OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

 • Rahastosäästäminen kannattaa

  OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • Tasapainoinen rahasto

  Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Maltillinen-rahastoa ilman kuluja. 

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Osakemarkkinat jatkoivat marraskuussa hyvää menoaan, kunnes Etelä-Afrikasta kantautuneet uutiset uudesta erilaisemmasta virusvariantista masensivat markkinoita. Osakekurssit laskivat Yhdysvaltain kiitospäivän jälkeen voimalla ja korot laskivat selvästi etenkin korkeimman luottoluokituksen omaavilla valtionlainoilla. Inflaatiotarina on edelleen voimissaan viimeisimpien inflaatiolukujen oltua korkeimpia erittäin pitkään aikaan. Muutamissa pienemmissä maissa ohjauskorkoja onkin jo nostettu ja Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa kuukausittaisten lainaostojensa pienentämisen tässä kuussa 120 miljardista dollarista 105 miljardiin dollariin. Euroopan keskuspankin osalta äänenpainot ovat edelleen vahvasti elvytyksen ennallaan pitämisen puolella, eikä ohjauskorkojen nostoista edes hiiskuta ensi vuodellekaan. Talouskasvua koskevat luvut ovat edelleen olleet positiivisia talouksien jatkaessa avautumistaan. Työttömyysluvut sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa ovat jatkaneet kohentumistaan ja Yhdysvaltojen osalta voidaankin jo puhua hetkellisestä työvoimapulasta etenkin matalamman tuloluokan ammateissa. Inflaatio lienee tällä hetkellä huipussaan tai ainakin lähellä sitä ja rauhoittumaan päin ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa ensi kesää kohti tultaessa. Inflaatio on aiheuttanut enemmän isoja otsikoita, kuin vaikuttanut markkinaliikkeisiin. Korkotaso lyhyimmissä koroissa on toki noussut hieman, mutta pitemmissä koroissa vaikutus on ollut yllättävänkin pieni. Osakemarkkinoilla on vaikeaa nähdä selviä seurauksia nousseesta inflaatiosta esimerkiksi eri sektorien välillä, eli markkinakin tuntuu näkevän nykyiset inflaatioluvut väliaikaisina ja paluun normaalimmille tasoille olevan edessä piakkoin. Osakemarkkinoiden kannalta uhka korkeasta inflaatiosta tulisi keskuspankkien reaktioiden kautta, eli ohjauskoronnostojen muodossa. Tällä hetkellä keskuspankit kuitenkin edelleen haluavat pitää rahapolitiikkansa äärimmäisen kevyenä kritiikistä huolimatta ja siten vaikuttaa sille, että ohjauskorkojen nostoihin on vielä reippaasti matkaa.

Korkotason äärimataluus etenkin pitkien korkojen osalta, keskuspankkien leppoisuus, edelleen hyvällä tasolla jatkava talouskasvu sekä yritysten tulokset tukevat edelleen riskillisiä omaisuusluokkia. On totta, että osakkeiden arvostustasot etenkin Yhdysvalloissa ovat historiallisesti korkeat, eli osakkeita ei historiallisessa tarkastelussa voi pitää erityisen halpoina, mutta taustalla vaikuttaa vahvasti edellä mainittu korkojen äärimataluus. Vanhoina hyvinä aikoina sijoittaja pystyi alentamaan salkkunsa riskitasoa siirtymällä osakkeista korkomarkkinoille ja edelleen nauttimaan kohtuullista tuottoa korkosijoitusten muodossa. Tällä hetkellä korkomarkkinat eivät valitettavasti tarjoa juurikaan tuottoa, joten tämä siirtyminen on luonnollisesti vähemmän houkuttelevaa ja siten nostaa kynnystä osakkeiden myymiselle ja korkosijoitusten ostamiselle. Emme vielä tiedä riittävästi uuden virusvariantin ominaisuuksista, jotta voisimme arvioida sen seurauksia taloudelle. Suuri osa teollistuneiden maiden väestöstä on nyt rokotettu ja siten suoja ainakin edellisen kaltaisia viruksia vastaan on huomattavasti parempi. Useissa maissa ollaan käynnistämässä kolmatta rokotuskierrosta, joka tulee kohentamaan suojaa entuudestaan. Tiedossa oli erilaisten virusvarianttien ilmaantuminen ja todennäköisintä on, että suoja toimii useimpiin näistä. Auki on vielä, miten hyvin tähän uusimpaan.

Marraskuun osakemarkkinatuotot jäivät lopulta lähelle nollaa alkukuun hyvän menon hyydyttyä. Korkosijoitusten tuotot pyörivät samoin lähellä nollaa korkotason heiluessa kuukauden sisällä melko paljon.

Varainhoidon allokaatiomallissa tehtiin hieman muutoksia marraskuun puolivälissä. Näissä muutoksissa vahvistettiin jo aiemmin vallinneita painotuksia ja siten talouden normalisoitumisesta hyötyviä osa-alueita lisättiin. Näihin näkemyksiin kuuluvat mm. normaalia matalampi korkoriski salkuissa, osakkeiden normaalia suurempi määrä korkosijoitusten asemasta, Yhdysvaltain, Japanin ja kehittyvien maiden osakkeiden ja pienyhtiöiden osakkeiden painottaminen. Normaalia alemmalla painolla salkuissa ovat High Yield- ja valtionlainat sekä eurooppalaiset sekä suomalaiset osakkeet. Osakkeiden ylipainottaminen salkuissa elokuun puolivälistä asti on ollut varsin positiivista, kuten myös Yhdysvaltain osakemarkkinan, joka on ollut selvä voittaja maailman osakemarkkinoista ja jolle on vieläpä viime aikoina antanut lisää vauhtia selvästi vahvistunut dollari. Kehittyvien maiden osakkeiden painottaminen puolestaan ei ole toistaiseksi ollut erityisen suotuisaa lähinnä Kiinan hallinnon toimien ja kiinteistösektorin huolien johdosta, mutta globaalin talouden elpyessä tällä on hyvä mahdollisuus ottaa muita markkinoita kiinni ensi vuoteen tultaessa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2520 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
153,40 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A −1,88 % −0,98 % +1,30 % +6,38 % +7,16 % +3,89 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +2,51 % −7,41 % +14,44 % +3,27 % +10,85 % −2,47 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,97 % 1,16 2,74
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.