Halkopino

OP Sijoitusobligaatio Metsä IX/2019

OP Sijoitusobligaatio Metsä IX/2019 on noin kolmevuotinen hajautettu sijoitus neljän metsäteollisuudessa toimivan yhtiön osakekurssien kehitykseen. Lainan kohde-etuutena olevat osakkeet ovat Holmen AB, Metsä Board Oyj, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj

Miksi sijoittaa OP Sijoitusobligaatio Metsä IX/2019 –lainaan?

Metsäteollisuusyhtiöiden valmistamien tuotteiden kysyntää tukee talouskasvun lisäksi globaalit megatrendit. Väestön määrän kasvu yhdistettynä urbanisoitumiseen ja väestön keskiluokkaistuminen kehittyvillä markkinoilla lisäävät tavara- ja tuotekaupan volyymia käytettävissä olevien tulojen kasvaessa ja elintapojen muuttuessa. Verkkokaupan kasvu, elintarvikehygieniaan liittyvien vaatimusten tiukentuminen ja pyrkimykset alentaa lentokuljetusten ilmastovaikutuksia luovat mahdollisuuksia luovaan innovaatioon kykeneville ja riittävät resurssitoiminnot omaaville metsäteollisuusyhtiöille.
 
Pohjoismaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat viimeisen vuosikymmenen aikana panostaneet voimakkaasti uusien tuotteiden ja liiketoimintojen kehittämiseen. Puu ja puukuidut pystyvät korvaamaan useita ympäristöä enemmän kuormittavia raaka-aineita ilman että tuotteiden käyttömahdollisuuksista ja ominaisuuksista joudutaan tinkimään. Kansalliset ja kansainväliset pyrkimykset ilmastonmuutokset torjumiseksi, resurssitehokkuuden vahvistamiseksi ja kiertotalouden kiihdyttämiseksi mahdollistavat metsäteollisuudelle suunnannäyttäjän roolin.
 
Metsäteollisuus on toimialana vielä hyvin hajanainen ja on todennäköistä, että uusien liiketoimintojen merkityksellisyyden kasvaessa myös yhtiöiden pyrkimykset erikoistua lisääntyvät. Lainaan valituilla yhtiöillä on vahva taloudellinen asema, joka mahdollistaa osallistumisen pääomavaltaisen sektorin mahdollisiin yritysjärjestelyihin ja yhtiörakenteiden kehittämisen ja virtaviivaistamisen. Toimialan keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen lupaavat, sillä suurimmalle osalle jo markkinoilla olevista tuotteista ennustetaan kysynnän kasvua ja samanaikaisesti asiakaskäyttäytymisen muutokset synnyttävät uutta liiketoimintaa.
 
Kohde-etuutena neljä pörssiosaketta:
 
Holmen AB
Metsä Board Oyj
Stora Enso Oyj
UPM Kymmene Oyj
 
Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus 4 yhtiön osakekori
Laina-aika 4.9.2019 - 27.9.2022
Merkintäaika 15.7.2019 - 30.8.2019
Merkintähinta 113%
Tuottokerroin 145 % (alustava, vähintään 120 %)
Vakuus Ei vakuutta
Takaisinmaksumäärä

Arvo-osuuksien omistajille maksetaan takaisinmaksupäivänä lainan nimellispääoma sekä mahdollinen hyvitys

 

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoittajalle maksettava hyvitys riippuu osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakekorin arvonmuutos lasketaan osakekorin alkuarvon ja loppuarvon prosentuaalisena muutoksena. Osakekorin alkuarvo lasketaan päivähavaintojen keskiarvona viiden ensimmäisen päivän ajalta (alkaen 4.9.2019 ja päättyen 10.9.2019) ja osakekorin loppuarvo lasketaan päivähavaintojen keskiarvona viiden päivän ajalta (alkaen 5.9.2022 ja päättyen 9.9.2022).Osakekorin positiivisesta suhteellisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on alustavasti 145 % (vähintään 120 %).
 
Mikäli lainaehtojen mukainen osakekorin arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-3,91 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.
 

Merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.