Vastuuvakuutuksen kuva

Ansvarsförsäkring

Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt. Begär offert så får du premien för ansvarsförsäkringen.

Experter till din tjänst

Vi reder ut om ditt företag har ersättningsansvar och förhandlar vid behov med den som lidit skadan. Om ditt företag har ersättningsansvar, ersätter vi skadan.

Experter till din tjänst

Du kan fokusera på kärnverksamheten i ditt företag, medan vi på dina vägnar sköter skadeståndsärendet. 

En lämplig ansvarsförsäkring för ditt företag

Hos oss får du det ansvarsförsäkringsskydd, som lämpar sig bäst för företagets bransch. Vid behov skräddarsyr vi en ansvarsförsäkring för företagets särskilda behov.

Varför är det lönt att teckna en ansvarsförsäkring för företaget?

Det kan i din företagsverksamhet förekomma situationer i vilka du är skyldig att ersätta en skada som drabbat en annan part. Ditt ersättningsansvar kan exempelvis anknyta till en vattenskada som uppstår till följd av felaktig installation eller en kund som snavar på en skadad dörrmatta i din butik.    

I och med ersättningsskyldigheten påförs ditt företag oförväntade extrakostnader. Det är svårt att förutse fel och tvister, och därför är ansvarsförsäkringar viktiga för alla företag, oberoende av deras storlek.

Om skadan är inom försäkringens ersättningsområde, tar vi hand om hela situationen. Vi reder i samråd med dig ut om ditt företag är ersättningsskyldigt och underhandlar vid behov med den som lidit skadan.  Om ditt företag är ersättningsskyldigt, ersätter vi skadan. Om det inte finns något ersättningsansvar och frågan om ersättning för skadehändelsen behandlas vid domstol, sköter vi rättegången. Skadeutrednings- och handläggningstjänsten ingår i försäkringspremien.

Hur det fungerar

  Begär offert Fyll i din kontaktinformation så kontaktar vi dig.
 
  Vår experts lösningsförslag Vi reder tillsammans ut ditt företags risker och skräddarsyr ett lämpligt försäkringsskydd.
 
  Du beslutar om fortsättningen Vår offert binder dig inte, läs den och fatta ditt beslut i lugn och ro.

Ansvarsförsäkringen för verksamhet är företagets basförsäkring

Företagets risker och behov av försäkringsskydd beror på vilken slags verksamhet företaget idkar. Med vad det än sysslar, behöver ditt företag en ansvarsförsäkring för verksamhet som grundskydd. Ansvarsförsäkring för verksamhet är ett slags "basansvarsförsäkring" som lämpar sig för snart sagt alla branscher. Beroende på verksamhetens art kan du behöva tilläggsskydd, som förbättrar grundskyddet det får genom ansvarsförsäkringen för verksamhet.

Ansvarsförsäkringen för verksamhet täcker person- och sakskador som drabbar utomstående genom företagets verksamhet. Sakskadan kan exempelvis vara en skada på en byggnad eller en bil, och vi ersätter då reparationskostnaderna. Som personskada kan vi ersätta exempelvis vårdkostnaderna för en handledsfraktur som orsakats av halka och inkomstbortfallet den orsakade. Ersättningarna som betalas på basis av ansvarsförsäkringen erläggs enligt skadeståndslagen.

 • Exempel: Snön som fallit på en industrihall hade inte röjts, och man hade inte spärrat av parkeringsplatsen som låg intill hallen. Snö och is som föll från hallens tak skadade taket på en kunds bil. Vi ersatte skadan som förorsakades kunden ur företagets ansvarsförsäkring.
 • Exempel: En frisör glömde ett permanentmedel i kundens hår för en längre tid än man borde, och följden blev att hårbottnen skadades. Vi ersatte den skada som förorsakades kunden ur frisörens ansvarsförsäkring. Om en kund inte gillar den färdiga frisyren, är det inte fråga om en personskada, och det ersätts inte ur ansvarsförsäkringen.

Välj de ansvarsförsäkringar som är nödvändiga för ditt företag

 • Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter person- eller sakskador som förorsakats någon annan och för vilka företaget är ersättningsansvarigt.
 • Produktansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som ett fel eller en säkerhetsbrist i en produkt förorsakar någon annan, och för vilka ditt företag är ersättningsansvarigt.
 • Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet skyddar ett företag som idkar planerings- och konsultverksamhet och blir ersättningsansvarigt för skador som ett planeringsfel har förorsakat. Ersättningsansvaret kan basera sig exempelvis på fel, brist eller försummelse i planerna, forskningsresultaten och mätresultaten.
 • Förmögenhetsansvarsförsäkringen är avsedd för företag som förorsakar andra skador som huvudsakligen är rena förmögenhetsskador. Sådana företag är bland annat advokatbyråer och juridiska byråer, räkenskaps- och bokföringsbyråer, fastighetsmäklare och disponentbyråer.
 • Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse täcker förmögenhetsskador som förorsakas av verkställande direktören eller en medlem av styrelsen i det försäkrade företaget.
 • Ansvarsförsäkringar för offentliga samfund är en av kommunens viktigaste försäkringar och i den ingår ansvarsförsäkring för verksamhet, produktansvarsförsäkring och förmögenhetsansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen täcker kommunens skadeståndsskyldighet, som kan förorsakas av fel eller försummelser i kommunens tjänster, såsom renhållningen av trafikleder, undervisnings- eller daghemsverksamheten eller byggnadstillsynen.
 • Ditt företag ska ha en lagstadgad Miljöskadeförsäkring, om dess verksamhet kan medföra en betydande risk för miljöskada eller om dess verksamhet i allmänhet medför olägenhet för miljön.

Du kommer väl ihåg att också försäkra företagets fastigheter och fordon samt att teckna de lagstadgade försäkringarna, till exempel arbetsolycksfallsförsäkring för din personal. Om du håller på att inleda företagsverksamhet är det också viktigt att du sköter om att företagets rättsskyddsförsäkring  är i kraft genast från början, innan du ingår några avtal. Vi går gärna igenom dina försäkringsbehov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning för ditt företag. Lämna dina kontaktuppgifter med anbudsbegäran nedan så berättar vi hur mycket en ansvarsförsäkring kostar ditt företag.

Ansvarsförsäkring för verksamhet är ett slags "basansvarsförsäkring" som lämpar sig för snart sagt alla branscher. Skyddet kan kompletteras med tilläggsskydd som lämpar sig för din bransch och dina risker.

Arto Makkonen Försäkringschef, Pohjola Försäkring
kuva_mies_piirtää
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
keskeytysvakuutus_tuotekortti
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.

Premien för Ansvarsförsäkringen bildas av exempelvis de här faktorerna:

 • företagets bransch
 • beloppet av de löner som betalats
 • det försäkringsbelopp och den självrisk som valts

Begär offert så får du närmare information och premien för Ansvarsförsäkringen!

Läs mer om, vad påverkar premien för företagsförsäkringar

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

 • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
 • skriva ut ett försäkringsintyg
 • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

 • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
 • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.