Asfalttiin maalattu kompassi.

Johtamisjärjestelmä

Keskusyhteisökonsernin johtamisjärjestelmä ja keskusyhteisön tytäryhtiöt

Keskusyhteisökonsernin muodostavat konsernin emoyrityksenä toimiva yhteenliittymän jäsenpankkien omistama OP Osuuskunta (keskusyhteisö) sekä tytäryritykset, jotka keskusyhteisö ja/tai sen tytäryritys omistaa kokonaan, joissa niillä on äänivaltaenemmistö tai joissa keskusyhteisö ja/tai sen tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa muulla perusteella.

OP Osuuskunta toimii OP Ryhmän strategisena omistusyhteisönä ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuna yhteenliittymän keskusyhteisönä, joka vastaa ryhmän ohjauksesta ja valvonnasta.

Keskusyhteisökonsernin tytäryhtiöissä hallitus vastaa yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tehtävää toteuttaessaan hallitukset ottavat huomioon OP Ryhmän strategiset ja muut OP Osuuskunnan hallintoneuvoston, hallituksen ja pääjohtajan tekemät linjaukset, vahvistamat periaatteet ja ohjeet asioissa, joissa keskusyhteisöllä on velvollisuus tai oikeus koko konsernia koskevien linjausten ja ohjeiden antamiseen.

OP Osuuskunnan eli keskusyhteisön hallitus linjaa esitykset keskusyhteisön merkittävien tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi (pl. jäsenosuuspankkien edustajat). Hallintoneuvosto puolestaan tekee esitykset jäsenosuuspankkeja edustavista jäsenistä merkittävien keskusyhteisön tytäryhtiöiden hallituksiin. Tämän jälkeen tytäryhtiön hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön määrittelemällä tavalla. Osana omistajaohjausta keskusyhteisön hallitus myös linjaa esitykset merkittävien tytäryhtiöiden toimitusjohtajiksi ja toimitusjohtajien sijaisiksi, valintapäätös tehdään kuitenkin tytäryhtiön hallituksessa.

Tytäryhtiöiden hallitusten työjärjestyksissä kuvataan kunkin hallituksen tehtävät. Hallitukset laativat vuosittain toimintasuunnitelman, josta ilmenee kokousaikataulu sekä kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat.