Kolme henkilöä ulkona tyytyväisinä työntekijöinä työeläkevakuutettuina.

ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare

Som företagare ska du teckna pensionsförsäkring för arbetstagarna dvs. ArPL, om du sysselsätter minst en arbetstagare och betalar lön.

Obligatorisk för arbetsgivare

Arbetstagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring ArPL är obligatorisk om du sysselsätter minst en arbetstagare och betalar ett visst minimibelopp i lön.  

Grunden för arbetstagarens pensionsskydd

ArPL-försäkringen ger skydd i arbetstagarens ålderdom, vid arbetsoförmåga och i händelse av dödsfall. 

Ilmarinens ArPL-försäkring enkelt via oss

Du får företagarens arbetspensionsförsäkring inklusive förmåner hos vår samarbetspartner, arbetspensionsbolaget Ilmarinen.  

ArPL-försäkringen är i allmänhet obligatorisk för arbetsgivare

Med hjälp av ArPL-försäkrinen sköter du för din del om dina arbetstagares pensionsskydd. ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.

Som arbetsgivare är du ansvarig för att dina arbetstagare har en ArPL-försäkring och för att anmäla förvärvsinkomsterna till det nationella inkomstregistret. Inkomstregistret är en elektronisk databas för alla arbetsgivare. ArPL-årsanmälan används inte längre, utan uppföljningen i inkomstregistret sker nästan i realtid. Arbetspensionsbolaget får uppgifter om anmälda förvärvsinkomster samma dag.

Som arbetsgivare ska du se till att ArPL-försäkringen är i ordning före den första löneutbetalningen. Då är lagstadgade pensionsförsäkringsärenden i ordning redan innan du anmäler de första inkomsterna till inkomstregistret.

ArPL-försäkringen är obligatorisk, om det rör sig om ett:

  • Företag 
  • Samfund 
  • Hushåll som anställer en arbetstagare 

Företaget, samfundet eller hushållet ingår antingen ett försäkringsavtal med arbetspensionsbolaget eller anmäler om mindre arbete till inkomstregistret i egenskap av tillfällig arbetsgivare och betalar avgifterna till arbetspensionsbolaget. 

Som arbetsgivare ska du ta hand om ArPL-premierna, om:

  • Du sysselsätter minst en arbetstagare. 
  • Din arbetstagare är 17–68 år. När arbetstagaren fyller 17 år, börjar försäkringen i början av följande månad. Den övre åldersgränsen för ArPL-försäkring beror på arbetstagarens födelseår. 
  • ArPL-försäkring ska tecknas, om arbetstagaren förtjänar minst 62,88 euro per månad (2022). 
  • Den nedre gränsen för en tillfällig arbetsgivare är 9 006 euro (2022) per halvår. Om beloppet överskrids, ska arbetsgivaren göra en ArPL-försäkringsansökan.  

ArPL-försäkringen inkluderar olika slags pensionsskydd som påverkar utkomsten. Ålderspension ger trygghet åt en arbetstagare som går i pension efter att ha nått den lägsta pensionsåldern. Med hjälp av partiell förtida ålderspension kan arbetstagaren minska arbetstiden eller sluta arbeta helt.

Invalidpension blir aktuellt för en arbetstagare om arbetsförmåga blir betydligt nedsatt. Arbetslivspension gör det möjligt för arbetstagare att gå i pension vid 63 års ålder, om arbetsförmågan är nedsatt. Familjepension ger trygghet åt familjen till en arbetstagare som avlidit.

Hur storleken på ArPL-premien fastställs 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-premien årligen. ArPL-premien är en viss procent av arbetstagarens bruttoförvärvsinkomst. ArPL-premien beräknas varje månad utifrån de ArPL-löneuppgifter som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret. Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar sina egna andelar av arbetspensionsförsäkringspremierna.  

ArPL-grundavgiften är 25,85 procent 2022.

ArPL-premiens storlek påverkas av förfallodag, företagets storlek och lönesumman. Pensionsbolagets soliditet och kostnadseffektivitet är av betydelse, eftersom de inverkar på kundåterbäringarnas storlek. ArPL-premien sänks av eventuell kundåterbäring. Hos Ilmarinen har kunder fått goda kundåterbäringar, vilka påverkas av bland annat en god soliditet och kostnadseffektiviteten hos Ilmarinen.

Dessutom gör du klokt i att stötta arbetsoförmågan hos dina arbetstagare, vilket bidrar till att minska invalidpensionsfall. Läs vilka faktorer som påverkar företagsförsäkringarnas premier

ArPL-premien betalas från ArPL-lönen, som är den ersättning som betalas för arbete. Ofta är ArPL-lönen samma som arbetstagarens bruttolön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas. ArPL-lön är penninglön, övertidsersättning, olika tillägg, semesterlön, semesterpremie, semesterersättning när anställningen slutar, naturaförmåner samt lön för sjuk- och olycksfallstid.  

ArPL-premie betalas inte för verktygsersättningar, skattefria reseersättningar och skattefria dagtraktamenten. 

ArPL-grundavgiften är samma i alla arbetspensionsbolag, men avgiftens storlek kan påverkas av bland annat kundåterbäringar, företagets storlek och företagets invalidpensionsfall.

ArPL-försäkringspremiens fördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionsskydd genom att betala en viss del av ArPL-premien. Arbetstagaren betalar själv en del av ArPL-premien och den dras av från arbetstagarens lön. Som arbetsgivare sköter du om betalningen av hela ArPL-avgiften till pensionsbolaget.

Arbetsgivaren betalar en del av ArPL-premien. Arbetstagaren betalar den resterande delen själv. Arbetsgivarens genomsnittliga andel av premien är 17,40 procent (2022).

ArPL-grundavgiften är en jämn avgift som är oberoende av den försäkrades ålder och kön.

Arbetsgivarens andel förändras enligt huruvida arbetstagaren är över eller under 53 år. Om arbetstagaren är 53–62 år, är arbetsgivarens andel av avgiften lägre, eftersom arbetstagaren själv betalar en högre arbetspensionsavgift.

Arbetstagarens andel av ArPL-premien beror på arbetstagarens ålder. År 2022 är andelarna:

  • För personer mellan 17 och 52 år 7,15 procent av förvärvsinkomsterna. 
  • För personer mellan 53 och 62 år 8,65 procent av förvärvsinkomsterna.  
  • För 63 år fyllda personer 7,15 procent av förvärvsinkomsterna.  

Vilken är den nedre gränsen för ArPL-försäkring?  

Som arbetsgivare är du skyldig att teckna en ArPL-försäkring om arbetstagarens lön är 62,88 euro per månad (2022). Även mindre löner än detta ska anmälas till inkomstregistret.  

Om du är en tillfällig arbetsgivare, är den nedre gränsen 9 006 euro (2022) per halvår. Om summan överstigs ska du göra en ArPL-försäkringsansökan.  

ArPL eller FöPL?

Arbetstagare och arbetsgivare inom den privata och offentliga sektorn betalar lagstadgade arbetspensionspremier. I lagen om pension för arbetstagare (ArPL) finns bestämmelser om pensioner för dem som arbetar inom den privata sektorn. Arbetsgivaren och arbetstagaren delar på ArPL-premien. ArPL-försäkringen omfattar cirka 60 procent av alla arbetspensionsförsäkrade i Finland. 

Företagare och lantbruksföretagare betalar arbetspensionspremier utifrån sina arbetsinkomster. Då talar man om FöPL-försäkring. Om du är företagare ska du komma ihåg att se tull att din försäkring är i ordning och att dina FöPL-arbetsinkomster ligger på en tillräcklig nivå. 

Är arbetspensionsförsäkringen för företagare obligatorisk? 

Som företagare sköter du utöver arbetstagarnas pensionsskydd även om ditt eget pensionsskydd. När du har börjat som företagare, ska du teckna en pensionsförsäkring åt dig själv inom ett halvt år från att du inledde företagsverksamheten. Även när det gäller firma ska pensionsförsäkringen ofta tecknas.

Med FöPL intjänar du arbetspension för åldern och säkerställer din utkomst även under sjukdom, föräldraskap, arbetsoförmåga eller arbetslöshet. I likhet med ArPL-försäkringen är FöPL-försäkringen lagstadgad, och du kan inte ersätta den med frivilliga försäkringar. Med frivilliga pensionsförsäkringar för företagare kan du komplettera ditt skydd.

Om du funderar över eller planerar att bli företagare, får du hjälp hos oss med försäkringar för nya företagare, med vilka du skyddar din egen, din familjs och ditt företags framtid under alla tider.

Så får du lagstadgade pensionsförsäkringar

Obligatoriska FöPL- och ArPL-försäkringar får du hos vår samarbetspartner, arbetspensionsbolaget Ilmarinen. Partnerskapet ger dig möjlighet att sköta alla dina försäkringsärenden så att de på bästa sätt tjänar ditt företag och din affärsverksamhet.

En företagare kan flytta ArPL-försäkringen från ett pensionsbolag till ett annat kvartalsvis, om den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen har varit hos det ena pensionsbolaget i minst ett år. Genom att teckna pensionsförsäkring för företagare och arbetstagare hos Ilmarinen, får du utöver eventuella premierabatter även tillgång till ett utbildningserbjudande.

Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Yrittäjän eläke ja sosiaaliturvan perusta on kunnossa, sillä hänellä on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus.
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Kaksi yrittäjää iloisina hoitamassa yrityksen asioita tietäen, että vakuutukset on kunnossa.
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.