Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

Osuuskunnan kokous

OP Osuuskunnan ylin päättävä toimielin on osuuskunnan kokous, jossa keskusyhteisön jäsenet käyttävät äänioikeuttaan.

Keskusyhteisön jäseniä ovat luottolaitokset, joiden säännöt tai yhtiöjärjestys täyttävät talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa asetetut vaatimukset ja joiden säännöt tai yhtiöjärjestyksen keskusyhteisö on hyväksynyt ja jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt keskusyhteisön jäseneksi.

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään keskusyhteisön sääntöjen mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua. Käytännössä varsinainen kokous järjestetään huhtikuussa. Ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia pidetään tarvittaessa.

Keskusyhteisön hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Osuuskunnan kokous mm. vahvistaa tilinpäätöksen, päättää ylijäämän käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päättää hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta ja näiden palkkioista. Osuuskunnan kokous päättää myös keskusyhteisön sääntömuutoksista.

Kokouksessa käytettäviä äänimääriä laskettaessa jäsen saa osuusmaksujen perusteella yhtä monta ääntä kuin sillä on keskusyhteisön jäsenosuuksia. Vakavaraiset osuuspankit saavat lisä-ääniä keskusyhteisön säännöissä tarkemmin määritellyllä tavalla. Jäsen ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin seitsemällä prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Enemmistö- tai määräenemmistövaatimuksen lisäksi päätös edellyttää, että kokouksessa äänestäneistä jäsenistä vähintään puolet kannattaa ehdotusta. Vaalissa tulee kuitenkin valituksi eniten ääniä saanut. Jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa vain yksi ääni, jos jäsen on omien taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi saanut osuuskunnan päätökseen perustuvaa sellaista taloudellista tukea, joka täyttää keskusyhteisön sääntöjen 8 §:ssä yksilöidyt tunnusmerkit. Keskusyhteisön jäseninä olevat sen tytäryhteisöt saavat osallistua osuuskunnan kokoukseen, jossa niillä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.

OP Ryhmän nimitystoimikunta

Hallintoneuvoston jäsenten valinnassa osuuskunnan kokousta avustaa OP Ryhmän nimitystoimikunta, johon kuuluvat kunkin OP-liiton hallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. OP Ryhmän nimitystoimikunnan keskeisenä tehtävänä on tehdä osuuskunnan kokoukselle esitys hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä.