” ”

Vet du vad det kostar när en arbetstagare blir sjuk? Det råder missuppfattningar om sjukledighet och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kostar alltid pengar, även om ens egen frånvaro skulle kännas som en bagatell. Sjukledigheter medför alltid stora kostnader för företag, men det är möjligt att förebygga dem effektivt.

Det spelar väl ingen roll om jag är sjukledig i några dagar. Detta är ett vanligt tankesätt när det gäller kostnader för sjukfrånvaro. En enskild arbetstagare inser inte alltid sitt värde som ett led i företagets produktivitet. 

En finländsk arbetstagare är borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt 5–7 dagar per år. Sjukfrånvaro belastar företagare och medför problem i synnerhet för små och medelstora företag. En människas frånvaro kan lamslå hela företagets verksamhet. Kostnaderna är emellertid något som man i allmänhet inte tänker på när allt är väl.

Personriskexperterna Sirpa Arffman och Ulla Juuti på Pohjola Försäkring svarar på frågor om sjukfrånvaro och företag.

Varför underskattas kostnaderna för sjukfrånvaro?

Sirpa Arffman (SA): Sjukfrånvaro diskuteras fortfarande alltför lite. Man underskattar alltså inte endast kostnaderna, utan undviker hela ämnet. Temat är förknippat med en stark motsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagarna har sällan en uppfattning om de kostnader som sjukfrånvaro medför. Situationen är ofta sådan att till och med arbetsgivaren saknar en uppfattning om läget.

Kostnaderna för sjukfrånvaro är höljda i dunkel så länge som en uppföljningsmodell som lyfter fram kostnaderna saknas och man inte genomlyser frågan på arbetsplatserna. De genomsnittliga kostnaderna varken tilltalar eller belyser det verkliga priset för sjukfrånvaro.

Spelar en enskild arbetstagares sjukfrånvaro någon roll? 

SA: Idén om att en arbetstagare saknar betydelse är felaktig. Vi har alla en betydelse och en roll som en del av arbetsprocessen. Det finns inte längre arbetsplatser där man bara ”går på jobb”. Om rollens eller befattningsbeskrivningens betydelse och ansvarsområden inte är tydliga, är det oundvikligt att arbetstagaren inte uppskattar sin arbetsinsats. En sjukdag spelar roll.

Visste du det här: Kostnaderna för sjukfrånvaro varierar efter bransch, lönenivå och andra kostnader. Till exempel löper kostnaderna för produktionsmedel också om man inte använder dem. Priset på en sjukdag är i genomsnitt cirka 350 euro för företaget, och i genomsnitt är en arbetstagare i Finland frånvarande på grund av sjukdom 5–7 dagar per år.  

Kan en enskild arbetstagare påverka sjukfrånvaron i ett företag? 

Ulla Juuti (UJ): För många människor hopar arbetsuppgifterna sig under sjukfrånvaron, och de tar itu med dem när de återvänder till arbetet. Var och en ansvarar för att sköta sin egen arbetsförmåga, men arbetsgemenskapen kan stödja allas arbetshälsa genom ett rättvist och jämlikt bemötande. Detta gäller såväl uppträdande som arbetsfördelning och att dela med sig av kunskaper. Enkla saker hjälper till. När frågade du senast en mindre bekant jobbkompis hur den har det och hur det går?

Visste du det här: Egenanmälan minskar företagets kostnader, då arbetstagaren kan vara borta utan intyg från läkare eller sjukskötare.

Hur kan arbetsgivaren påverka en minskning av sjukfrånvaro?

SA: Företagen kan påverka sjukfrånvaro genom att förbättra arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet, men också genom att uppmärksamma effektivare vårdprocesser. Allting börjar med ledarskap och organisering. Företaget ska ha ett genuint intresse för frågor som gäller arbetsförmåga och tillhörande verktyg för uppföljning av sjukfrånvaro, som konkret lyfter fram kostnaderna för sjukfrånvaro.

Visste du det här: Kostnader för sjukfrånvaro som är lätta att se är fasta kostnader för företagsverksamheten, försäkringspremier, lönekostnader, kostnader för företagshälsovård, kostnader för vikarier, kostnader för maskiner och inventarier och rekrytering av vikarier. Kostnader som är svårare att definiera är kvalitetsförsämringar, reklamationer, svagare samarbete och värdet på annat intellektuellt kapital. När en sjukdom eller ett olycksfall överraskar har både du som företagare och dina anställda nytta av snabb vård och därmed snabbare återgång till arbetet.

Vad är dåligt ledarskap som orsakar sjukfrånvaro?

UJ: En del sjukfrånvaro beror på svagt ledarskap, då man upplever att cheferna inte bryr sig och arbetsgemenskapens strukturer och rutiner inte är lika för alla. Förebyggande verksamhet och aktiv utveckling minskar sjukfrånvaro. En del av personalen reagerar och blir lättare borta då de upplever att det är möjligt, medan andra jobbar långa dagar och blir sjukskrivna på grund av belastning. 

Visste du det här: Företagets ledning ansvarar för att främja arbetshälsan. Företagshälsovården hjälper till vid behov, och därför finns det anledning för arbetsgivaren och företagshälsovården att ha en nära relation. De pengar som satsas på arbetsförmåga och arbetshälsa återbetalar sig flerfaldigt. 

Hur kan chefen påverka en minskning av sjukfrånvaro? 

UJ: Verksamhetssättet ska vara lika för alla och hela personalen ska känna till det. Vissa chefer gör detta som en normal rutin i vardagen, men för somliga chefer kan det kännas svårt att ta upp saken. Frågor som gäller arbetsförmåga upplevs ofta vara personliga, och då vågar man inte alltid diskutera dem. Chefernas verktyg för att minska sjukfrånvaro är att ge respons, tacka, uppmuntra och visa att de bryr sig.

Visste du det här: En ökning av kort sjukfrånvaro i företaget är en signal om problem. Om man inte ingriper i problemen i tid, kan de t.o.m. leda till arbetsoförmåga. 

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.