Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.

Invaliditetsförsäkring

Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
1

Trygga utkomsten

Du får en engångsersättning, om du på grund av sjukdom eller skada förlorar bestående din förmåga att arbeta.

2

Bra personalförmån

Engagerar företagets nyckelpersoner och utvecklar arbetsgivarprofilen.

3

Kostnadseffektiv lösning

Premierna i invaliditetsförsäkringen är i regel avdragbara i beskattningen.

Trygga med en invaliditetsförsäkring kontinuiteten i din företagsverksamhet

Om företagaren eller arbetstagaren blir arbetsoförmögen kan det förorsaka en betydande ekonomisk risk för kontinuiteten i företagsverksamheten. Med en invaliditetsförsäkring kan du gardera dig exempelvis mot de risker som förorsakas av att en nyckelpersons arbetsinsats går förlorad.

Med den frivilliga invaliditetsförsäkringen får du skydd mot övergående och bestående arbetsoförmåga. Omfattningen på skyddet kan du välja efter ditt företags behov. Försäkringen är en skattemässigt förmånlig lösning eftersom premierna i regel är avdragbara i företagets beskattning.

Invaliditetsförsäkringen är samtidigt ett sätt att engagera nyckelpersonerna i ditt företag och utveckla arbetsgivarprofilen.

Den lagstadgade invalidpensionen är som bäst bara 60 % av lönen. En frivillig invaliditetsförsäkring ger ett tilläggsskydd.

En invaliditetsförsäkring tryggar företagarens och arbetstagarens utkomst

Invaliditetsförsäkringen kompletterar för både arbetstagaren och företagaren det grundskydd som de lagstadgade försäkringarna ger. Arbetsolycksfallsförsäkringen för arbetstagare täcker exempelvis inte arbetsoförmåga som beror på sjukdom. En företagare blir dessutom ofta helt och hållet utan lagstadgat skydd.

Då du garderar dig mot arbetsoförmåga, tryggar du samtidigt din familjs utkomst. Om den försäkrade skadar sig genom ett olycksfall eller plötsligt insjuknar kan det äventyra den försäkrades och hans eller hennes anhörigas ekonomi för en längre tid. Invaliditetsförsäkringen ger den försäkrade företagaren eller företagets nyckelpersoner möjlighet att bevara sin inkomstnivå trots krissituationen.

Om företagarens egendom utgör säkerhet för företagets lån, ger invaliditetsförsäkringen ett tilläggsskydd också för att trygga den personliga egendomen.

Försäkring för övergående arbetsoförmåga

  • Du får den avtalade kompletteringen till dagpenningen för de dagar av arbetsoförmåga som överskrider självrisktiden.
  • Självrisktiden är antingen 21, 30, 60 eller 90 dagar.
  • Dagpenning betalas för högst 365 dagar.
  • Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år.

Försäkring för bestående arbetsoförmåga

  • Ur försäkringen betalas en avtalad engångsersättning till förmånstagaren, om en arbetsoförmåga som beror på sjukdom eller skada har fortsatt i minst tre månader.
  • Ersättningens belopp kan väljas utifrån ditt företags behov.
  • Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år.

 

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Nainen hymyilee ulkona, kun potilasvakuutus on turvana.
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.

Uppgifterna om beskattningen av försäkringen baserar sig på gällande lagstiftning. Observera att skattelagstiftningen och myndigheternas anvisningar kan ändras under försäkringens giltighetstid.

  • De dagersättningar och pensioner som utbetalas på basis av arbetsoförmåga är för mottagaren skattepliktig förvärvsinkomst.
  • Engångsersättningen utgör för mottagaren skattefri inkomst.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.