Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta, kokoonpano ja toimikausi

Keskusyhteisön hallintoneuvostossa on sääntöjen mukaan vähintään 32 ja enintään 36 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä 16 valitaan OP-liittojen alueelta siten, että Pohjois-Suomen, Pohjanmaa–Österbottenin, Itä-Suomen ja Länsi-Suomi–Sydkustenin OP-liitoista valitaan jokaisesta 3 jäsentä ja Sisä-Suomen ja Etelä-Suomen OP-liitoista valitaan jokaisesta 2 jäsentä. Lisäksi jäsenistä 16 valitaan OP-liittojen alueelta siten, että näiden jäsenten paikkajako OP-liittojen kesken määräytyy siinä suhteessa kuin OP-liiton jäsenpankeilla on yhteensä omistaja-asiakkaita kaikista OP Ryhmän omistaja-asiakkaista.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään 4 on henkilöitä, jotka eivät ole OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäseniä, niiden toimitusjohtajia eivätkä työsuhteessa tällaiseen yritykseen.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Omistaja-asiakkaiden määrän perusteella valittujen jäsenten toimikausi päättyy kuitenkin sitä ennen, jos OP-liittojen omistaja-asiakkaiden määrän perusteella laskettu paikkajako muuttuu.

Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, jolla ammatillisen kokemuksen perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn ja joka täyttää OP Ryhmän sisäisessä ohjeistuksessa asetetut muut vaatimukset.

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa OP Ryhmän strategia ja riskitoleranssit sekä muut strategiset tavoitteet ja toimintalinjaukset sekä valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain, talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain, muun sääntelyn ja viranomaisvaatimusten, keskusyhteisön sääntöjen sekä keskusyhteisön ja OP Ryhmän edun mukaisesti.

Lakisääteisen valvontatehtävänsä täyttämiseksi hallintoneuvoston tehtävänä on:

 • seurata OP Ryhmän strategian toteutumista ja huolehtia siitä, että OP Ryhmän strategian ja riskitoleranssien sekä muiden strategisten linjausten ja toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan luotettavasti
 • huolehtia siitä, että OP Ryhmän sisäiset valvontajärjestelmät ovat luotettavia
 • arvioida säännöllisesti OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuutta
 • ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin valvonnassaan havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi.

Hallintoneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on lisäksi:

 • hyväksyä OP Ryhmälle toimintaperiaatteet, joilla edistetään hallintoelinten kokoonpanon monimuotoisuutta, sekä tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallintoelimissä sekä laatia toimintaperiaatteet, joilla tavoite saavutetaan ja ylläpidetään
 • päättää OP Ryhmässä sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet
 • valita ja vapauttaa johtokunnan puheenjohtajana toimiva pääjohtaja, tämän varamies sekä muut johtokunnan jäsenet sekä päättää näiden palkka- ja eläke-eduista ja tehtävänjaosta
 • antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
 • päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta.

Muista hallintoneuvoston tehtävistä säädetään hallintoneuvoston työjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (puheenjohtajisto)

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan ensimmäisessä varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessa puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja vähintään toisen varapuheenjohtajan on oltava henkilö, joka ei ole OP Ryhmään kuuluvan yrityksen toimitusjohtaja eikä työsuhteessa tällaiseen yritykseen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajiston muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajisto toimii keskustelutahona johtokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle OP Ryhmän ja keskusyhteisökonsernin näkökulmasta tärkeissä ja laajakantoisissa strategisissa kysymyksissä sekä OP Ryhmän henkilöstöjohtajille niissä HR-asioissa, joissa johtokunta on esteellinen.

Hallintoneuvoston kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti 6–7 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. Hallintoneuvostoon tulevat asiat käsitellään etukäteen hallintoneuvoston työvaliokunnassa tai hallintoneuvoston muissa valiokunnissa.

Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös OP Osuuskunnan johtokunnan jäsenillä, riskienhallinnasta vastaavalla johtajalla, compliancesta vastaavalla johtajalla, sisäisestä tarkastuksesta vastaavalla johtajalla ja muilla pääjohtajalle raportoivilla henkilöillä sekä viidellä erikseen nimetyllä henkilöstön edustajalla tai näiden mahdollisilla varahenkilöillä.

Hallintoneuvosto on vahvistanut muun muassa seuraavat työjärjestykset ja ohjeet:

 • Hallintoneuvoston työjärjestys
 • Hallintoneuvoston puheenjohtajiston työjärjestys
 • OP Ryhmän nimitysvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston työvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston riskienhallintavaliokunnan työjärjestys
 • Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunnan työjärjestys
 • Johtokunnan työjärjestys
 • Luotettavan hallinnon periaatteet
 • Sisäisen valvonnan periaatteet
 • Riskinotto ja riskitoleranssijärjestelmä
 • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja vakavaraisuuslaskennan periaatteet.

Lisäksi hallintoneuvosto vahvistaa OP Ryhmää koskevia toimintaperiaatteita.

Hallintoneuvoston valiokunnat

Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan kevään 2019 järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan viisi valiokuntaa: työvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja riskienhallintavaliokunnan sekä keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunnan. Lisäksi puheenjohtajisto rinnastetaan valiokuntaan. Valiokunnat ovat hallintoneuvoston tukena toimivia elimiä, eikä niillä pääsääntöisesti ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Hallintoneuvosto nimeää myös keskuudestaan sille raportoivien valiokuntien jäsenet ja tarkastusvaliokunnan sekä riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. OP Ryhmän nimitysvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallintoneuvosto valitsee vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 20.3.2019
(vakavaraisuuden perusteella valittujen jäsenten toimikausi merkitty suluin)

*Johtotehtävien määrään on laskettu kaikki johtotehtävät OP Ryhmässä, sisältäen myös tässä taulukossa ja alla olevissa taulukoissa luetellut tehtävät.

 

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto ja henkilön toimikausi

Asema OP Osuuskunnan hallintoneuvostossa 
(suluissa johtotehtävien määrä) *

Päätoimi, titteli, koulutus

Hallintohenkilötaustaisen asema osuuspankissa

Alho Timo, 1964, Lappeenranta

Kaakkois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö, Ekonomi, Yo-merkonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Ruukin Osuuspankki, Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

 

Bäckman Tiina, 1959, Oulu

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja, VT

 

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Pohjanmaa–Österbotten,
2016–2019

Jäsen (5)

Yrittäjä,
Oy Mapromec Ab, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Korsnäs Andelsbank

Harju Anne, 1969, Salla

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Sallan Osuuspankki, MMM

 

Heinonen Jarna, 1965, Kaarina

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, KTT

Hallituksen puheenjohtaja,
Turun Seudun Osuuspankki

Helin Mika, 1965, Hämeenlinna

Etelä-Suomi, 2019–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme, KTM

 

Hinkkanen Mervi,
1954, Kontiolahti

 

Itä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (2)

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu,
Restonomi AMK, MBA

Hallituksen puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Ulvila

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2017–2020

Jäsen (2)

 

Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus, lääket. lis.

Hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi,
2019–2022

Jäsen (4)

Asianajaja,
Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Pohjanmaa–Österbotten,
2019–2022

Jäsen (2)

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu, Ekonomi, KTM

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2018–2021

Jäsen (2)

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; VTT

 

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Itä-Suomi, 2018–2021

Jäsen (3)

Agrologi

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Koivula Olli,
1955, Kitee

Itä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja,
Kiteen Seudun Osuuspankki, KTM, Agrologi

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–2021

Jäsen (2)

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu, insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Hallituksen puheenjohtaja, Peräseinäjoen Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (3)

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Orimattilan Osuuspankki

Kääriäinen Jukka, 1953, Iisalmi

Itä-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Suunnittelija,
Kansaneläkelaitos, VTM

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankki

Luomala Juha,
1963, Valkeakoski

Sisä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Valkeakosken Osuuspankki, KTM, LKV

 

Metsä-Tokila Timo, 1968, Naantali

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Jäsen (2)

Johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hallituksen varapuheenjohtaja Paattisten Osuuspankki

Myller Kyösti, 1957, Ilomantsi

Sisä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki, Merkonomi, MBA

 

Nieminen Juha-Pekka, 1955, Uusikaupunki

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko, Ekonomi, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960, Kirkkonummi

Etelä-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Hallintojohtaja,
Konehuone Oy, KTM, Ekonomi

Hallintoneuvoston puheenjohtaja,
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Itä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

MMT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Rantasalmi, Hallituksen jäsen, Suur-Savon OP-liitto

Näsi Olli, 1963, Huittinen

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Palomäki Riitta,
1957, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

KTM

 

Pehkonen
Jaakko, 1960,
Jyväskylä

Sisä-Suomi,
2017–2020

Hallintoneuvoston
puheenjohtaja (5)

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto, KTT

Hallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen Osuuspankki

Rosas Saila, 1962, Elimäki

Etelä-Suomi, 2019–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Kymi, KTT

 

Sahlström Petri, 1971, Oulu

Pohjois-Suomi, 2019–2022

Jäsen (3)

Professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, KTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Sandell Carolina, 1978, Maarianhamina Länsi-Suomi–Sydkusten,
2019–2022
Jäsen (2) Yrittäjä, Lina Sandell Ab, FM Hallituksen jäsen, Andelsbanken för Åland
Saukkonen Timo, 1963, Simpele  Etelä-Suomi, 2019–(2022) Jäsen (3) Maa- ja metsätalousyrittäjä, MMM Hallituksen puheenjohtaja, Simpeleen Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Professori, Tampereen yliopisto, HTT 

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Tampere

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki, KTM, eMBA, LKV 

 

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–(2021)

Hallintoneuvoston II varapuheenjohtaja (4)

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Pohjois-Suomi,
2019–2022

Hallintoneuvoston I varapuheenjohtaja
(7)

Markkinoinnin lehtori,
Kajaanin ammattikorkeakoulu, KTM,
ekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

Ylimartimo Arto,
1959, Oulunsalo

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy,
KTM, KHT

 

 

Työvaliokunta

Hallintoneuvoston työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtajana hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja sekä vähintään 5 muuta jäsentä.

Valiokunnan jäsenistä enintään kolme voi olla jäsenpankkien toimitusjohtajia ja vähintään kolmen on oltava henkilöitä, jotka eivät ole toisen OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäseniä, toimitusjohtajia eivätkä työsuhteessa tällaiseen yritykseen.

Työvaliokunta hoitaa OP Osuuskunnan sääntöjen 13 §:ssä tarkoitettua valvontaa. Hallintoneuvosto voi valiokunnan työjärjestyksessä määrätä valiokunnalle myös muita tehtäviä.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään 8 kertaa vuodessa. Keskusyhteisön johtokunta valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat.

Hallintoneuvoston työvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM,
ekonomi

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

Jäsen

Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

Toimitusjohtaja, Ruukin Osuuspankki

Tiina Bäckman, 1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Leif Enberg, 1954

Jäsen

KTM

Yrittäjä, Oy Mapromec Ab

Jarna Heinonen, 1965

Jäsen

KTT

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Mika Helin, 1965

Jäsen

KTM

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme

Riitta Palomäki, 1957

Jäsen

KTM

 

Arto Ylimartimo, 1959

Jäsen

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Tarkastusvaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan järjestäytymiskokouksen yhteydessä keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan 4 jäsentä ja nimeää heidän joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pysyviksi asiantuntijajäseniksi kolmeksi vuodeksi tai hallintoneuvostotoimikauden loppuun saakka 3 osuuspankin toimitusjohtajaa. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa toimi- tai palvelusuhteessa osallistua sellaisen luottolaitoksen päivittäiseen johtamiseen, jonka asiat kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Valiokunnan jäsenistä vähintään yhden, jolla on riittävä asiantuntemus laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta, on oltava OP Ryhmän ulkopuolinen edustaja.

Tarkastusvaliokunnalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla erikoisosaamista (special knowledge and experience) tilinpäätösperiaatteiden soveltamisesta ja sisäisistä valvontaprosesseista.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa varmistumaan siitä, että keskusyhteisökonsernissa ja OP Ryhmässä on koko toiminnan kattava riittävä ja toimiva sisäinen valvontajärjestelmä sekä huolehtimaan siitä, että keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valiokunnan tehtävänä on myös seurata, että keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla sekä valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Tarkastusvaliokunta auttaa myös osaltaan hallintoneuvostoa varmistamaan, että keskusyhteisökonsernia hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti tavalla, joka edistää OP Ryhmän kilpailukykyä ja menestystä.

Lisäksi tarkastusvaliokunta muun muassa:

 • käsittelee hallintoneuvoston vahvistettavaksi ryhmän tilinpäätösperiaatteet ja vakavaraisuuden laskennan periaatteet
 • valvoo osaltaan taloudellista raportointia
 • valvoo osaltaan lakien, määräysten ja muiden säännösten noudattamista
 • valvoo hyvän liiketavan periaatteiden noudattamista
 • valvoo sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tehokkuutta
 • arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta sekä tehokkuutta erityisesti taloudellisen aseman raportoinnin näkökulmasta
 • käsittelee osaltaan viranomaisvalvontaan liittyvät asiat
 • käsittelee ja arvioi tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyvät asiat.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Riitta Palomäki, 1957

Puheenjohtaja

KTM

 

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Varapuheenjohtaja

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Terttu Hällfors, 1955 Jäsen Lääket. lis. Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus

Jaakko Kiander, 1963

Jäsen

VTT

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Anne Harju, 1969

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

MMM

Toimitusjohtaja, Sallan Osuuspankki

Timo Suhonen, 1959

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

KTM, eMBA, LKV

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki


Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).


Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, tämän ensimmäisenä varamiehenä toimiva varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvoston vuosittain nimeämät enintään kolme muuta jäsentä. Valiokunnan jäsenenä voi toimia hallintoneuvostoon kuuluva henkilö, joka ei ole työ- tai toimisuhteessa OP Ryhmään kuuluvaan yritykseen.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa johdon ja henkilöstön palkkauksen ja palkitsemisen kehittämistä OP Ryhmässä, arvioida palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että palkitseminen on ryhmän arvojen, strategian, tavoitteiden, riskipolitiikkojen ja valvontajärjestelmän mukaista sekä arvioida palkitsemisjärjestelmien kannusteita ja muita vaikutuksia riskien, pääoman ja maksuvalmiuden hallintaan. Lisäksi valiokunta muun muassa vahvistaa OP Ryhmän henkilöstörahaston mittarit ja niiden toteuman sekä vahvistaa OP Ryhmän johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt ja vahvistaa ansaitun palkkion määrän.

Lisäksi palkitsemisvaliokunta muun muassa:

 • valmistelee hallintoneuvostolle esitykset OP Ryhmän palkitsemisen periaatteista, palkkapolitiikasta ja OP Ryhmässä käytettävistä pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemisjärjestelmien yhteisistä ehdoista
 • vahvistaa OP Ryhmän palkkausta ja palkitsemista koskevat käytännöt hallintoneuvoston päättämien palkitsemisen periaatteiden ja palkkapolitiikan mukaisesti
 • seuraa ja valvoo säännöllisesti OP Ryhmän palkitsemisen periaatteiden ja palkkapolitiikan toteutumista sekä palkitsemisjärjestelmiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koko OP Ryhmässä
 • antaa kokonaisarvion OP Ryhmän tasolla palkitsemisen edellytysten täyttymisestä konsolidointiryhmän kokonaistuloksen ja sen kehittymisen, oman pääoman riittävyyden, luottokelpoisuuden sekä taloudellisten ja muiden tekijöiden osalta ennen kunkin vuoden palkkioiden sekä lykättyjen erien maksatusta
 • vahvistaa palkitsemisen kehittämiseen liittyvät rakenne- ja muut muutokset
 • vahvistaa vuosittain OP Ryhmän palkkataulukon ja toimen vaativuuden arvioinnin perusteet
 • vahvistaa riskinottajatehtävät, joiden haltijoiden toiminnalla voi olla vaikutusta ryhmän, yrityksen tai osuuspankin riskiasemaan
 • valvoo, että palkitsemista ja palkitsemisjärjestelmiä koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan koko OP Ryhmässä
 • valvoo OP Ryhmässä riskienhallinnasta, compliancesta ja liiketoiminnoista riippumattomista valvontatoiminnoista vastaavien henkilöiden palkkausta ja palkitsemista
 • vahvistaa vuosittain suosituksen osuuspankkien johdon palkkauksesta
 • vahvistaa vuosittain osuuspankkien johdon ja henkilöstön lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät
 • vahvistaa suosituksen OP-Kiinteistökeskusten palkkauksesta ja palkitsemisesta.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 5-8 kertaa vuodessa.

OP Ryhmän palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
 1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Seppo Kietäväinen,
1959

Jäsen

Agrologi

-
 


Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Riskienhallintavaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan riskienhallintavaliokunnan neljä jäsentä, joilla on tarpeellinen luottolaitoksen ja OP Ryhmän riskinottokykyyn ja ryhmän strategian riskilinjauksiin liittyvä asiantuntemus, ja nimeää heidän joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pysyviksi asiantuntijajäseniksi 3 hallintoneuvoston keskuudestaan erikseen nimeämää osuuspankin toimitusjohtajaa. Valiokunnan jäsenistä vähintään yhden on oltava OP Ryhmän ulkopuolinen edustaja.

Riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa keskusyhteisökonsernin ja ryhmän riskinottoa ja riskienhallintaa koskevissa asioissa sekä sen riskiperusteisessa valvomisessa, että toimiva johto noudattaa ryhmästrategian mukaista riskinottoa ja hallintoneuvoston päättämiä riskilimiittejä.

Riskienhallintavaliokunta auttaa hallintoneuvostoa varmistamaan, että käytössä on riittävä riskienhallintajärjestelmä ja että toiminnassa ei oteta niin suuria riskejä, että siitä aiheutuu vaaraa toiminnan jatkuvuudelle, vakavaraisuudelle, maksuvalmiudelle tai strategian toteutumiselle.

Valiokunnan on arvioitava, vastaavatko keskusyhteisön ja sen konsernin pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat niiden liiketoimintamallia ja strategian riskilinjauksia sekä, jos näin ei ole, valmisteltava suunnitelma asian korjaamiseksi. Valiokunnan on avustettava hallintoneuvoston palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi riskienhallintavaliokunta muun muassa:

 • Käsittelee hallintoneuvoston vahvistettavaksi ryhmän riskinotto- ja riskitoleranssijärjestelmä -dokumentin mukaan lukien ryhmän riskitoleranssit, keskinäisen vastuun edellyttämän ohjausjärjestelmän periaatteet, lausunnot pääoman ja likviditeetin riittävyydestä sekä elvytyssuunnitelman päivitykset.
 • Valvoo riskipolitiikan noudattavan ryhmästrategiaa ja riskitoleransseja; ryhmän ja sen yhteisöjen pääomien laatua, tuloksen kehittymistä, riskiasemaa sekä riskipolitiikan, riskitoleranssien ja valvontarajojen noudattamista.
 • Arvioi ryhmän riskitoleranssijärjestelmän riittävyyttä, riskianalyysien perusteella ryhmän riskiasemaa sekä eri raporttien perusteella ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan laatua ja riittävyyttä.
 • Seuraa osuuspankkien riskiluokkien kehitystä, tase- ja riskienhallinta-asioita johtokunnalle valmistelevan valmisteluelimen toimintaa, valvovan viranomaisen antamia riskiarvioita sekä ryhmän toimintaan liittyvän sääntelyn kehittymistä riskienhallinnan osalta.

Riskienhallintavaliokunta kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston riskienhallintavaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Arto Ylimartimo, 1959

Puheenjohtaja
 

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy
 

Petri Sahlström, 197 

Varapuheenjohtaja

KTT

Professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Timo Alho, 1964 Jäsen Ekonomi, yo-merkonomi Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö

Tiina Bäckman,
1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Juha Luomala,
1963

Asiantuntijajäsen (2017–2020)

KTM, LKV

Toimitusjohtaja, Valkeakosken Osuuspankki

Kyösti Myller, 1957

Asiantuntijajäsen (2019–2021)

Merkonomi, MBA

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki

Olli Näsi,
1963

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Satakunnan Osuuspankki
 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunta

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja vähintään yksi hallintoneuvoston muu jäsen.

Nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvostolle esitykset keskusyhteisön johtokunnan jäsenten ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan johtajan sekä compliancesta vastaavan johtajan nimityksistä, toimenkuvista ja niiden tarkistuksista, palvelussuhteen ehdoista sekä tehtävän lakkaamisesta. Valiokunta nimittää ns. yksi yli -periaatteella pääjohtajalle suoraan raportoivat muut kuin yllä mainitut henkilöt.

Nimitysvaliokunnan lakisääteisenä tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa, erityisesti

 • johtokunnan työskentelylle tarpeellisten tietojen ja taitojen, kokemuksen, monimuotoisuuden sekä ajankäytön arviointi, uusien jäsenten tehtävänkuvien ja vaadittavien valmiuksien määrittely sekä yksittäisten jäsenten työskentelyn arviointi
 • johtokunnan monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen edistäminen.

Muista nimitysvaliokunnan tehtävistä säädetään valiokunnan työjärjestyksessä.

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen,
1963

Varapuheenjohtaja  

KTM

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy
 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.