Nainen istuu kannettava tietokone sylissä ja pohdiskelee mitä kaikkia tietoturvariskejä hän välttää kybervakuutuksella.

Cyberförsäkring

Hjälper ditt företag att förbereda sig mot cyberrisker och ny reglering.

Snabb experthjälp 24/7

Då det sker en dataskada hjälper vår partner CGI att minimera skadorna och att återställa situationen. Telefontjänsten står till din tjänst dygnet runt varje dag i året.

Tryggar kontinuiteten i företagsverksamheten

Om exempelvis en blockeringsattack eller ett dataintrång avbryter verksamheten i ditt företag, ersätter cyberförsäkringen de ekonomiska förluster som förorsakas ditt företag.

Hjälp vid utredningen av intrång i datasystem

Om kunddata råkar i fel händer, ersätter cyberförsäkringen kostnader som förorsakas av skadeståndsansvar och utredningen av den.

Gardera dig mot informationssäkerhetshot med en cyberförsäkring

Antalet cyberhot ökar och nya regleringar kräver av både små och stora företag allt mer omsorgsfull hantering av kunddata. En snabb reaktion är avgörande för att minimera skadorna, oavsett om det är fråga om en blockeringsattack som lamslår företagets webbsidor och tidsbokning, ett datavirus eller om kunddata kommit i fel händer.

Cyberförsäkringen ger dig utöver ersättningar också snabb hjälp genom vår partner CGI:s informationssäkerhetsexperter, om ditt företag exempelvis drabbas av dataintrång eller skadliga program.

Med cyberförsäkringen får du exempelvis

  • snabb och sakkunnig hjälp för att minimera skadorna och för att korrigera situationen, såsom att återskapa dina filer
  • ersättning för ekonomiska förluster då företagsverksamheten avbröts
  • ersättningar för kostnader som förorsakas av skadeståndsansvar och utredningen av den.
” ”

Cyberförsäkringen är en informationssäkerhetsförsäkring som nästan alla företag behöver

I en allt mer digital värld ökar brottsligheten, och informationssäkerhetshot riktas mot varje företag på ett eller annat sätt. Cyberförsäkringen är avsedd för alla små och medelstora företag som utnyttjar datasystem eller som har konfidentiellauppgifter, det vill säga person- eller kunddata i elektronisk form. I värsta fall kan ditt företags anseende försämras betydligt.

Cyberförsäkringen kompletterar försäkringar för företagets egendom och verksamhet. En förutsättning för att försäkringen ska beviljas är ett uppdaterat virusskydd och daglig säkerhetskopiering.

Till storföretag erbjuder vi skräddarsydda lösningar för cybersäkerhet och för att se till företagets informationssäkerhet.

Ett skadligt program eller en blockeringsattack kan stoppa din affärsverksamhet. Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska förluster och med ett telefonsamtal får du tillgång till experter.

Michael Peltonen Chef för cybersäkerhet, Pohjola Försäkring

Så här hjälper cyberförsäkringen i praktiken

En detaljhandlare skulle sända till sina kunder med e-post rabattkuponger, men i stället för kupongen bifogades kundernas person- och kreditkortsuppgifter.
Ur cyberförsäkringen ersattes de kostnader som förorsakades av den anmälningsskyldighet som förutsätts i dataskyddsförordningen.

Mot ett företags datasystem gjordes en omfattande blockeringsattack, som nästan stoppade affärsverksamheten i flera dagar.
Tack vare de experttjänster som ingår i cyberförsäkringen stoppades blockeringsattacken och ur försäkringen ersattes den förlust som förorsakats av avbrottet i affärsrörelsen.

En anställd klickade på ett reklammeddelande, som i verkligheten var ett phishingmeddelande. Klickningen installerade ett utpressningsprogram, som låste över 72 000 filer.
Cyberförsäkringen ersatte de kostnader som förorsakades av att det skadliga programmet avlägsnades och filerna återskapades.

En fabriks datorstyrda produktionsmedel hackades så att produktionen stannade upp. Det här ledde till stora avbrottsskador.
Cyberförsäkringen ersatte den förlust av täckningsbidraget som avbrottet i verksamheten ledde till.

Kaksi yrittäjää tekee töitä pyödän ääressä huolettomasti, tietäen että yrityksen vakuutukset ovat kunnossa.
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.

Dataskyddsförordningen tillämpas från den 25 maj 2018, och den gäller i regel all behandling av personuppgifter. Syftet med förordningen är att uppdatera regelverket om dataskydd och stödja utvecklingen av den digitala ekonomin. Syftet med förordningen är också att öka öppenheten och genomskinligheten vid behandling av personuppgifter.

Förordningen stärker individers rätt att övervaka behandlingen av deras personuppgifter och ger företag som behandlar personuppgifter nya förpliktelser (registerförare och uppgiftshanterare). Företagen ska i praktiken se till att principer och krav som gäller dataskydd ska iakttas i alla skeden som personuppgifter hanteras samt vid behov också kunna påvisa detta (s.k. "ansvarsskyldighet").

Som en ny punkt i förordningen föreskrivs om företagets (registerförarens) skyldighet att till dataskyddsmyndigheten och den person som kränkts meddela om dataskyddskränkningar av personuppgifter. Exempelvis anmälan till tillsynsmyndigheterna ska i regel göras genast utan onödigt dröjsmål och i mån av möjlighet inom 72 timmar från det att kränkningen har uppdagats.

Efterlevnaden av förpliktelserna i förordningen stöds genom effektiv verkställighet – tillsynsmyndigheten kan exempelvis bestämma om korrigerande åtgärder i anslutning till behandlingen av personuppgifter och utdöma betydande administrativa böter.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. CGI producerar experttjänsterna.