Mitä yrityksen tase ja tuloslaskelma kertovat? Näin tulkitset yrityksen tilinpäätöstä

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yritykselle sen omasta taloudesta. Yrityksen tilinpäätös kertoo toiminnan tuloksen, tuloslaskelma kuinka se on muodostunut ja tase tilinpäätöspäivän taloudellisen tilanteen.

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös on tilikauden päättyessä laadittavan laskelman ja tarvittavien tilinpäätösasiakirjojen muodostama kokonaisuus. Kirjapitolaki edellyttää tilinpäätöksen laatimista kaikilta oikeushenkilöiltä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys). Tilinpäätöksen laatiminen on tärkeää monesta syystä ilman lain velvoitettakin. Yritys tarvitsee tilinpäätöstä veroilmoitusta tehdessä, veroilmoituksen liitteeksi, yritystoiminnan sopimuksia varten ja esimerkiksi hakiessaan rahoitusta. 

Yrityksen tilinpäätös

Yritys selvittää toimintansa tuloksen tilikauden päätteeksi laatimalla tilinpäätöksen. Yrityksen tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja yrityksen taseen sekä tarvittavat tilinpäätöksen liitetiedot. Tilinpäätöstietojen liitteitä ovat esimerkiksi rahoituslaskelma, toimintakertomus, kirjanpito- ja aineistoluettelo, tilintarkastajan päätösmerkintä ja vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta.

Yrityksen tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiön yhtiökokouksen on vahvistettava yrityksen tilinpäätös puolen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiön on toimitettava tilinpäätös Kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kaupparekisteristä löytyvät tilinpäätökset ja yrityksen tilinpäätöstiedot ovat julkisia. Julkiset tilinpäätöstiedot ovat luettavissa Patentti- ja Rekisterihallituksen Virre- tietopalvelussa ja tilattavissa eri palveluntarjoajilta. 

Toiminimiyrittäjälle tilinpäätöksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta järkevää. Tilinpäätöksen tekeminen muuttuu pakolliseksi toiminimelle, mikäli kaksi seuraavista rajoista ylittyy kahdella peräkkäisellä tilikaudella. 

  • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 työntekijää
  • Taseen loppusumma 350000 euroa
  • Liikevaihto 700000 euroa

Toiminimiyrittäjä tarvitsee tilinpäätöstä esimerkiksi hakiessaan rahoitusta asuntolainaa varten. 

Mikä on tuloslaskelma?

Yrityksen tuloslaskelma kertoo, miten yrityksen tulos on muodostunut tilikauden aikana. Tuloslaskelmasta selviää yrityksen tulot ja kulut tilikauden aikana. Tuloslaskelmassa esitetään liikevaihto, liikevoitto, rahoituskulut- ja tuotot, tilinpäätössiirrot ja tuloverot sekä poistot.

Liikevaihto

Liikevaihto tarkoittaa yrityksen palveluiden ja tuotteiden myynnistä saatua tuottoa ilman veroja ja vähennyksiä. Tuloslaskelmasta voi päätellä yritystoiminnan kannattavuutta. Tuloslaskelmassa tilikauden tuotoista eli liikevaihdosta vähennetään tilikauden kulut ja verot. Tämän jälkeen viivan alle jää tilikauden voitto tai tappio.

Vähennettäviin kuluihin lasketaan myös liiketoiminnan muut kulut. Liiketoiminnan muita kuluja ovat esimerkiksi toimitila-, ajoneuvo-, laite- ja ohjelmistokulut, matka-, markkinointi-, edustus- sekä tutkimus- että kehityskulut.

Liikevoitto

Liikevoitto kertoo yrityksen kannattavuudesta. Liikevoitto on yrityksen liiketoiminnan tulos ennen korkoja, veroja, tilinpäätössiirtoja sekä voitonjakoa. Liikevoitto saadaan laskettua vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot. 

Kirjanpitoasetuksessa on annettuja tuloslaskelman laatimiseen kaksi erilaista kaavaa: toimintokohtainen ja kululajikohtainen. Kaavat poikkeavat toisistaan, mutta molemmilla vaihtoehdoilla päästään samaan liikevoittoon. 

Rahoituskulut- ja tuotot

Liikevoiton jälkeen tuloslaskelmassa tulee rahoitustuotot- ja kulut. Näin saadaan selville yrityksen voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoituskuluja ovat korkokulut, arvoalentumiset sekä pysyvien vastaavien sijoituksista että vaihtuvien vastaavien sijoituksista ja muut rahoituskulut. Pysyviä vastaavia ovat erä, jotka mahdollisesti tuottavat tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Vaihtuvilta vastaavilta odotetaan tuottoa vain yhtenä tilikautena.  

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirtoja ovat poistoeron ja verotusperusteisten varausten muutos sekä konserniavustus.

Tuloverot

Tulovero on tuloista perittävää veroa. Yrityksesi tuloverotukseen vaikuttaa sen yritysmuoto. Jos yrityksesi on osakeyhtiö tai osuuskunta, tulovero maksetaan yrityksesi verotuksessa. Tuloveron määrä osakeyhtiösi tai osuuskuntasi tuloksesta on 20 prosenttia. Muiden yritysmuotojen osalta yrityksesi tulovero maksetaan henkilökohtaisessa verotuksessasi. Saat yrityksesi tuloksen selville vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot ja aiempien vuosien tappiot.

Poistot

Osakeyhtiö voi vähentää yritystoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden (esimerkiksi kalusto, koneet, ohjelmistot ja rakennukset) hankintahinnan verotuksessa kerralla tai poistoina usean vuoden aikana, kun yrityksen käyttöomaisuus on yrityksen käytössä. Poistot eivät ole varsinainen kulu, vaan kirjanpidollinen erä. Poistot pienentävät tilikauden tulosta ja tuloksesta maksettavan veron määrää.  

Liiketoiminnan muut kulut

Tuloslaskelmasta löytyy myös kohta liiketoiminnan muut kulut. Liiketoiminnan muita kuluja ovat esimerkiksi toimitila-, ajoneuvo-, laite- ja ohjelmistokulut, matka-, markkinointi-, edustus- sekä tutkimus- että kehityskulut.

Näin tulkitset tuloslaskelmaa

Tuloslaskelmaa tulkitessa kannattaa huomioida, että luvut ovat arvolisäverottomia. Alkuun kannattaa katsoa, onko yritys tuottanut voittoa vai tappiota tilikauden aikana. Tämän voit tarkastaa tuloslaskelman kohdista liikevoitto ja tilikauden voitto tai tappio. Liikevoitto kertoo yrityksen ydintoiminnan voiton tai tappion. Tilikauden voitto tai tappio kertoo, mitä jäi viivan alle kaikkien kulujen ja verojen jälkeen. Tilikauden tuloksen jälkeen kannattaa katsoa esimerkiksi, kuinka yrityksen liikevaihto eli yrityksen tilikauden aikainen myynti tai liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet.

Tuloslaskelman lukuja on hyvä verrata samalla toimialalla toimivan kilpailevan yrityksen lukuihin ja oman yrityksen edellisen tilikauden lukuihin. Yrittäjän on hyvä pysähtyä miettimään lukuja myös siltä kantilta, kuinka aiemmin tehdyt päätökset ja toimenpiteet näkyvät tuloslaskelmassa. Yritystoiminnan on hyvä olla pidemmällä aikavälillä kannattavaa, jotta esimerkiksi maksuvalmius ja vakavaraisuus antavat mahdollisuuden kasvattaa yritystoimintaa.  

Mikä on tase?

Tase kertoo yrityksen taloudellisen tilan tilinpäätöspäivänä. Tase tai taselaskelma listaa yrityksen varat ja velat. Kirjanpitolaki- ja asetukset määräävät sekä yrityksen taseen muodon että sisällön, jotta se antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Taselaskelmassa on kaksi puolta: vastaava ja vastattavaa.

Taseen vastaavaa-puoli

Taseen vastaava-puoli kertoo yrityksen varat eli sen mitä yritys omistaa ja mitä varoja yritys voi käyttää velkojensa maksuun. Taseen vastaava-puoli jaetaan kahteen osaan, pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa yritykselle useampana tilikautena. Pysyviä vastaavia ovat esimerkiksi:

  • yrityksen liikearvo,
  • rakennukset,
  • koneet ja kalusto sekä
  • sijoitukset 

Vaihtuvat vastaavat vaihtuvat nimensäkin mukaan nopeammin kuin pysyvät vastaavat. Vaihtuvia vastaavia ovat muun muassa:

  • myyntisaamiset,
  • rahat ja pankkisaamiset sekä
  • vaihto-omaisuus esimerkiksi valmiit tuotteet 

Taseessa näkyvät arvot eli tasearvot voivat poiketa esimerkiksi rakennusten ja koneiden markkina-arvosta.

Taseen vastattavaa-puoli

Taseen vastattavaa-puoli koostuu yrityksen omasta ja vieraasta pääomasta. Omaa pääomaa ovat osakepääoma, muut rahastot, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sekä edellisten tilikausien että viimeksi päättyneen tilikauden voitto tai tappio. Omasta pääomasta lasketaan esimerkiksi yrityksen jakokelpoiset varat, jotka voidaan jakaa yrityksen osakkeenomistajille osinkoina. Vierasta pääomaa ovat käytännössä esimerkiksi yrityksen ottamat lainat rahoituslaitoksilta, ostovelat ja muut velat.  

Taseen molempien puolien on oltava yhtä suuret. Jos näin ei ole, on kirjanpidossa virhe.

Taseen tulkinta

Tase kertoo tilinpäätöspäivän tilanteen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Taseen perusteella voimme arvioida esimerkiksi yrityksen vakavaraisuutta eli kykyä maksaa velkansa. Vahva vakavaraisuus auttaa yritystä selviämään paremmin vaikeiden aikojen yli. Esimerkiksi, kun tilikauden tappio kirjataan omiin pääomiin ja omat pääomat ovat vahvat, on omissa pääomissa edellisten tilikausien voittovaroja tai omanpääoman ehtoisia sijoituksia. Omat pääomat pysyvät edelleen vahvoina, vaikka omista pääomista vähennetään tappion määrä.

Yrityksen taseesta voit arvioida myös maksuvalmiutta tilinpäätöspäivänä vähentämällä lyhytaikaisista varoista lyhytaikaiset velat. Erotuksen tulee olla positiivinen, jotta yritys voi selvitä velvoitteistaan lyhyellä aikavälillä.

Taseen loppusumma

Yrityksen taseen loppusumma lasketaan summaamalla yhteen oma ja vieras pääoma. Taseen loppusumma tarkoittaa siis yritykseen sitoutunutta pääoman määrää. Liiketoiminnan laajentuessa taseen loppusumma kasvaa. Hyvä tase kertoo yrityksen hyvästä maksukyvystä eli yrityksen rahat, pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset saamiset riittävät kattamaan lyhytaikaiset velat selvästi. Hyvän taseen tunnusmerkki on myös oman pääoman positiivisuus eli tilikauden ja edellisten tilikausien voittojen sekä oman pääoman sijoitusten summa ylittää vieraan pääoman määrän. 

Jos jokin yrityksen tilinpäätöksessä, tuloslaskelmassa tai taseessa mietityttää, kannattaa siitä kysellä tarkemmin kirjanpitäjältä, joka osaa auttaa sinua tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen tulkitsemisessa. Tämän jälkeen sinun on helpompi tehdä yritystä koskevia päätöksiä ja suunnitella tulevaa.


Artikkelia varten on haastateltu asiakkuuspäällikkö Päivi Lehtilää OP Lounaismaasta.