OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä
1

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

2

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten
sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa
merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Salkunhoitajan kommentti 

Maaliskuussa sijoitusmarkkinoilla nähtiin ennätyksellisen nopea ja voimakas lasku, kun koronaviruksen vaikutukset lamauttivat maailmantalouden hyvin lyhyen ajan sisällä. Hieman yllättäen tästä rahoitusmarkkinoiden kriisistä toivuttiin jo huhtikuussa hyvinkin vahvasti ja esimerkiksi yhdysvaltalaiset osakkeet korjasivat maaliskuun laskusta yli puolet huhtikuun aikana. Muilla osakemarkkinoilla ei päästy ihan vastaavaan vauhtiin, mutta varsin hyvään kehitykseen kuitenkin. Huhtikuu olikin itse asiassa yksi vahvimpia osakekuukausia miesmuistiin. Yrityslainamarkkinoillakin meno oli vahvaa. Lähes ainoa heikommaksi jäänyt luokka oli kehittyvien talouksien lainamarkkinat, jossa likividiteetin näkökulmasta tilanne parani kyllä huomattavasti, mutta hintojen osalta merkittävää vahvistumista ei koettu. Sijoitusmarkkinoiden vahvistumisen taustalla olivat luonnollisestikin vanhat lääkkeet. Keskuspankkien ja valtioiden erittäin massiiviset tukiohjelmat saivat markkinat katsomaan synkkenevän talousnäkymän yli, pidemmälle tulevaisuuteen. Erityisesti keskuspankit ovat ottaneet opikseen finanssikriisin aikaisesta toiminnasta ja toimittivat nyt hyvin nopeasti valtavat ohjelmat, joilla rahoituskustannuksia painetaan alas ja likviditeetin määrää ylös. Keskuspankeilta on nähty jopa suoraa rahoitusta yrityssektorille. Valtioiden tukitoimet ovat myös hyvin merkittäviä erityisesti Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Saksassa, mutta laajemmin EU on jäänyt toistaiseksi omien jäykkyyksiensä vangiksi. Solidaarisuuden puute yhteisen valuuttaunionin alueella on nostanut esiin pelon toistuvasta EU-kriisistä. Koronakriisin alkuvaiheissa on keskitytty hoitamaan tilanteesta kärsivien ongelmia ja estämään taudin hallitsematon leviäminen. Kovin pitkään taloudet eivät nykyisenkaltaisia rajoituksia kestä ja siksi talouksien asteittaisesta avaamisesta on puhetta joka puolella. Tämä on myös merkittävä sijoitusmarkkinoiden optimismin lähde. Yhdysvaltain ja Kiinan väliset kauppakiistat eivät ole ohitse ja saattavat vielä nousta Koronan hellitettyä esille. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus talousnäkymien ja sijoitusmarkkinoiden osalta on edelleen hyvin suurta. Nähdyt raha- ja finanssipoliittiset toimet ovat kuitenkin massiivisia. Rahapolitiikalla on onnistuttu vakauttamaan rahoitusmarkkinat. Finanssipoliittiset toimet auttavat kasvua, kun viruksen aiheuttamia poikkeustoimia aletaan purkamaan. Osakemarkkinoilla hinnoittelu on kuitenkin palautunut jo hyvin vakavan kriisin hinnoittelusta normaalille tasolle. Pitkäaikaiselle sijoittajalle tilanne näyttäytyy edelleen houkuttelevalle, mutta lyhyemmällä aikavälillä epävarmuus on läsnä. Huomio kohdistuu nyt talouksien avaamiseen. 

Emme ole tehneet muutoksia osakkeiden ja korkojen väliseen allokaatioon huhtikuun aikana. Laskimme osakkeet ylipainosta neutraaliin osakekurssien noustua varsin vahvasti tukitoimien seurauksena. Tuolloin totesimme, että epävarmuus on siinä määrin suurta, että ylipainosta oli perusteltua luopua. Markkina on tämänkin jälkeen jatkanut vahvaa menoaan, mitä olemme hyödyntäneet kasvattamalla painotuksiamme yrityslainamarkkinoilla, joissa kehitys on ollut myös hyvin vahvaa, mutta epävarmuus pienempää keskuspankkien tuen myötä. Osakkeiden osalta olemme valmiit kasvattamaan painoa sopivan tilaisuuden tullessa. Pidemmällä tähtäimellä riskillisiä omaisuuslajeja tukevat tekijät, kuten matala korkotaso ovat edelleen paikallaan. Markkinoiden lähiaikojen kehityksen suhteen avainasemassa ovat kuitenkin viruksen kehittyminen ja poikkeustoimien purkaminen ja kehitys voi olla varsin heiluvaista edelleen. 

Osakkeissa painotamme laadukkaita yhtiöitä kaikilla markkina-alueilla. Tyyleistä painotuksia on kohdistettu myös pienemmän kokoluokan yhtiöihin ja kasvuteemaan. Maantieteellisistä alueista eurooppalaiset yhtiöt ovat salkuissa ylipainossa. Korkosijoituksissa olemme kasvattaneet painotuksia sekä IG- että HY-yrityslainoihin. Kohdistamme sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle. Sijoituksia kehittyville markkinoille on pienennetty, mutta ne ovat edelleen ylipainossa. Korkoriskissä olemme alipainossa.

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1873 Meur
Osuuden arvo (29.05.)
129,07 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +2,86 % -2,27 % -5,28 % +0,67 % +0,14 % +0,27 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +14,44 % -6,06 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 13,40 % 0,07 2,92
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.