Talvinen Aurajoki maisema

OP Turun Seudulla vahva vuosi – korkokatteen merkittävä vahvistuminen siivitti vahvaan tulokseen

Vuoden 2023 puhutuimmat talousaiheet olivat kohonnut korkotaso ja inflaatio, jotka heijastuivat niin liike-elämään kuin ihmisten arkeen. Euroopan keskuspankki nosti vuoden 2023 aikana ohjauskorkoja useasti, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinakorot kääntyivät laskuun ennakoiden tulevia ohjauskoron laskuja vuonna 2024. Suomessa osakekurssit päätyivät matalammalle tasolle kuin vuoden 2022 lopussa. Maailmantalouden kasvu on ennakkotietojen valossa ollut hitaampaa kuin pitkän ajan keskiarvo.

OP Ryhmä on päättänyt maksaa OPn palvelujen käytöstä kertyvät bonukset 1,4-kertaisena vuodelle 2024. Omistaja-asiakkaamme saavat valtakunnallisesti korotetuista OP-bonuksista ja kuukausimaksuttomista päivittäispalveluista yhteensä noin 174 miljoonan euron lisähyödyn ensi vuonna.

Liikevoitto vahvistui merkittävästi ja kulujen kasvu maltillista

Turun Seudun Osuuspankin asema vakavaraisena, kustannustehokkaana ja alueellisesti merkittä-vänä pankkina vahvistui vuoden 2023 aikana. Liikevoitto lähes kaksinkertaistui ollen 77,9 miljoo-naa euroa (39,9 miljoonaa euroa). Merkittävästi kohonnut korkotaso nosti pankin korkokatteen 103,1 miljoonan euron (51 miljoonaa euroa) tasolle siivittäen pankin vahvaa liikevoittoa. Pankin palkkiotuotot kuitenkin kääntyivät laskuun jääden 23,8 prosenttia vertailukaudesta heijastaen hii-punutta luottokysyntää. Palkkiotuottoja supistivat vaimea luottokysyntä sekä omistaja-asiakkaille myönnetyt alennukset erityisesti maksuliikkeeseen ja maksukortteihin liittyen. Kulut kasvoivat ko-konaisuudessaan 7,7 prosenttia vertailukaudesta.

Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstön määrän kasvaminen ja kasvaneet OP Ryhmän sisäiset veloitukset erityisesti sääntelyyn liittyvistä lisävelvoitteista johtuen. Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot kasvoivat, mutta luottokantaan suhteutettuna niiden määrä pysyi edelleen matalalla tasolla. ”Vuotta 2023 värittivät erityisesti rakennus- ja kiinteistötoimialojen haasteet ja niihin liittyneet talousmedian uutisoinnit. Ymmärrettävistä syistä näiden toimialojen odotetut luottotappiot kasvoivat”, toteaa Rinne. Hyvän tuloksen ansiosta pankin tilikaudelta 2023 maksamat verot nousivat voimakkaasti 2,2 miljoonasta eurosta 10,6 miljoonaan euroon.

Uusien luottojen kysyntä hiipui vertailukaudesta 2022, mutta pankin oma luottokanta kasvoi hie-noisesti 0,4 prosenttia päätyen tasolle 3 774 miljoonaa euroa (vertailukausi 3 759 miljoona euroa). ”Kohonneella korkotasolla oli taloutta ja asuntokauppaa hidastava vaikutus ja asuntojen hintatason voidaan sanoa laskeneen koko maan tasolla. Ilahduttavasti asuntokauppa kuitenkin virkosi voimakkaasti vuoden lopulla erityisesti ensiasunnon ostajien ansiosta”, toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

 

Vakavaraisuus vahvistui edelleen

Pankin CET1-vakavaraisuussuhde vahvistui ollen 23,0 prosenttia (22,1 prosenttia) vuoden lo-pussa. ”Liiketoiminnan tulos on vahvistanut omia pääomia voittovarojen osalta, mikä parantaa osaltaan pankin mahdollisuuksia rahoittaa jatkossa niin henkilö- kuin yritysasiakkaidemme hank-keita, kun taloudellinen toimeliaisuus kääntyy kasvuun”, pohtii Rinne. ”Alkaneen vuoden tuloksen odotetaan olevan vuoden 2023 tulosta pienempi, mutta säilyvän varsin hyvällä tasolla. Tulosta heikentävät erityisesti kasvaneet varainhankinnan kustannukset ja omistaja-asiakkaille myönnettävät lisäedut”, Rinne toteaa. OP Ryhmä on päättänyt maksaa OPn palvelujen käytöstä kertyvät bonukset 1,4-kertaisena vuodelle 2024. Omistaja-asiakkaamme saavat valtakunnallisesti korotetuista OP-bonuksista ja kuukausimaksuttomista päivittäispalveluista yhteensä noin 174 miljoonan euron lisähyödyn ensi vuonna.

 

Lahjoituksilla toiveikkaampaa tulevaisuutta

Lahjoitustoiminta on osa OP Turun Seudun työtä toiveikkaamman tulevaisuuden puolesta. Olemme olleet edistämässä paikallista elinvoimaisuutta ja kestävää tulevaisuutta jo reilun sadan vuoden ajan, ja työmme jatkuu. OP Turun Seutu päättää lahjoituksiin käytettävien varojen mää-rän vuosittain. Lahjoitukset kohdennamme vastuullisuusohjelmamme mukaisiin kohteisiin, kuten lasten ja nuorten harrastustoimintaan, luonnon hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden edistämiseen sekä talous- ja digitaitojen opastamiseen. Vuoden 2023 lahjoitusten yhteissumma kohosi 150 000 euroon. ”Lahjoitusten avulla tuemme paikallisia, yleishyödyllisiä toimijoita yhteiskunnalli-sen hyvinvoinnin edistämisessä. Lahjoitukset ovat vastikkeetonta hyväntekeväisyyttä. Olennaista on, että lahjoituksen saava yhteisö toimii vastuullisesti ja kestävien arvojen mukaan”, kertoo Rinne. Lahjoitusten ohella Turun Seudun Osuuspankki harjoittaa laajasti monipuolista vastikkeel-lista yhteistyötä alueemme kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petteri Rinne, puh. 050 384 6975