Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa

Produktansvarsförsäkring

Ersätter skador som din produkt förorsakar.

Skydd i händelse av produktansvarsskador

Produktansvarsskador utgör en väsentlig risk för din företagsverksamhet. Ett fel eller en säkerhetsrisk i en produkt som du har överlåtit kan förorsaka betydande sak- eller personskador som ditt företag kan bli ersättningsskyldigt för.

Ersättningsansvar enligt produktansvarslagen är oberoende av vållande

Produktens tillverkare eller importör har enligt produktansvarslagen ett strikt ansvar för en sak- eller personskada som förorsakats produktens konsument.

Experter hjälper dig när en skada inträffar

Vi utreder för din räkning, om ditt företag är ersättningsansvarigt för en skada och vi förhandlar med den som yrkar på ersättning för skadan. Vi ersätter även rättegångskostnaderna.

Med en produktansvarsförsäkring hanterar du produktansvarsriskerna i ditt företag

Med produktansvar avses att ett företag som har tillverkat, importerat eller sålt en produkt är ansvarigt för skador till följd av säkerhetsbrister i produkten. Ersättningsbeloppen för skador som en defekt produkt förorsakar människor eller egendom kan lätt stiga till tiotals eller till och med hundratals tusen euro.

Om till exempel ett livsmedel som ditt företag har tillverkat har blivit skämt, kan det i värsta fall förorsaka allvarliga personskador, som förgiftning, skador eller insjuknande. Skadeersättningsbeloppen till följd av en sådan händelse kan vara betydande. Många företag inom industri- och handelsbranschen garderar sig därför mot eventuella ersättningar genom att teckna en produktansvarsförsäkring.

Produktansvarsförsäkringen är en viktig försäkring för företag i alla storlekar. I synnerhet för små företag är det ofta svårare att sköta övervakningen av kvalitet och produktsäkerhet på grund av mindre resurser. Försäkringen är nödvändig för att trygga kontinuiteten i företagsverksamheten, om en skada inträffar.

Vad ersätter produktansvarsförsäkringen?

Produktansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som ett fel eller en säkerhetsbrist i en överlåten produkt förorsakar någon annan och till dessa direkt anslutna förmögenhetsskador. En skada kan drabba såväl en privatperson som ett annat företag. Nedan på sidan finns exempel som beskriver vilka skador som ersätts ur produktansvarsförsäkringen.

Om en skada inträffar, får du stöd av Pohjola Försäkrings experter, som utreder om det finns någon grund för ersättning och skadans omfattning. Företaget kan använda sina resurser på den egentliga affärsverksamheten och du kan koncentrera dig på det väsentliga medan vi underhandlar med den som kräver ersättning. Om ersättningsfrågan leder till rättegång, täcker ansvarsförsäkringen också rättegångskostnaderna.

Utvidga det skydd som produktansvarsförsäkringen ger

Du kan komplettera försäkringsskyddet med en återkallelseförsäkring i händelse av att man blir tvungen att återkalla din produkt från marknaden. Kostnaderna för en återkallelse kan vara höga, men dessutom kan ditt företag förlora sitt anseende och försäljningen av produkterna sjunka.

Återkallelseförsäkringen ersätter till exempel information om återkallelse, lossning, lösgöring och transport av produkter samt kostnader för reparation och ändring av dem. Fråga mer av oss.

Hur kan jag teckna en produktansvarsförsäkring för mitt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en produktansvarsförsäkring. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i produktansvarsförsäkringen och om premien.

Vi kan också skräddarsy en ansvarsförsäkring för ditt företags särskilda behov, oavsett om du är tillverkare eller importör av eller exempelvis parti- eller detaljhandlare för en produkt.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags ansvarsförsäkringar och övriga försäkringsärenden i skick!

Exempel 1: I ett bröd som ett bageri bakat fanns en sten som spräckte en tand hos en kund. Bageriet ansågs vara ersättningsskyldigt för skadan. Vi ersatte sjukvårdskostnaderna för reparation av tandskadan ur produktansvarsförsäkringen.

Exempel 2: Styrstången på en cykeltillverkares terrängcykel var svagt konstruerad och brast, vilket ledde till att cyklisten åkte omkull. Vi ersatte sjukvårdskostnaderna för cyklisten ur tillverkarens produktansvarsförsäkring i den omfattning som försäkringstagaren var ersättningsansvarig för kostnaderna.

Exempel 3: Försäkringstagaren levererade komponenter till en anordning som beställaren tillverkade. Komponenten var defekt och skadade anordningen. Beställaren krävde ersättning för den skada som förorsakats av försäkringstagaren. Enligt köpeavtalet för komponenter hade försäljaren endast ansvar för de omedelbara sakskador som en såld produkt förorsakat. Enligt villkoren för produktansvarsförsäkringen var skadan ersättningsgill. Vi betalade ur försäkringstagarens produktansvarsförsäkring det belopp, som försäkringstagaren enligt köpeavtalet var ansvarig för. Enligt avtalet bar beställaren ansvar för resten av skadan.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.