Ryhmärakenne

Ryhmärakenne

OP Ryhmä on osuustoiminnallinen, vuonna 1902 perustettu finanssiryhmä, jonka muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö tytäryhtiöineen.

OP Ryhmä

OP Ryhmän perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen; yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen kaikkien kesken. Suomalaisuus on tärkeä osa ryhmän identiteettiä.

OP Ryhmän muodostavat 31.12.2023 tilanteessa 102 jäsenosuuspankkia sekä niiden keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP Ryhmän toimintaa säätelevät muun muassa laki talletuspankkien yhteenliittymästä, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, laki luottolaitostoiminnasta, vakuutusyhtiölaki, sijoituspalvelulaki, osuuskuntalaki ja osakeyhtiölaki.

OP Ryhmä muodostuu kahdesta osasta:

  1. talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesta yhteenliittymästä ja
  2. muusta OP Ryhmästä.

Yhteenliittymän muodostavat:

  • yhteenliittymän keskusyhteisö eli OP Osuuskunta
  • keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset
  • keskusyhteisön jäsenluottolaitokset
  • jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset
  • sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt omistavat yhdessä yli puolet.

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on velvollinen tukemaan jäsenluottolaitosta sen selvitystilan estämiseksi ja vastaamaan jäsenluottolaitoksen veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista. Jäsenluottolaitos puolestaan on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena tai toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle maksuna erääntyneestä velasta. Keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa jäsenluottolaitoksella on rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

OP Ryhmän muodostavat yhteenliittymä sekä sellaiset yhteenliittymän ulkopuoliset yritykset, joiden äänivallasta yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt omistavat yli puolet.

OP Ryhmän laajuus eroaa yhteenliittymän laajuudesta siinä, että OP Ryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimpiä ovat vakuutusyhtiöt, joiden  kanssa yhteenliittymä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

OP Ryhmän ja sen yhteenliittymän juridista rakennetta on selvitetty tarkemmin OP Ryhmän tilinpäätöksessä. OP Ryhmä ja yhteenliittymä eivät kumpikaan muodosta kirjanpitolaissa tarkoitettua konsernia tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua konsolidointiryhmää. Keskusyhteisö laatii talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän ja siihen kuuluvien yhteisöjen määräysvallassa olevien yhteisöjen yhdistellyn tilinpäätöksen.

OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Vähittäispankki (Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat), Yrityspankki (Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat) sekä Vakuutus (Vakuutusasiakkaat).

Osuuspankit

Osuuspankit ovat itsenäisiä, paikallista vähittäispankkitoimintaa harjoittavia talletuspankkeja ja OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia. Ne tarjoavat henkilö- ja pk-yritysasiakkaille, maa- ja metsätalousasiakkaille sekä julkiselle sektorille nykyaikaiset ja kilpailukykyiset pankkipalvelut. 

Yhteisömuodoltaan osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusteisiin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Osuuspankeissa jäsenten eli omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävät omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto tai osuuskunnan kokous sekä hallintoneuvosto ja hallitus, joiden kaikki jäsenet ovat omistaja-asiakkaita.

OP-liitot

OP-liitot ovat jäsenosuuspankkien alueellisia yhteistyöelimiä. Nämä kuusi OP-liittoa varmistavat osuuspankkien yhteistyötä ja keskinäistä kanssakäymistä sekä ylläpitävät ja kehittävät ryhmähenkeä ja ryhmäyhtenäisyyttä. Lisäksi kunkin liiton jäsenpankit tekevät yhteistyötä muun muassa yhteiskuntavastuuseen ja liiton osuuspankkien hallinnon koulutukseen liittyvissä hankkeissa.

OP-liitot nimeävät alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon sekä muihin OP Ryhmän toimielimiin, joihin OP-liitoilla on oikeus asettaa ehdokkaita.

OP-liiton jäsenpankkien edustajista koostuva kokous valitsee hallituksen edustamaan liittoa ja hoitamaan sen asioita.

OP Osuuskunta eli keskusyhteisö

OP Ryhmän keskusyhteisö on OP Osuuskunta ja sen kotipaikka on Helsinki. Keskusyhteisön jäseninä voivat olla talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut luottolaitokset, joiden säännöt tai yhtiöjärjestyksen keskusyhteisö on hyväksynyt. Jäseneksi ottamisesta päättää keskusyhteisön hallintoneuvosto.

Keskusyhteisön tehtävänä on yhteenliittymän keskusyhteisönä ja OP Ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevana yrityksenä edistää ja tukea tasapuolisesti jäsenluottolaitostensa, muiden OP Ryhmään kuuluvien yritysten ja yhteisöjen sekä koko ryhmän kehitystä ja yhteistoimintaa. Tässä tarkoituksessa keskusyhteisö ohjaa ryhmän keskitettyjä palveluja, kehittää ryhmän liiketoimintaa, huolehtii ryhmän strategisesta ohjauksesta ja edunvalvonnasta sekä hoitaa yhteenliittymän keskusyhteisölle ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevalle yritykselle kuuluvat ohjaus- ja valvontatehtävät. Lisäksi keskusyhteisö toimii OP Ryhmän strategisena omistusyhteisönä.

Keskusyhteisössä jäsenosuuspankit käyttävät päätösvaltaa osuuskunnan kokouksessa ja sen valitsemassa hallintoneuvostossa.