Förebygg arbetsoförmågan i tid – gör inte de här fyra felen

Vi tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på jobbet. Genom att främja arbetshälsan stärker du arbetsförmågan och förebygger din egen och dina arbetstagares arbetsoförmåga.

Arbetsoförmåga vållar arbetstagaren bekymmer. För arbetsgivaren blir redan en kort period av arbetsoförmåga mycket dyr. Beloppet bara ökar om arbetsoförmågan fortsätter och blir bestående.

Också ensamföretagare kan drabbas av arbetsoförmåga, och det kan innebära slutet på företaget. Du kan minska risken för överraskande bekymmer genom att förbereda dig på dem. Det är lönt att börja förbättra arbetshälsan med små åtgärder. Genom att undvika de följande vanliga misstagen kan du ta tag i de faktorer som inverkar på arbetshälsan i god tid.

Misstag 1: Man struntar i att sjukfrånvaron ökar

Ökad sjukfrånvaro är ett tecken på att allt inte står rätt till.

Arbetsförmågan försämras ofta gradvis. Ökad sjukfrånvaro kan vara ett tecken på problem som slutligen kan leda till arbetsoförmåga. I strävan att minska sjukfrånvaron, är tidig intervention ett viktigt redskap. Ett ansvarskännande företag har en verksamhetsmodell för situationer där en anställd börjar visa tecken på nedsatt arbetsförmåga. I synnerhet en nedsatt mental hälsa försämras gradvis arbetsförmågan.

Enligt Pensionsskyddscentralen är det främst störningar i den mentala hälsan, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, sjukdomar i nervsystemet och blodkärlssjukdomar som förorsakar arbetsoförmåga.

Störningar i den mentala hälsan har varit den främsta orsaken till arbetsoförmåga under hela 2000-talet. Var alltså ute i tid, då du vill förbättra arbetshälsan. 

Misstag 2: Man ingriper inte i utbrändhet i tid

Utbrändhet kan leda till arbetsoförmåga om man inte sköter problemen i tid.

Utbrändheten börjar lömskt och obemärkt. Arbetstagaren, för att inte tala om arbetsgivaren, kan ha svårt att identifiera de faktorer som påverkar arbetshälsan. Utbrändhet är inte något ovanligt fenomen; ca en fjärdedel av alla arbetstagare lider av lindrig utbrändhet. Det är då det är viktigt att ingripa så utbrändheten inte blir svår.

Än om utbrändheten fortsätter? Ungefär 2–4 procent av alla anställda lider av allvarlig utbrändhet, och situationen har ofta utvecklats så långt att steget till en partiell eller bestående arbetsoförmåga är kort. Ignorera inte tecknen på utbrändhet.

Agera, om du:

  • känner stark och kontinuerlig trötthet
  • känner att arbetet förlorar sin betydelse
  • känner att du tappar självkänslan och känslan av otillräcklighet förstärks.

Misstag 3: Arbetstagarens välbefinnande är arbetstagarens egen sak

Arbetstagarens välbefinnande kan påverka alla i hemmet och på arbetsplatsen.

Varje arbetstagare ansvarar för sitt eget välbefinnande, men också arbetsgivaren är skyldig att ta hand om arbetstagarnas arbetsförmåga. Om arbetsgivaren glömmer sitt ansvar, kan arbetstagaren så småningom förlora arbetsförmågan. Hela arbetsgemenskapens välbefinnande kan lida av att man inte är uppmärksam på arbetstagarnas arbetsförmåga.

I synnerhet en chef kan bidra till att arbetstagaren bibehåller arbetsförmågan också då allt känns svårt. Chefen kan främja arbetstagarens välbefinnande och förebygga arbetsoförmåga bl.a. på följande sätt:

  • tala om ork och arbetsbelastning redan då det inte finns några tecken på fara
  • om en arbetstagare har problem med arbetsförmågan kan du berätta hen hur hen kan vända sig exempelvis till företagshälsovården
  • identifiera och åtgärda de belastande faktorerna i arbetet tillsammans med arbetstagarna
  • håll kontakt med anställda som arbetar deltid på grund av arbetsoförmåga
  • försäkra dig om att verksamhetsmodellen för återgång till arbetet hjälper partiellt arbetsoförmögna som återvänder till arbetet.

Misstag 4: Arbetsoförmågan påverkar företagets verksamhet bara momentant eller inte alls

Arbetsoförmåga – partiell eller bestående – kostar alltid.

En arbetsoförmögen arbetstagare innebär kostnader för arbetsgivare oberoende av storlek. Ju mindre företaget är, desto tydligare påverkar arbetsoförmågan företagets ekonomi och verksamhet. Att minska sjukfrånvaron är lönsamt för företag av alla storlekar. 
Arbetsoförmåga är inte något sällsynt fenomen. Varje år beviljas 20 000 finländare bestående invalidpension. Antalet finländare som lider av kortvarigare perioder av arbetsoförmåga är betydligt större.

Då en arbetstagare blir partiellt arbetsoförmögen, får hen lön för sjukfrånvaron av arbetsgivaren. Då arbetsoförmågan räcker längre, betalar FPA sjukdagpenning i cirka ett år. En arbetstagare som varit arbetsoförmögen i över ett år kan ansöka om invalidpension. 
Med en frivillig invaliditetsförsäkring kan du se till att företagets ekonomi inte belastas orimligt hårt av att en arbetstagare blir arbetsoförmögen. 

Kom ihåg att komplettera också ditt eget skydd, om du är företagare. Med invaliditetsförsäkringen tryggar du både din egen och din familjs utkomst. 

Kaksi naista puhuvat aiheesta työntekijän vakuutukset.
Försäkringar för arbetstagare
Läs om försäkring av arbetstagare och kontrollera vilka försäkringar av arbetstagare som är obligatoriska för ditt företag.
Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.