Tyttö ja neon-valot

OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2021

Noin viisivuotinen hajautettu laina, jonka kohde-etuutena on Solactive New World Trend Index AR 5 % -osakeindeksi. Indeksin yhtiöt edustavat toimialoja, jotka hyötyvät Covid-19 kriisistä ja sen muovaamasta toimintaympäristöstä, ja jotka voidaan tun-nistaa ”uuden maailman” trendeiksi. OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2021 -laina on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.

Miksi sijoittaa OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2021 –lainaan?

On selvää, että maailma on muuttunut merkittävästi, vaikka Covid-19 -pandemia ja sen synnyttämä maailmanlaajuinen kriisi alkaakin vähitellen osoittamaan väistymisen merkkejä. Pandemia ja sen vaikutukset ovat vaikuttaneet pysyvästi maailmaan ja tämä heijastuu väistämättä myös talouteen ja globaaleille markkinoille.

Lainan kohde-etuudeksi valitun indeksin tavoite onkin poimia yhtiöitä niiltä aloilta, jotka erityisesti voisivat hyötyä Covid-19 -kriisin vaikutuksista sekä pandemian jälkeisen uuden normaalin maailman vallitsevista trendeistä. Aloja, jotka erityisesti voisivat hyötyä uudesta normaalista ja edustaa uuden maailman trendejä ovat esimerkiksi teknologia, terveydenhuolto, ohjelmistot sekä kulutustavarat ja palvelut.

Teknologia on ollut yksi merkittävimmistä mahdollistajista, kun maailma on yrittänyt nopeasti löytää uusia keinoja sekä välineitä mahdollistaa työnteko, opiskelu ja yhteydenpito. Teknologian rooli ei suinkaan tule pienenemään pandemian väistyttyä, sillä myös tulevaisuudessa sillä on merkittävä rooli yhdessä digitalisaation kanssa kilpailukykyisen liiketoiminnan mahdollistajana. Myös terveydenhuoltoala on ottanut viime aikoina merkittäviä harppauksia eteenpäin pandemian vauhdittamana eikä kehityksen uskota pysähtyvän uusien lääketieteellisten innovaatioiden ja biolääkkeiden ansiosta.

Covid-19 -kriisin aiheuttamat merkittävät muutokset taloudessa sekä energian kysynnässä loi haasteita myös hyödykesektorille. Kaikesta huolimatta toimiala kykeni muovautumaan uuteen tilanteeseen ja nyt rajoitustoimien helpottaessa pystytään taas keskittymään entistä paremmin toimintavalmiuden ja -kyvyn varmistamiseen sekä kehittämiseen. Kasvava kiinnostus kestävää kehitystä ja ESG:tä kohtaan tukee myös toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Kulutus- sekä palvelusektoreilla koettiin pandemian myötä nopea toimintatavan muutos, kun moni yritys reagoi tilanteeseen ja onnistui siirtämään toimintansa verkkoon. Muutos on varmasti tavalla tai toisella tullut jäädäkseen, mikä osaltaan tukee alan digitaalisten ja monikanavaisten liiketoimintamallien kehittymistä. Pandemian aiheuttaman patoutuneen kysynnän purkautuessa voidaan odottaa selvää kasvua eri kulutustavaroiden ja palveluiden kysynnässä, kun kuluttajat pääsevät pitkän odotuksen jälkeen käyttämään pandemian aikana kerryttämiä säästöjään.

Lainaan sijoittamalla on mahdollista hyötyä pandemian jälkeisen uuden maailman trendeistä koostuvan osakeindeksin kautta valmiiksi valikoidulla ratkaisulla ilman tuottorajaa. Kohde-etuuden positiivinen kehitys kerrotaan 250 % (alustava, vähintään 200 %) tuottokertoimella, joten laina tarjoaa erinomaisen tuottopotentiaalin. Lainan osittainen nimellispääomaturva (75 %) tarjoaa vakuutuksenottajalle mahdollisuuden osallistua osakemarkkinoille pienemmällä riskillä kuin suoraan kohde-etuusindeksiin sijoittamalla.

Vakuutuksenottajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Vakuutuksenottajalle maksettava hyvitys riippuu osakeindeksin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakeindeksin arvonmuutos lasketaan osakeindeksin alkuarvon (määräytymispäivä 11.8.2021) ja loppuarvon (määräytymispäivä 11.8.2026) välisenä prosentuaalisena muutoksena. Osakeindeksin positiivista arvonmuutosta ei ole rajattu. Tuottokerroin on alustavasti 250 % (vähintään 200 %). Mikäli lainaehtojen mukainen osakeindeksin arvonmuutos tarkasteltuna 11.8.2026 on negatiivinen tai nolla, maksettavaa hyvitystä ei muodostu.

Osakeindeksin arvonmuutoksen ollessa negatiivinen maksetaan lainan nimellispääoma takaisin vähennettynä negatiivisen arvonmuutoksen määrällä kuitenkin siten, että vakuutuksenottajille maksetaan eräpäivänä vähintään 75 % lainan nimellispääomasta huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Tällöin vakuutuksenottaja kärsii pääomatappiota kohde-etuuden kehityksen mukaan siten, että takaisinmaksettava osuus nimellispääomasta on 75 %:n ja alle 100 %:n välillä.

Jos laina pidetään takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa hyvitystä muodostu, ja sijoittajille maksetaan vähintään 75 % lainan nimellisarvosta, on lainan efektiivinen vuotuinen tuotto mahdollisen kohde-etuuden negatiivisen kehityksen vuoksi tappiollinen maksimissaan 5,54 % p.a.

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Solactive New World Trend Index AR 5% -osakeindeksi
Laina-aika noin 5 vuotta (11.8.2021 – 27.8.2026)
Myyntiaika 23.6.2021 – 6.8.2021
Merkintähinta 100 % nimellisarvosta
Enimmäistuotto Enimmäistuottoa ei ole rajattu, (maksimitappio -5,54 % p.a.)


Merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.