Taloudellinen raportointi

Taloudellinen raportointiprosessi

OP Ryhmän talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimivan taloushallinnon eri osat huolehtivat paitsi ulkoisen laskennan edellyttämien osavuosikatsausten, puolivuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteiden ja vuositilinpäätösten laatimisesta OP Ryhmän ja ryhmään kuuluvien yhteisöjen osalta, myös johdon työvälineinä toimivien sisäisten laskelmien, kuten liiketoimin-nan tuloksellisuutta kuvaavien kuukausiraporttien tuottamisesta. OP Ryhmän Controller-toiminto tuottaa myös tulosennusteita ja analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista.

Luotettavan taloudellisen raportoinnin perustana ovat osakirjanpidoista ja OP Ryhmän yhteisöjen tiedoista oikein yhdistellyt ryhmätasoiset tiedot.

OP Ryhmän liiketoiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan OP Ryhmän kattavalla taloudellisella raportoinnilla ja riskiraportoinnilla sekä näiden säännöllisellä läpikäynnillä toimivan johdon ja OP Osuuskunnan hallituksen kokouksissa. Taloudellisten raporttien toteumatietoja verrataan suunnitelmiin ja analysoidaan mahdolliset erot, minkä lisäksi arvioidaan kuluvan vuoden sekä pidemmän aikavälin tulosnäkymiä. Kuukausittainen johdon tulos- ja riskiraportti laaditaan joka kuukausi samoilla periaatteilla. Raporttia laadittaessa ja sitä läpikäytäessä varmennetaan tuloksen ja raportoinnin oikeellisuutta analysoimalla tulos- ja riskiasemaa sekä poikkeamia tavoitteista.

Ulkoinen raportointi perustuu muun muassa IFRS-standardeihin, osakeyhtiölakiin, luottolaitostakin, vakuutusyhtiölakiin, kirjanpitolakiin sekä Finanssivalvonnan standardeihin ja määräyksiin. OP Ryhmään kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja konsernitilin-päätöksessä noudatetaan yhtenäisiä periaatteita. OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuus-kunnan vastuulla on IFRS-standardien, muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien lakien ja viranomaisten kirjanpitomääräysten tulkinta, ohjeistus ja neuvonta sekä yhtenäisten tilin-päätösperiaatteiden laadinta ja noudattamisen valvonta. Tarvittaessa tilintarkastajalta hankitaan lausunto valituista periaatteista ja tulkinnoista.

Taloudellisen raportoinnin organisointi

OP Osuuskunnan hallitus on talouden ohjaukseen liittyvissä asioissa ylin päättävä elin. Halli-tus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää raportoinnista, menettelytavoista ja laadullisista ja määrällisistä mittareista, joilla toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan. Hallitus käsittelee ja hyväksyy OP Ryhmän tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset (ml. puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote).

Hallituksen tarkastusvaliokunnan laki- ja sääntömääräisenä tehtävänä on avustaa hallitusta taloudellisen raportointijärjestelmän seuraamisessa ja valvomisessa. Tehtäviensä toteuttamiseksi tarkastusvaliokunta valvoo tilinpäätöksen, taloudellista asemaa ja hallintoa koskevan muun julkistettavan tiedon sekä taloudellista asemaa koskevan sisäisen ja viranomaisraportoinnin luotettavuutta ja sääntelynmukaisuutta:

 • käsittelemällä OP Ryhmän tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset sekä OP Ryhmän taloudellista asemaa koskevan muun julkistettavan tiedon sekä keskusyhteisökonsernin tilinpäätöksen
 • arvioimalla hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan vuotuisen selvityksen
 • arvioimalla merkittävät tai poikkeukselliset liiketapahtumat ja niitä koskevat johdon arviot
 • arvioimalla tilinpäätöksen ja puolivuosi- ja osavuosikatsauksen laatimisprosessin sekä taloudellista asemaa koskevan sisäisen raportoinnin ja viranomaisraportoinnin prosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä prosesseissa käsiteltävien tietojen riittävyyttä ja luotettavuutta
 • varmistamalla, että taloudellinen raportointi täyttää vastuullisuussääntelyn asettamat vaatimukset
 • kuulemalla säännöllisesti riippumattomasta compliancesta vastaavaa johtajaa
 • perehtymällä OP Ryhmän toimintaa valvovien viranomaisten tarkastuskertomuksiin ja muihin raportteihin ja arvioimalla niiden edellyttämiä toimia
 • arvioimalla, miten lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä valvontaviranomaisten vaatimuksia noudatetaan
 • seuraamalla toimintaan liittyvän sääntelyn kehittymistä
 • valvomalla, että johto reagoi havaittuihin puutteisiin sisäisen valvonnan toimivuudessa, non-compliance-havaintoihin sekä sisäisen tarkastuksen suosituksiin.

Toimitusjohtaja vastaa osuuskuntalain mukaan siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. OP Ryhmän taloudellisesta raportoinnista vastaa OP Osuuskunnan Talous ja keskuspankki -toiminto.

Julkistettavien tilinpäätöstietojen ja osavuosikatsausten (ml. puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote) laatiminen on keskitetty liiketoiminnoista riippumattomasti. Raportoinnissa käytetään pääsääntöisesti OP Ryhmän yhteisiä järjestelmiä. Ulkoiseen ja sisäiseen laskentaan liittyvät operatiiviset tehtävät on myös keskitetty.

Taloudellisen raportoinnin riippumaton arviointi

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta arvioivat lakisääteisesti tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhtiön ja sen konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa sen seikan varmistamiseksi, että tilinpäätökset on laadittu voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti ja ne antavat omistajille ja muille sidosryhmille oikean ja riittävän kuvan yhtiön ja sen konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Sisäinen tarkastus arvioi tekemissään prosessien tarkastuksissa soveltuvin osin myös taloudellisen raportoinnin toimivuutta ja riittävyyttä ja raportoi tekemistään tarkastuksista toimivalle johdolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Osana riippumatonta taloudellisen raportoinnin arviointia varsinaista tilintarkastusta täydentäen tilintarkastajat tarkastavat keskitettyjen toimintojen kontrollien suunnittelua ja toimivuutta kansainvälisen ISAE 3402 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. Tästä erillistarkastuksesta tilintarkastajat raportoivat erikseen standardin mukaisesti.

OP Ryhmän tilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan niitä IAS- ja IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka olivat voimassa 31.12.2023.

OP Ryhmä otti käyttöön vuonna 2023 seuraavat standardit ja tulkinnat:

 • IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardi otettiin käyttöön 1.1.2023. Muutoksesta kerrotaan OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedossa 3 Laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset.
 • Standardeihin IAS1, IAS 8 ja IAS 12 tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.1.2023. Muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta OP Ryhmän tilinpäätökseen.