OP Ryhmän palkat ja palkitseminen

OP Ryhmässä rahallinen palkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista palkkioista. Muuttuvat palkkiot käsittävät tulospalkkion ja henkilöstörahaston.

Palkitsemisessa noudatetaan Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä sekä Euroopan keskuspankin, Finanssivalvonnan ja muiden valvojien ohjeita. OP Ryhmän palkitsemislinjaukset perustuvat lakiin, finanssialaa koskeviin säännöksiin ja suosituksiin sekä Suomen Corporate Governance -sääntöihin.

OP Ryhmän muuttuva palkitseminen on sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eikä se houkuttele liialliseen riskinottoon tai asiakkaan edun vastaiseen toimintaan. Palkitsemisjärjestelmät ovat arvojen, tavoitteiden ja liiketoimintastrategian mukaisia ja muuttuvan palkitsemisen mittareissa on huomioitu laadulliset ja määrälliset tekijät.

OP Ryhmän palkitsemista koskevat periaatteet valmistelee OP Osuuskunnan hallitus palkitsemisvaliokunnan avustuksella ja ne vahvistaa OP Osuuskunnan hallintoneuvosto. Ryhmätasoinen palkitsemisjärjestelmiä koskeva päätöksenteko, seuranta ja valvonta tapahtuu OP Osuuskunnan hallituksessa hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmistelemana. Osuuspankeissa palkitsemista koskevat päätökset tekee viime kädessä pankin hallitus ryhmätasoisten ohjeiden puitteissa.

Compliance ja sisäinen tarkastus arvioivat vuosittain palkitsemisjärjestelmien ehtojen noudattamista ja sääntelynmukaisuutta ja raportoivat havainnoista OP Osuuskunnan hallitukselle ja sen valiokunnille.

OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikassa ja toimielinten palkitsemisraportissa 2022 on kuvattu hallinnon ja ylimmän johdon palkitsemisen periaatteet, palkkapolitiikka, palkitsemisen päätöksenteko, muuttuvien palkitsemisjärjestelmien kuvaukset sekä hallinnolle ja ylimmälle johdolle maksetut palkat ja palkkiot vuodelta 2022.

Palkitsemisjärjestelmistä maksetut palkkiot on kuvattu OP Ryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteessä 10 Henkilöstökulut.

Koko OP Ryhmän henkilöstöä koskevat palkitsemisen periaatteet ja palkkapolitiikka on kuvattu alla olevassa dokumentissa: