Nainen on sähkötöissä toiminnan vastuuvakuutus turvana.

Ansvarsförsäkring för verksamhet

Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.

Grundansvarsförsäkring för företagare

Syftet med ansvarsförsäkringen för verksamhet är att skapa ett skydd i händelse av skador som du eller dina arbetstagare förorsakar.

Viktig i synnerhet för den nya företagaren

En ansvarsförsäkring för verksamhet för företag är en av de viktigaste försäkringarna för nya företagare i så gott som alla branscher.

Experter hjälper dig när en skada inträffar

Vi utreder för din räkning, om ditt företag är ersättningsansvarigt för en skada och vi förhandlar med den som yrkar på ersättning för skadan.

För vem är ansvarsförsäkringen för verksamhet avsedd?

Ditt företags risker och behov av försäkring beror på vilken slags verksamhet företaget idkar. Med vad det än sysslar med, behöver ditt företag en ansvarsförsäkring för verksamhet som basskydd. Ansvarsförsäkringen för verksamhet skyddar ditt företag om företagsverksamheten kan förorsaka person- eller sakskador.

Det lämpar sig för nästintill alla branscher och företagare. Beroende på verksamhetens art kan du behöva tilläggsskydd som utvidgar det basskydd som ansvarsförsäkringen för verksamhet ger. Vilken bransch det är fråga om påverkar också premien för ansvarsförsäkring för verksamhet, eftersom till exempel riskerna i arbetet i till exempel byggbranschen är annorlunda jämfört med till exempel arbetet i skönhetsbranschen eller skapande branscher.

Ansvarsförsäkring för verksamhet är inte en lagstadgad försäkring, men vi rekommenderar den för alla företag. I vissa branscher, exempelvis byggbranschen, kräver arbetets beställare bevis på att en ansvarsförsäkring för verksamhet existerar innan arbetena inleds. På så sätt säkerställs att företagaren klarar av skyldigheterna i skadeståndslagen, om en skada inträffar.

Vad ersätts från ansvarsförsäkringen för verksamhet?

Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter person- och sakskador som drabbar utomstående genom ditt företags verksamhet.

Sakskadan kan exempelvis vara en skada på en bil, och vi ersätter då reparationskostnaderna för den. Likaså om det till exempel till följd av att en VVS-montör utfört ett vårdslöst arbete uppstår en vattenskada i ägarens lokaler, ersätter vi den skada som kunden förorsakats, det vill säga reparationskostnaderna för fastigheten. Som personskada kan vi ersätta vårdkostnaderna för en handledsfraktur som orsakats av halka och inkomstbortfallet den orsakade.

Om en skada inträffar, får du stöd av Pohjola Försäkrings experter, som utreder om det finns någon grund för ersättning. Företaget kan använda sina resurser på den egentliga affärsverksamheten och du kan koncentrera dig på det väsentliga medan vi underhandlar med den som kräver ersättning. Om ersättningsfrågan leder till rättegång, täcker ansvarsförsäkringen också rättegångskostnaderna.

Exempel på skador som omfattas av Ansvarsförsäkring för verksamhet

Exempel 1: En kund i butiken hade i början av kvällen ramlat omkull vid hyllan med lösgodis på grund av karameller som hade fallit i golvet. Den butik som var tjänsteleverantör hade inte sett till att platsen framför hyllorna hålls snygg, trots att kunderna påpekat detta. Butiken förpliktades att betala skadestånd eftersom denna inte kunde påvisa att snyggheten på golvet hade skötts tillräckligt väl med tanke på tryggheten för samtliga kunder. Skadan som förorsakades kunden ersattes ur butikens ansvarsförsäkring.

Exempel 2: En frisör glömde ett permanentmedel för länge i kundens hår. Till följd av det skadades hårbotten. Vi ersatte kundens personskada ur frisörens ansvarsförsäkring. Om en kund inte tycker om den färdiga frisyren, ersätts en ny frisyr inte ur ansvarsförsäkringen.

Hur kan jag teckna en ansvarsförsäkring för verksamhet för mitt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en ansvarsförsäkring för verksamhet.

Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i ansvarsförsäkringen för verksamhet och om premien.

Vid behov kan vi skräddarsy en ansvarsförsäkring för ditt företags särskilda behov. Fråga oss, vi hjälper gärna till!

Mies hymyilee smoothie kädessään tuotevastuuvakuutus turvanaan.
Produktansvarsförsäkring
Ersätter skador som din produkt förorsakar.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.