” ”

Förmögenhetsansvarsförsäkring

Ersätter förmögenhetsskador som företagets verksamhet åsamkar andra.

Förbered dig på riskerna som skadeståndsansvar innebär

Förmögenhetsansvarsförsäkringen täcker ekonomiska skador som ditt företag eller en anställd har åsamkat och som inte anknyter till en person- eller sakskada.

Experter till din tjänst i skadesituationer

Medan du koncentrerar dig på din kärnverksamhet utreder vi ersättningsansvaret för ditt företag och underhandlar vid behov med den skadelidande parten.

Täcker också rättegångskostnaderna

Ur försäkringen ersätts utom förmögenhetsskadan som drabbat kunden även utrednings och rättegångskostnaderna som anknyter till skadeståndskravet.

För vem är förmögenhetsansvarsförsäkringen avsedd?

Förmögenhetsansvarsförsäkringen lämpar sig för företag som förorsakat skador som huvudsakligen är rena ekonomiska skador. Sådana företag är exempelvis:

  • advokatbyråer och juridiska byråer
  • räkenskaps- och bokföringsbyrå
  • fastighetsförmedlare och
  • disponentbyråer.

Du skyddar ditt företag ekonomiskt mot skadeståndskrav. En bokföringsbyrå kan exempelvis genom felaktig bokföring åsamka sin kund betydande ekonomisk skada. Försäkringen ersätter högst det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet vid förmögenhetsskador som har vållats någon annan och som inte har samband med person- eller sakskador.

Varför är det lönt att ta en förmögenhetsansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring har som syfte att täcka skadeståndsansvaret som åsamkas andra genom ditt företags verksamhet. Ansvarsförsäkringen för verksamhet är företagets basansvarsförsäkring, men den täcker inte ekonomiska skador. Om skadorna som uppstår genom företagets verksamhet i huvudsak är förmögenhetsskador, ger en vanlig ansvarsförsäkring i praktiken inte något särskilt omfattande försäkringsskydd mot typiska skador.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen täcker alltså rena ekonomiska skador och också skadeersättningsskyldigheten som uppstår genom avtal. Tillsammans med ansvarsförsäkring för verksamheten ger den ett heltäckande försäkringsskydd.

Om en skada inträffar, får du stöd av Pohjola Försäkrings experter, som utreder om det finns någon grund för ersättning och skadans omfattning. Företaget kan använda sina resurser på den egentliga affärsverksamheten och du kan koncentrera dig på det väsentliga medan vi underhandlar med den som kräver ersättning. Om ersättningsfrågan leder till rättegång, täcker ansvarsförsäkringen också rättegångskostnaderna.

Hur kan jag ta en förmögenhetsansvarsförsäkring för mitt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en förmögenhetsansvarsförsäkring. Vår offert förbinder dig inte till någonting. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i förmögenhetsansvarsförsäkringen och om premien. Vid behov kan vi skräddarsy en ansvarsförsäkring för företagets särskilda behov. Fråga mer.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags ansvarsförsäkringar och övriga försäkringsangelägenheter i skick!

” ”
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Kaksi yrittäjää tekee töitä pyödän ääressä huolettomasti, tietäen että yrityksen vakuutukset ovat kunnossa.
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.
Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.