toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa.

Korvausvastuu tuotevastuuvahingosta voi perustua useaan eri lakiin. Kotimaisessa kaupassa yritysten välinen tuotevastuu perustuu lähtökohtaisesti yritysten väliseen sopimukseen. Jos tuotevastuusta ei ole sovittu mitään, noudatetaan voimassaolevan lainsäädännön olettamasääntöjä, kuten kauppalakia ja yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia normeja.

Lähtökohtaisesti yksityishenkilön oikeus vaatia korvausta tuotevastuuvahingosta perustuu esimerkiksi tuotevastuulakiin.

Vakuutus on voimassa Euroopassa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut on kuvattu tuoteselosteessa. Lue lisää "Tuoteseloste ja ehdot" -osiosta.

Mikä vaikuttaa vakuutusmaksuun?

Vakuutusmaksuun vaikuttavat yrityksesi toimiala ja liikevaihto. Siihen vaikuttavat myös valittu vakuutusmäärä ja omavastuu.

Mitä korvataan?

Yrityksesi voi joutua korvausvelvolliseksi vahingosta, joka on aiheutunut yrityksesi elinkeinotoiminnassa liikkeelle lasketun tuotteen viasta tai turvallisuuspuutteesta. Tuotevastuuvakuutus kattaa tuotteen aiheuttamia vahinkoja muulle omaisuudelle tai henkilölle.

Itse tuote ei kuulu tuotevastuuvakuutuksen antaman turvan piiriin. Mikäli tuote on viallinen ja se pitää korjata tai vaihtaa uuteen, kyseessä ei ole tuotevastuu vaan virhevastuu. Tuotevastuuvakuutuksesta ei myöskään korjata tuotteen korjaamiskustannuksia tai reklamaatioista, palautuksista, korjaamisesta tai markkinoilta vetämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Tuotevastuuvakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja, joita luovutetut tuotteet saattavat aiheuttaa. Yrityksen korvausvastuu on aina laajempi kuin vakuutuksen korvauspiiri.

Esimerkki: Leipomon valmistamassa leivässä oli kivi, joka rikkoi asiakkaan hampaan. Leipomon katsottiin olevan vahingosta korvausvastuussa. Korvasimme hammasvaurion sairaanhoitokulut tuotevastuuvakuutuksesta.

Varallisuusvastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, joiden aiheuttamat vahingot ovat pääasiallisesti puhtaita varallisuusvahinkoja. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa asianajo- ja lakiasiaintoimistot, tili- ja kirjanpitotoimistot, kiinteistönvälittäjät sekä isännöitsijätoimistot. Varallisuusvahingot ovat taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai omaisuusvahinkoon.

Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut on kuvattu tuoteselosteessa. Lue lisää "Tuoteseloste ja ehdot" -osiosta.

Mitä korvataan?

Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan toimeksiantajalle aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Lisäksi edellytetään, että vakuutuksenottaja on vahingosta korvausvastuussa joko toimeksiantajalle toimeksiantosopimuksen perusteella tai muulle henkilölle nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

Vakuutuksenottajan on käytettävä alalla tavanomaisia toimeksiantosopimusehtoja.

Varallisuusvastuuvakuutuksesta ei korvata muun muassa virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että työ teetätetään toisella. Vakuutuksesta ei myöskään korvata tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja.

Esimerkki: Lakiasiaintoimisto valvoi konkurssissa asiakkaansa saatavan, mutta ei valvonut asiakkaan etuoikeudellisia saatavia, jotka perustuivat yrityskiinnitykseen. Konkurssipesästä riitti jakokelpoisia varoja vain saataville, joille oli valvottu etuoikeus. Koska etuoikeudettomille saataville ei riittänyt pesässä varoja, valvomatta jättäminen aiheutti asiakkaalle noin 9 000 euron taloudelliset menetykset. Tämä vahinko korvattiin lakiasiaintoimiston varallisuusvastuuvakuutuksesta omavastuulla vähennettynä.

Suunnittelu- ja konsulttitoimintaa harjoittava yritys voi joutua korvausvastuuseen suunnitteluvirheen aiheuttamista vahingoista. Korvausvastuu voi perustua esimerkiksi virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin suunnitelmissa, tutkimustuloksissa ja mittaustuloksissa.

Korvausvastuu tilaajalle aiheutuneista vahingoista perustuu suunnittelusopimukseen. Korvausvastuu ulkopuoliselle puolestaan perustuu voimassaolevaan vahingonkorvausoikeuteen.

Vakuutus on voimassa Euroopan unionin alueella sekä Norjassa, Islannissa ja Sveitsissä, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut on kuvattu tuoteselosteessa. Lue lisää "Tuoteseloste ja ehdot" -osiosta.

Mitä korvataan?

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutetussa konsulttitoiminnassa toiselle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, joista vakuutuksenottaja on tekemänsä sopimuksen ja voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja johtuu enintään 10 vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä, puutteesta tai laiminlyönnistä. Koska vakuutuksen tulee olla voimassa vahingon toteamishetkellä, ei vakuutusta kannata päättää, vaikka suunnitteluprojekti päättyy tai yritystoiminta lakkaa.

Esimerkki:

Rakennussuunnittelija teki rakennesuunnitelmat suureen uudisrakennustyömaahan. Suunnittelusopimukseen ei sovellettu yleisiä sopimusehtoja KSE 95 eikä rakennussuunnittelijan vahingonkorvausvastuun ylärajasta sovittu. Toimeksiantoon sisältyvän konepajasuunnittelun yhteydessä rakennuksen yläpohjan ulkoseiniin rajoittuvat ristikkorakenteiset sekundääriristikot suunniteltiin liian pitkiksi. Niitä  jouduttiin lyhentämään rakennustyömaalla ja konepajalla ennen työmaalle kuljetusta. Korjaustoimenpiteistä ja ylimääräisistä kustannuksista aiheutui yli 10 000 euron vahinko tilaajalle. Suunnittelupalkkion määrä oli 8 500 euroa.

Vaikka suunnittelija ja tilaaja eivät käyttäneet sopimusehtoja KSE 95, maksettiin vakuutuskorvaus siltä osin, kuin konsultti olisi ollut vastuussa näiden sopimusehtojen mukaan eli sopimuksessa nimenomaisesti sovittuun ylärajaan tai tämän määräyksen puuttuessa palkkion määrään saakka. Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella korvattiin 8 500 euroa omavastuulla vähennettynä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus turvaa yrityksen johtoa osakeyhtiölain mukaisen korvausvastuun varalta. Näin ollen vakuutettuna ei ole itse yritys vaan yritysjohto, kuten toimitusjohtaja, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Osakeyhtiölain mukaan edellä mainittu johdon jäsen voi joutua henkilökohtaisesti korvausvastuuseen vahingosta, jonka hän on aiheuttanut tahallaan tai huolimattomuudellaan yhtiölle tai osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkomalla yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuturva soveltuu yrityksille, joissa yhtiön johto on pääasiassa muita kuin yrityksen omistajia.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut on kuvattu tuoteselosteessa. Lue lisää "Tuoteselosteet ja ehdot" -osiosta.

Mitä korvataan?

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuturvasta korvataan varallisuusvahingot, jotka vakuutetut ovat aiheuttaneet toimiessaan vakuutuksenottajan hallintoelimen jäsenenä ja joista he ovat voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan varallisuusvahingot

 • joista vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana ja
 • jotka ovat seurausta vakuutuskirjaan erikseen merkityn päivämäärän (retroaktiivinen päivä) tai vakuutuksen alkamispäivän jälkeen tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä.


Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuturvan korvauspiiri ei kuitenkaan ole yhtä laaja kuin vakuutettujen korvausvelvollisuus.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi korvata

 • henkilö- ja esinevahinkoja
 • sakkoja ja veroja
 • vahinkoa vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yritykselle, joka omistus- tai äänivallan perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja.


Esimerkki: Hallitus päätti valvoa yhtiön saatavan eräässä konkurssissa. Velvollisuus huolehtia asiasta kuului toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja oli jäämässä pois yritysjohdosta, ja asia jäi hoitamatta. Saatava jäi yhtiön vahingoksi ja toimitusjohtaja oli korvausvastuussa yhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Vahinko korvattiin toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella omavastuulla vähennettynä.

Julkisyhteisön vastuuvakuutus

Kunnan tärkeimpiä vakuutuksia on julkisyhteisön vastuuvakuutus, joka sisältää toiminnan vastuuvakuutuksen, tuotevastuuvakuutuksen ja varallisuusvastuuvakuutuksen.

Vastuuvakuutuksella voidaan kattaa kunnan vahingonkorvausvelvollisuus, joka saattaa aiheutua esimerkiksi

 • liikenneväylien puhtaanapidosta ja korjauksista
 • terveydenhoidosta, opetustoiminnasta ja päiväkotitoiminnasta
 • juomaveden jakelusta
 • rakennusvalvonnasta ja kaavoituksesta.


Vastuuvakuutus antaa kunnalle taloudellista turvaa, kun suurikaan korvausvaatimus ei vaaranna kunnan taloutta. Vakuutus kattaa vahingonkorvausvelvollisuuden, joka voi syntyä kunnalle voimassa olevan lain mukaan. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä, jos kunnan palveluksessa oleva henkilö on tuottamuksellaan aiheuttanut vahingon, tai vahinko on aiheutunut kunnan omistaman kiinteistön tai laitteen turvallisuuspuutteesta.

Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus

Hallinnon vastuuvakuutus antaa henkilökohtaista taloudellista turvaa kunnassa taloudellisia päätöksiä tekeville henkilöille. Vakuutus kattaa vahingonkorvausvelvollisuuden, joka oikeuden mukaan voi syntyä henkilökohtaisesti vakuutetulle henkilölle, kun tämä on lievää suuremmalla tuottamuksella aiheuttanut taloudellista vahinkoa.

Autamme korvausvastuun selvittämisessä

Asiantuntijamme auttavat julkisyhteisön ja julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutusten korvausvaatimusten hoitamisessa. Selvitämme korvausvelvollisuuden vakuutetun kunnan tai hallinnon henkilön puolesta, hoidamme korvausneuvottelut ja maksamme vahingonkorvauksen suoraan vahingon kärsineelle.

Turvaa julkisyhteisön omaisuudelle?

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on oltava sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle. Toiminnan harjoittajalla pitää olla jokin seuraavista luvista:

 • vesioikeuden myöntämä jätevesien johtamislupa
 • alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa tai
 • turvatekniikan keskuksen myöntämä vaarallisen kemikaalin käsittelyä tai varastointia koskeva lupa.


Vakuuttamisvelvollisuus ei koske öljyn tai öljytuotteiden varastointiin tai jakeluun, voiteluaineen valmistukseen, saastuneen alueen puhdistukseen tai jätteen hyödyntämiseen liittyvää toimintaa, ellei toiminta muusta syystä edellytä ympäristölupaa tai ilmoitusta.
 
Öljyn tai öljytuotteiden varastoinnista tai jakelusta aiheutuvista vahingoista haetaan korvausta vahingon aiheuttajalta tai öljysuojelurahastolta.

Vakuuttamisvelvollisia eivät ole enää 2015 alkaen leipomot, keksitehtaat, kahvipaahtimot, tupakkatehtaat ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevia tukkumyynnin ja kaupan logistiikkakeskusten vaarallisia kemikaaleja sisältävät kappaletavaravarastot eivätkä autopurkamot.

Uusia vakuuttamisvelvollisia ovat 2015 alkaen kaikki turvesuot (turvetuotanto), sahalaitokset (min. tuotanto 20 000 m³), viilutehtaat, akkutehtaat ja mineraaliöljyjä tuottavat tehtaat.

Vakuutuksen korvauspiiri

Ympäristövahinkovakuutusta säätelee 1.1.1999 voimaan tullut laki (N:o 81/1998) ympäristövahinkovakuutuksesta. Sen perusteella korvataan ympäristövahinkolain (1995) mukaiset vahingot silloin, kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi.   

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Alueelliset ympäristökeskukset valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Niiltä voi tarkistaa, kuuluuko yritys vakuuttamisvelvollisten piiriin. Suomessa toimivat vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät ympäristövahinkovakuutuksia.

Vahinkojen ilmoittaminen

Vahinkoilmoitukset tehdään Ympäristövakuutuskeskukseen. Tutustu tarkempiin ohjeisiin ja tee ilmoitus Ympäristövakuutuskeskuksen sivuilla.