Työpöydällä tietokone ja muita työtarvikkeita, ja yrittäjä miettimässä vakuutuksien hintoja.

Premier för företagsförsäkringar

Premierna för företagsförsäkringar fastställs utifrån många olika faktorer. Premierna för försäkringarna varierar, eftersom de risker som företagen stöter på alltid är olika. När du jämför försäkringar och funderar på det lämpligaste försäkringsskyddet för ditt företag, jämför då också annat än premierna för försäkringarna.

Vad påverkar premien för företagsförsäkringar?

 • Företagets bransch påverkar premien för försäkringarna, eftersom det i vissa branscher finns till exempel fler fysiska faror än i andra. Premien för försäkringen kan vara dyrare för ett byggföretag än för till exempel ett företag som är inriktat på kontorsarbete.
 • Också företagets storlek kan inverka på premien för försäkringen. För ett större företag behövs ett mer omfattande försäkringsskydd för såväl egendom och verksamhet som för skydd mot personrisker.
 • Med storleken på självrisken går det att inverka på premien för försäkringarna, men storleken ska ställas i relation till företagets riskhanteringsförmåga. Företagarens ekonomiska läge kan försämras för en längre tid på grund av en självrisk som fastställts till ett för stort belopp.
 • Allt som görs för att förbättra säkerhetsnivån i ditt företag, dvs. den allmänna riskhanteringskulturen kan beaktas i prissättningen av dina försäkringar. Satsningar på skadeförebyggande arbete och arbetarskydd är till nytta.
 • Om ditt företag har avlönade anställda, är arbetsolycksfallsförsäkringen och gruppliv- och arbetspensionsförsäkringen obligatoriska försäkringar. FöPL-försäkringen är den enda obligatoriska försäkringen för företagare. Priset för en försäkring för företagare och priserna för personförsäkringar för arbetstagare påverkas ofta av de månatliga inkomsterna. Med FöPL-räknaren på Ilmarinens webbplats kan du se hur arbetsinkomsten påverkar premien för FöPL-försäkringen.

Premien för arbetsolycksfallsförsäkringen

Premien för den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen bestäms huvudsakligen på basis av lönesumman och arbetstagarnas yrkesbeteckningar. Lönesumman används för att mäta arbetsmängden medan yrkesbeteckningarna beskriver risken för olyckor och yrkessjukdomar i arbetet.

Premien för varje arbetsolycksfallsförsäkring fastställs individuellt utgående från uppgifter om försäkringstagaren. I små företag påverkas inte försäkringspremien direkt av försäkringstagarens egna skador utan yrkesriskerna baserar sig på riksomfattande skadestatistik. För andra företag beaktas den egna skadestatistiken vid fastställande av premien.

Premien för ansvarsförsäkringen

På premien för företagets ansvarsförsäkring inverkar till exempel ditt företags bransch, beloppet på de löner som betalats samt det försäkringsbelopp och den självrisk som valts. På premien för ansvarsförsäkringen inverkar även företagets omsättning. I enskilda fall kan premien för företagarens ansvarsförsäkring även påverkas av andra faktorer, såsom det kvalitetssystem som är i bruk. Som prissättningsgrund beaktar vi branschvisa risker, och vi ber dig därför komma ihåg att teckna en ansvarsförsäkring för alla branscher där ditt företag fungerar.

En bra försäkringshelhet är en hörnsten för riskhantering

Det är skäl att se till att försäkringarna är i kraft, för de ger ett enastående skydd i händelse av skador eller andra överraskande situationer. Rätt försäkringshelhet som skräddarsytts för ditt företag är en hörnsten för riskhantering.

När man jämför premierna för företagsförsäkringar lönar det sig att också fundera på kostnaderna för eventuella skador. Premierna är rätt små i förhållande till vad till exempel reparation av en skada till följd av en brand eller rörskada blir att kosta för ditt företag.

Utöver de obligatoriska försäkringarna får du skydd av frivilliga försäkringar. Olika ersättningar för företagare tryggar företagarens och hens familjs utkomst och företagsverksamheten, om den av någon orsak behöver avbrytas. Med frivilliga försäkringar skyddar du dig själv och dina nära anhöriga i överraskande situationer. Du främjar också dina anställdas välbefinnande i arbetet och arbetstillfredsställelse. Engagemanget i företaget förstärks när de anställda som personalförmåner får tilläggsskydd i form av frivilliga försäkringar.

När du jämför företagsförsäkringar ska du beakta också följande

 • När det går lätt att uträtta försäkringsärenden, blir det tid över till annat. Våra omfattande digitala tjänster gör det möjligt att uträtta försäkringsärenden snabbt och enkelt då det passar dig bäst. Som tilläggstjänst för små och mellanstora företag erbjuder vi en egen kontaktperson.
 • Smidig och pålitlig hjälp i skadesituationer tryggar företagsverksamhetens kontinuitet. Pohjola Skadehjälpen ger råd till företagare och personal dygnet runt när en skada inträffat. Där hittar du också våra partner som ger handledning i skadesituationer. Som företagare kan du koncentrera dig på företagets kärnverksamhet medan vi sköter ersättningsärendet på dina vägnar.
 • Kompetent riskförebyggande arbete gagnar företaget. Du minskar skaderisken i företaget och de kostnader som förorsakas när du får hjälp av experter på och tjänster för riskhantering. Som kund hos Pohjola Försäkring får du tillgång till exempelvis ett digitalt riskhanteringsverktyg för att förbättra arbetarskyddet i företaget.

Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om försäkringar som är lämpliga för ditt företag. Ge oss din kontaktinformation via länken nedan så hörs vi snart!

  Välj de försäkringskategorier som intresserar dig  


 

Fordon och trafik

 • Fordonsförsäkring
 • Taxiförsäkring
 • Vägtransportförsäkring
 • Lastförsäkring
 • Försäkring för arbetsmaskiner
 • Speditionsförsäkring
 • Transportförsäkring
 

Företagare och de anställda

 • Arbetsolycksfallsförsäkring
 • Distansarbetsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för företagare
 • Hälsoskydd
 • FöPL-försäkring
 • ArPL-försäkring
 • Sjukförsäkring för företagare
 • Olycksfallsförsäkring för fritid
 • Reseförsäkring för företag
 • Livförsäkring
 • Pensionsförsäkring för företagare
 • Gruppensionsförsäkring
 • Skydd för professionella idrottsutövare
 • Invaliditetsförsäkring
 • Grupplivförsäkring för arbetstagare
 

Fastigheter och egendom

 • Företagsettan
 • Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
 • Fastighetsförsäkring
 • Försäkring för bostadsbolag
 • Försäkring för installations- och byggarbeten
 • Försäkring för maskiner och anordningar
 • Yrkestrafiksextra
 • Lantbruksförsäkringar
 

Verksamhet och ansvar

 • Ansvarsförsäkringar
 • Konsultförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för verksamhet
 • Förmögenhetsansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
 • Produktansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för entreprenör
 • Avbrottsförsäkring
 • Cyberförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Miljöskadeförsäkring
 • Byggfelsförsäkring
Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
” ”
Företagets försäkringar
Försäkringarna möjliggör att fortsätta verksamheten i företaget, om något oväntat inträffar.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

 • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
 • skriva ut ett försäkringsintyg
 • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

 • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
 • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.