Yrittäjän eläke ja sosiaaliturvan perusta on kunnossa, sillä hänellä on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus.

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus eli YEL

Yrittäjän työeläkevakuutus eli YEL-vakuutus turvaa yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan. Saat helposti kauttamme Ilmarisen YEL-vakuutuksen.

Onko YEL-vakuutus pakollinen?

YEL-vakuuttaminen on pakollista useimmille yrittäjille, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus kannattaa hoitaa kuntoon heti, kun aloitat toimintasi yrittäjänä. Ota YEL-vakuutus takautuvasti kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. 

YEL-vakuutus kerryttää eläkettä vanhuuden varalle. Yrittäjän eläkevakuutus antaa sinulle turvaa myös siinä tapauksessa, jos menetät työkykysi, sairastut tai jäät vanhempainvapaalle. Perheenjäsenesi ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jos menehdyt. Yrittäjäeläkkeen suuruus määritellään YEL-työtulon perusteella.

Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa on noin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää. Myös kevytyrittäjät tarvitsevat yrittäjän eläkevakuutuksen. Sivutoimisesti työskentelevien yrittäjien on otettava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät muilta osin. 

Kuulut YEL-vakuutuksen piiriin, jos:

  • Asut Suomessa.
  • Työskentelet yrityksessäsi.
  • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoisesti.
  • Vuotuinen työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa (2023). 
  • Olet 18–68-vuotias. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain.

YEL:n perusteella vakuutetaan myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä. Silloin, kun osakas omistaa yhdessä perheenjäsenten kanssa, tulee hänen omistaa itse vähintään yksi osake. Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vakuutetaan niin ikään YEL:n mukaan. 

Toiminimillä eli yksityisillä elinkeinonharjoittajilla YEL-vakuutus tehdään ammatinharjoittajalle. Usein myös perheenjäsenet työskentelevät yrityksessä. Heidät vakuutetaan joko YEL- tai TyEL-vakuutuksella.

Katso videolta, mitä yrittäjän YEL-vakuutuksella saa.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta

Kun otat YEL-vakuutuksen, saat eläkeyhtiöstäsi omaan tilanteeseesi perustuvan suosituksen työtulosi määrästä ja sen liikkumavarasta vuositasolla. Liikkumavaran avulla voit muuttaa työtuloa enintään 30 prosenttia suositusta suuremmaksi tai pienemmäksi. Arvioi oman työpanoksesi arvo ja anna hakemuksella tarvittaessa lisätietoa tilanteestasi. Eläkeyhtiö vahvistaa sinulle työpanostasi vastaavan työtulon kokonaisharkinnan perusteella.

Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Vahvistetun työtulosi perusteella lasketaan myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. YEL määrittää niin ikään työttömyysturvasi tason. Yrittäjäkassan jäsenenä voit saada YEL-työtuloosi sidottua päivärahaa. Yrittäjän hyvinvointi ja työkyky ovat yrityksen elinehto ja voimavara. Yrittäjäkassaan voi liittyä ja kerryttää ansiosidonnaista, kun työtulo on vähintään 14 088 euroa (2023).

YEL-todistus kertoo, että vakuutuksesi on voimassa ja olet maksanut YEL-maksusi sekä työskennellyt yrittäjänä. YEL-todistuksen saat työeläkeyhtiöltäsi.

Työtulo määrää eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi tason – kokeile YEL-laskuria

YEL-vakuutus on lakisääteinen, minkä vuoksi YEL-vakuutusmaksu, eli vakuutuksen hinta on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. Maksu on tietty prosentti YEL-työtulostasi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentin vuosittain.

YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: vahvistettu YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa. Kun ryhdyt yrittäjäksi ensimmäistä kertaa, saat YEL-maksuusi aloittavan yrittäjän alennuksen ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Alennus on 22 prosenttia YEL-maksusta.

YEL-maksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Voit vähentää YEL-maksut omassa tai puolisosi henkilökohtaisessa verotuksessa, tai yrityksen verotuksessa. Täytä veroilmoitus verottajan ohjeiden mukaan.

Voit laskea oman YEL-maksusi suuruuden Ilmarisen YEL-laskurilla.

Minimi-YEL laskee turvan minimiin – miten YEL-työtulo arvioidaan?

YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa. Työtulosi tulee vastata vähintään sellaista palkkaa, jota maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle henkilölle vuositasolla. YEL-työtulon minimi vuonna 2023 on 8 575,45 euroa vuodessa.

Työtulossasi huomioidaan yrittäjätyösi laajuuteen ja laatuun liittyviä tietoja, kutentyöskentelytuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto sekä toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus. Samaan työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittäjänä tekemäsi työ eli tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen.

Kun otat YEL-vakuutuksen, kumppanimme Ilmarinen suosittelee sinulle toimialasi ja ilmoittamasi liikevaihdon perusteella työtulon määrän euroina.

Vertaa vastaako vai poikkeaako oma työtuloarviosi suosituksesta ja päätä, mitä työtuloa haet. Suositus palvelee laajan liikkumavaran vuoksi montaa yrittäjää, muttei kaikkia, koska yrittäjyyden kirjo on laaja. Jos hakemasi työtulo poikkeaa suosituksen liikkumavarasta, Ilmarinen kysyy sinulta lisätietoja yrittäjyydestäsi.

YEL-työtulossa on myös niin sanottu työttömyysturvaraja, joka on 14 088 euroa (vuonna 2023). Jos työtulosi on vähintään tämän verran, sinulla on mahdollisuus työttömyysturvaan. 

Kun otat itsellesi YEL-vakuutuksen, huolehdit eläkkeen lisäksi omasta sosiaaliturvastasi. YEL takaa turvasi eri elämäntilanteissa, esimerkiksi jos työkyky heikentyy tai jäät vanhempainvapaalle. On yrittäjän edun mukaista pitää YEL-työtulo todellisuutta vastaavalla tasolla koko yritystoiminnan ajan. 

Onko yrittäjällä oikeus YEL-sairauspäivärahaan?

Yrittäjänä sinulla on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, jolla korvataan alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamia ansionmenetyksiä. Sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työkyvyttömyys on alkanut. 

Sairauspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. Jos yrittäjä on YEL-vakuutettu, omavastuuaika on sairastumispäivä. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, hänen omavastuuaikansa on sama kuin palkansaajilla: sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. 

Miten YEL ja TyEL eroavat toisistaan? 

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) ja työnantajan eläkevakuutus (TyEL) antavat turvaa eläkepäiviin. Se kumpi valitaan, riippuu siitä, onko työ tehty toimeksiantona vai työsuhteessa. Yleinen ohje on, että jos olet yrittäjä ja täytät tietyt aiemmin mainitut ehdot, valinta on YEL. 

Epävarmuutta oikean eläkevakuutuksen valintaan voi syntyä siitä, että yhtiömuoto, oma asema yrityksessä ja perhesuhteet vaikuttavat valittavaan vakuutukseen. 

  • Pääsääntöisesti yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja pärjää YEL-vakuutuksella. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, käytetään TyEL-vakuuttamista
  • Osakeyhtiössä valitaan YEL-vakuuttaminen, jos johtavassa asemassa oleva osakas omistaan yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksestä. Jos omistus on edellä mainittua pienempi, valitaan TyEL-vakuuttaminen. 
  • Avoimessa yhtiössä yrityksessä työskentelevä yhtiömies YEL-vakuutetaan. TyEL-vakuutus valitaan perheenjäsenelle, jolle maksetaan palkkaa. 
  • Kommandiittiyhtiössä YEL-vakuutus otetaan yrityksessä työskentelevälle vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Sen sijaan yrityksessä työskentelevälle äänettömälle yhtiömiehelle ja perheenjäsenelle, jolle maksetaan palkkaa, valitaan TyEL-vakuutus. Huomioithan, että YEL-velvollisuus voi syntyä myös välillisen määräämisvallan perusteella. Jos henkilö omistaa yli puolet tai vastaavan määräämisvallan yhteisöstä tai yhtymästä yhdessä perheenjäsenensä kanssa, ja tämä yhteisö tai yhtymä toimii kommandiittiyhtiössä tai avoimessa yhtiössä, jossa henkilö työskentelee, hänet katsotaan YEL:n mukaan yrittäjäksi. Välillinen määräämisvalta voi toteutua myös muun kuin osakeyhtiön kautta.
  • Freelancerina toimivilla voi olla työsuhde yhteen asiakkaaseen ja toimeksiantoja toisiin asiakkaisiin. Työsuhteissa työeläke on työnantajan vastuulla, ja työnantaja vakuuttaa työntekijänsä TyEL-vakuutuksella. Työsuhteeksi katsotaan esimerkiksi tapaus, jossa työnantaja maksaa palkkaa freelancerille ja valvoo työtä. Jos korvaus maksetaan muuna kuin palkkana, freelancerin on huolehdittava eläketurvansa kuntoon YEL-vakuutuksella. 

Kaikki yrittäjän vakuutukset samalta luukulta

Saat kumppanimme Ilmarisen tarjoaman pakollisen YEL-vakuutuksen sujuvasti kauttamme. Kun haluat tulla Ilmarisen asiakkaaksi, teemme puolestasi siirron nykyisestä työeläkeyhtiöstäsi Ilmariselle.

Kumppanuuden ansiosta voit hoitaa kaikki yrittäjän ja yrityksen vakuutusasiat sujuvasti samalla kertaa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle asiakkuustiimi, jonka kautta viesti kulkee sujuvasti ja asiat hoituvat mutkattomasti. Näin voit rauhallisin mielin keskittyä yrityksesi liiketoimintaan.

Kolme henkilöä ulkona tyytyväisinä työntekijöinä työeläkevakuutettuina.
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
Aloittavan yrityksen vakuutukset
Mitkä ovat aloittavan yrityksen tärkeimmät vakuutukset? Tutustu ja jätä yhteydenottopyyntö!
Kasvuyrittäjän vakuutukset
Harkitsetko yritystoiminnan laajentamista? Lue, mitkä ovat kasvuyrittäjän tärkeimpiä vakuutuksia.
YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.