OP SijoitusPlus Uusiutuva Energia III/2021

OP SijoitusPlus Uusiutuva Energia III/2021

Noin viisivuotisen lainan kohde-etuutena on osakeindeksi, joka koostuu kymmenestä energia-alan yhtiön osakkeesta. Osakeindeksiin kuuluvat osakkeet ovat Air Liquide SA, Canadian Solar, Cognizant, Enel Spa, Enphase Energy Inc, First Solar Inc, Linde PLC, Siemens Gamesa Renewable Energy, Solaredge Technologies Inc ja Vestas Wind Systems.

Miksi valita OP SijoitusPlus Uusiutuva Energia III/2021 –laina sijoituskohteeksi?

Energiamarkkinat ovat murroksessa. Puhtaan tuotannon suhteellinen kilpailukyky kasvaa ympäristönormien tiukentuessa ja päästökaupan hintaohjaavuusvaikutuksen kasvaessa. EU:n 759 miljardin koronatukipaketti allokoi merkittävästi varoja puhtaan energian investointeihin. EU-maat sitoutuivat hiljattain 55 % hiilidioksidipäästöjen leikkaukseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon peilattuna. Näkemyksemme mukaan myös Yhdysvaltojen tuoreen presidentin Joe Bidenin hallinnon linja antaa tukea uusiutuvan energian toimialan osakkeille niin Amerikassa, kuin muuallakin maailmassa poliittisen ilmapiirin muuttuessa vihreän energian kasvulle suotuisammaksi.

Yritykset pyrkivät aktiivisesti alentamaan energiatuotannon päästöjä, sillä energiamarkkinoiden perinteisiä toimintatapoja kyseenalaistetaan ja kuluttajien tietoisuus kiertotalouden ja digitaalisuuden ratkaisuista lisääntyy jatkuvasti. Fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu nostaa sähkön hintaa, mikä hyödyttää monia kohde-etuutena olevan osakeindeksin yhtiöitä. Osakeindeksin yhtiöt tuottavat ja varastoivat uusiutuvaa energiaa, joka on tuotettu esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai vetyenergian avulla. Muutos pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä vie monta vuotta, mikä luo aurinkoenergialle, maalämmölle sekä tuulienergialle mahdollisuuden pitkäaikaiselle kasvulle. Vedyn avulla puolestaan pystytään varastoimaan uusiutuvista energianlähteistä saatua energiaa pitkiäkin aikoja, mikä ei nykyteknologian avulla muutoin olisi mahdollista. Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5% -osakeindeksi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä sijoittamaan kyseisiin korkean tuottopotentiaalin uusiutuvan energian yhtiöihin.

Lainan osittainen nimellispääomaturva (75 %) tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden osallistua osakemarkkinoille pienemmällä pääomariskillä kuin suoraan kohde-etuutena oleviin osakkeisiin sijoittamalla. Lainan kautta sijoittamalla sijoittajan on siis mahdollista hyötyä osakeindeksin mahdollisesta kurssinoususta vivulla 30 %:iin asti korkean (alustavan 145 %:n, vähintään 125 %:n) tuottokertoimen avulla sekä saada turvaa osittaisella nimellispääomaturvalla (75 %).

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoittajalle maksettava hyvitys riippuu kohde-etuutena olevan osakeindeksin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakeindeksin arvonmuutos lasketaan osakeindeksin alkuarvon ja loppuarvon prosentuaalisena muutoksena. Osakeindeksin alkuarvo lasketaan alkuarvon määräytymispäivän (7.4.2021) virallisen päätöskurssin mukaan. Osakeindeksin loppuarvo lasketaan loppuarvon määräytymispäivän (7.4.2026) virallisen päätöskurssin mukaan. Osakeindeksin suhteellisesta positiivisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on alustavasti 145 % (vähintään 125 %). Mikäli lainaehtojen mukainen osakeindeksin alkuarvon ja loppuarvon välinen arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Osakeindeksin arvonmuutoksen ollessa negatiivinen maksetaan lainan nimellispääoma takaisin vähennettynä negatiivisen arvonmuutoksen määrällä kuitenkin siten, että sijoittajalle maksetaan takaisinmaksupäivänä vähintään 75 % lainan nimellispääomasta huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Tällöin sijoittaja kärsii pääomatappiota kohde-etuuden arvonkehityksen mukaan siten, että takaisinmaksettava osuus nimellispääomasta on 75 %:n ja alle 100 %:n välillä. Jos laina pidetään takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa hyvitystä muodostu, ja sijoittajalle maksetaan vähintään 75 % lainan nimellisarvosta, on lainan efektiivinen negatiivinen vuotuinen tuotto mahdollisen kohde-etuuden negatiivisen kehityksen vuoksi tappiollinen maksimissaan 5,54 % p.a.

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5% -Osakeindeksi
Laina-aika 7.4.2021 – 23.4.2026
Merkintäaika 1.3.2021 – 31.3.2021
Merkintähinta 100 % nimellisarvosta
Enimmäistuotto 7,42 % p.a. oletuksella, että kohde-etuus kehittyy 30 % ja tuottokerroin on 145 %
(tuotto on välillä -5,54 % p.a. ja 7,42 % p.a.)

 

Merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.