Asfalttiin maalattu kompassi.

Johtamisjärjestelmä

Arvot ja vastuullinen toiminta

OP Ryhmälle on määritelty toimintaa ohjaavat arvot, jotka omalta osaltaan toimivat myös eettisenä ohjeistuksena. Ryhmän arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

OP Ryhmä soveltaa toiminnassaan Hyvän liiketavan periaatteita (Code of Business Ethics), jotka muodostavat eettisen perustan, jonka mukaisesti kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien ja hallinnossa vaikuttavien tulee toimia. Lisäksi OP Ryhmä noudattaa kansainvälisiä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun periaatteita ja on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden edistämiseen. Vuonna 2019 OP Ryhmä allekirjoitti perustajajäsenenä YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet. Lisäksi ryhmän rahasto- ja varainhoitoyhtiöt ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Yritysvastuu on tiivis osa OP Ryhmän liiketoimintaa ja strategiaa. OP Ryhmän vastuullisuusohjelman on hyväksynyt OP Osuuskunnan hallintoneuvosto. OP Ryhmä raportoi yritysvastuustaan säännöllisesti Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston mukaisesti.

Keskusyhteisökonsernin johtamisjärjestelmä ja keskusyhteisön tytäryhtiöt

Keskusyhteisökonsernin muodostavat konsernin emoyrityksenä toimiva yhteenliittymän jäsenpankkien omistama OP Osuuskunta (keskusyhteisö) sekä tytäryritykset, jotka keskusyhteisö ja/tai sen tytäryritys omistaa kokonaan, joissa niillä on äänivaltaenemmistö tai joissa keskusyhteisö ja/tai sen tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa muulla perusteella.

OP Osuuskunta toimii OP Ryhmän strategisena omistusyhteisönä ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuna yhteenliittymän keskusyhteisönä, joka vastaa ryhmän ohjauksesta ja valvonnasta.

Keskusyhteisökonsernin tytäryhtiöissä hallitus vastaa yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tehtävää toteuttaessaan hallitukset ottavat huomioon OP Ryhmän strategiset ja muut keskusyhteisön hallintoneuvoston ja hallituksen tekemät linjaukset, vahvistamat periaatteet ja ohjeet asioissa, joissa keskusyhteisöllä on velvollisuus tai oikeus koko konsernia koskevien linjausten ja ohjeiden antamiseen.

Keskusyhteisön johtokunta tekee esitykset tytäryhtiön (pl. Helsingin Seudun Osuuspankki) hallituksen jäseneksi esitettävistä henkilöistä, jonka jälkeen hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön määrittelemällä tavalla. Keskusyhteisön johtokunta käsittelee myös esitykset tytäryhtiöiden toimitusjohtajiksi ennen valintaa. Valinnoissa otetaan huomioon ryhmän eturistiriitojen hallintaa koskeva ohjeistus.

Tytäryhtiöiden hallitusten työjärjestyksissä kuvataan kunkin hallituksen tehtävät. Hallitukset laativat vuosittain toimintasuunnitelman, josta ilmenee kokousaikataulu sekä kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Hallitukset arvioivat toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti vuosittain.

Johtamisjärjestelmä-infografiikka