Nainen hymyilee ulkona, kun potilasvakuutus on turvana.

Patientförsäkring

Den lagstadgade försäkringen skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.

Patientförsäkringen är obligatorisk

Patientförsäkringen är obligatorisk för alla företag som bedriver hälso- eller sjukvård och andra aktörer i branschen.

Skydd vid personskador

Patientförsäkringen täcker personskada som förorsakats en patient i samband med hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom vård- eller olycksfallsskada.

Patientförsäkringen gäller endast i Finland

Skyddet omfattar inte hälso- eller sjukvård som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ger utomlands, och därför gäller patientförsäkringen inte utomlands.

Patientförsäkringen skyddar också vid distansläkartjänster

Pohjola Patientförsäkring täcker också distansläkartjänster som ges och tas emot i Finland.

Patientförsäkring för patientskador

Patientansvarsförsäkringen skyddar både patienterna, vårdpersonalen och hälsovårdens serviceproducenter. 

Enligt patientförsäkringslagen är en patientförsäkring obligatorisk när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller ett företag, en inrättning eller en organisation utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet i Finland.

Patientförsäkringen ersätter personskador som förorsakats en patient i samband med hälso- och/eller sjukvård. Patientskador kan vara till exempel sjukdomar eller skador som har uppstått i samband med behandling eller undersökning.

Patientförsäkring och försäkringsskyldighet

Alla företag, inrättningar och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i Finland har försäkringsskyldighet i fråga om en patientförsäkring, för ansvar som avses i patientförsäkringslagen. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är registrerade i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, omfattas alltid av patientförsäkringen.

Sådana aktörer kan vara företag i bolagsform, såsom läkarstationer, sjukhus, apotek eller yrkesutbildade personer, såsom sjukskötare, utbildade massörer eller fysioterapeuter som bedriver verksamhet som enskilda näringsidkare. Försäkringen bör tecknas så att den träder i kraft redan innan det första patientmötet.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av patientförsäkringslagen

är till exempel:

  • den hälso- eller sjukvård som en läkare, tandläkare eller sjukskötare ger
  • personal-, skol- och studerandehälsovård
  • optikerverksamhet
  • sjuktransport
  • provtagning, blodgivning eller vaccination
  • rehabilitering, fysikalisk behandling och fysioterapi
  • försäljning av receptbelagda läkemedel på apotek
  • kliniska läkemedelsstudier.
Om du är företagare som bedriver hälso- eller sjukvårdsverksamhet, behöver du en patientförsäkring. Kom ihåg att teckna en patientförsäkring också för de av dina anställda som är införda i Valviras register.

Vad ersätter patientförsäkringen?

Patientförsäkringen ersätter på så sätt som föreskrivs i patientförsäkringslagen personskador som utövandet av hälso- och sjukvård orsakat din patient. Exempel på sådana skador presenteras i tabellen nedan:

  Patientförsäkring
Patientskada som förorsakats genom undersökning, behandling eller försummelse att göra detta Ja
Olycksfallsskada som plötsligt, oväntat och till följd av en yttre händelse förorsakas i samband med undersökning och behandling Ja
nstrumentskada, det vill säga fel i en sjukvårdsapparat under behandling eller undersökning som förorsakar patienten en personskada Ja
Infektionsskada, det vill säga en inflammation som bryter ut oväntat i samband med en undersökning eller behandling Ja
En plötslig olycksskada som inträffar i samband med en undersökning eller behandling, såsom att patienten faller från behandlingsbordet Ja
Skada på behandlingsrum eller -utrustning, såsom en brand i behandlingslokalerna Ja
Skada förorsakad av felaktig distribution av läkemedel Ja

En felbehandling är inte detsamma som en i lagen fastställd patientskada. Vid skadehandläggningen avskiljs vilka kostnader som ansluter sig till en bakomliggande sjukdom eller skada som behandlas och vilka som orsakas av patientskadan. Ersättning för patientskador som inträffat i samband med undersökning och behandling är grunden i patientförsäkringen, men den ersätter inte allt.

Patientskadeförsäkringen ersätter till exempel inte skada som förorsakats patienten av läkemedel som getts eller ordinerats korrekt.

Vad inverkar på premien för patientförsäkringen?

Premien för patientförsäkringen för företag beräknas utgående från en yrkesklassificering, det vill säga premien fastställs bland annat enligt en klassificering som baserar sig på patientskaderisken för den verksamhet som bedrivs. Ditt företags bransch inverkar således på premien för patientförsäkringen. Även lönebeloppet inverkar på premien för patientförsäkringen.

Begär offert så får du närmare information och premien för Patientförsäkringen för ditt företag!

Hur tecknar jag en patientförsäkring för företag?

Pohjola Försäkring beviljar patientförsäkringar till företag som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet samt till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som registrerat sig hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en patientförsäkring. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i patientförsäkringen för företag och om premien.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags patientförsäkring och övriga försäkringsangelägenheter i skick!

 

Ersättning för patientskador ska sökas hos Patientförsäkringscentralen. Krav på ersättning ska ställas inom tre år från det att den person som är berättigad till ersättning fick kännedom om skadan.

Mer detaljerad information och blanketter för att ansöka om ersättning finns på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Misstänker du en patientskada?

Gör först ett enkelt test som hjälper dig att se om det lönar sig för dig att överväga en patientskadeanmälan. 

Gå till testet här.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.
Nainen istuu kannettava tietokone sylissä ja pohdiskelee mitä kaikkia tietoturvariskejä hän välttää kybervakuutuksella.
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.