” ”

Ansvarsförsäkring

Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt. Begär offert så får du premien för ansvarsförsäkringen.

Experter till din tjänst

Vi reder ut om ditt företag har ersättningsansvar och förhandlar vid behov med den som lidit skadan. Om ditt företag har ersättningsansvar, ersätter vi skadan.

Experter till din tjänst

Du kan fokusera på kärnverksamheten i ditt företag, medan vi på dina vägnar sköter skadeståndsärendet. 

En lämplig ansvarsförsäkring för ditt företag

Hos oss får du det ansvarsförsäkringsskydd, som lämpar sig bäst för företagets bransch. Vid behov skräddarsyr vi en ansvarsförsäkring för företagets särskilda behov.

Varför är det lönt att teckna en ansvarsförsäkring för företaget?

Det kan i din företagsverksamhet förekomma situationer i vilka du är skyldig att ersätta en skada som drabbat en annan part. Ditt ersättningsansvar kan exempelvis anknyta till en vattenskada som uppstår till följd av felaktig installation eller en kund som snavar på en skadad dörrmatta i din butik.    

I och med ersättningsskyldigheten påförs ditt företag oförväntade extrakostnader. Det är svårt att förutse fel och tvister, och därför är ansvarsförsäkringar viktiga för alla företag, oberoende av deras storlek.

Om skadan är inom försäkringens ersättningsområde, tar vi hand om hela situationen. Vi reder i samråd med dig ut om ditt företag är ersättningsskyldigt och underhandlar vid behov med den som lidit skadan.  Om ditt företag är ersättningsskyldigt, ersätter vi skadan. Om det inte finns något ersättningsansvar och frågan om ersättning för skadehändelsen behandlas vid domstol, sköter vi rättegången. Skadeutrednings- och handläggningstjänsten ingår i försäkringspremien.

Ansvarsförsäkringen är en basförsäkring för företag och företagare

En ansvarsförsäkring avviker från en vanlig skadeförsäkring genom att ansvarsförsäkringen gäller ersättning av skada som vållats någon annan.

Ansvarsförsäkringar har blivit allt viktigare, och i dag är de en väsentlig del av företagens riskhanteringssystem. Oavsett om du har en firma eller ett aktiebolag är avsikten med företagarens ansvarsförsäkring att skapa skydd för skador som du, dina anställda eller dina produkter eventuellt orsakar.

Vilken ansvarsförsäkring passar ditt företag bäst?

En ansvarsförsäkring som ditt företag har tecknat täcker skadeståndsskyldigheten som uppkommer i den verksamhet som antecknats i försäkringsbrevet.

Du kan behöva fler än en ansvarsförsäkring, beroende på ditt företags bransch. Till exempel ett tillräckligt försäkringsskydd i en revisionsbyrå förutsätter i allmänhet att företaget teckna två olika ansvarsförsäkringar: ansvarsförsäkring för verksamheten och förmögenhetsansvarsförsäkring.

Teckna således en ansvarsförsäkring för alla branscher i vilka ditt företag har verksamhet. Vi tänker också på branschspecifika risker vid prissättningen av ansvarsförsäkringen. Fråga mer av oss.

Behöver en förening en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring skyddar också föreningar. I föreningsverksamhet kan det uppkomma situationer där föreningen är skyldig att ersätta en skada som drabbat en annan part.

Det lönar sig för föreningen att granska omfattningen av den egna verksamheten och överväga behovet av att försäkra den. Om föreningen ordnar till exempel publikevenemang kan det vara nödvändigt med en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringar täcker person- och sakskador som föreningars verksamhet förorsakar någon annan, om föreningen enligt lag har ersättningsansvar för dem.

Välj de ansvarsförsäkringar som är nödvändiga för ditt företag

 • Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter person- eller sakskador som förorsakats någon annan och för vilka företaget är ersättningsansvarigt.
 • Produktansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som ett fel eller en säkerhetsbrist i en produkt förorsakar någon annan, och för vilka ditt företag är ersättningsansvarigt.
 • Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet skyddar ett företag som idkar planerings- och konsultverksamhet och blir ersättningsansvarigt för skador som ett planeringsfel har förorsakat. Ersättningsansvaret kan basera sig exempelvis på fel, brist eller försummelse i planerna, forskningsresultaten och mätresultaten.
 • Förmögenhetsansvarsförsäkringen är avsedd för företag som förorsakar andra skador som huvudsakligen är rena förmögenhetsskador. Sådana företag är bland annat advokatbyråer och juridiska byråer, räkenskaps- och bokföringsbyråer, fastighetsmäklare och disponentbyråer.
 • Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse täcker förmögenhetsskador som förorsakas av verkställande direktören eller en medlem av styrelsen i det försäkrade företaget.
 • Ditt företag ska ha en lagstadgad Miljöskadeförsäkring, om dess verksamhet kan medföra en betydande risk för miljöskada eller om dess verksamhet i allmänhet medför olägenhet för miljön.

Du kommer väl ihåg att också försäkra företagets fastigheter och fordon samt att teckna de lagstadgade försäkringarna, till exempel arbetsolycksfallsförsäkring för din personal. Om du håller på att inleda företagsverksamhet är det också viktigt att du sköter om att företagets rättsskyddsförsäkring  är i kraft genast från början, innan du ingår några avtal. 

Vi går gärna igenom dina försäkringsbehov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning för ditt företag. Lämna dina kontaktuppgifter med anbudsbegäran nedan så berättar vi hur mycket en ansvarsförsäkring kostar ditt företag.

” ”
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.

Premien för Ansvarsförsäkringen bildas av exempelvis de här faktorerna:

 • företagets bransch
 • beloppet av de löner som betalats
 • det försäkringsbelopp och den självrisk som valts

Begär offert så får du närmare information och premien för Ansvarsförsäkringen!

Läs mer om, vad påverkar premien för företagsförsäkringar

Bekanta dig med om Försäkringar för ett nystartat företag och Försäkringar för firma

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

 • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
 • skriva ut ett försäkringsintyg
 • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

 • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
 • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.