OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa – Omistaja-asiakkaille ennätysmäärä etuja.

Avainlukuja

 

1–12/2023

1–12/2022

Muutos, %

Liikevoitto, milj. €

2 050

1 120

83,0

 Vähittäispankki

1 223

502

143,5

 Yrityspankki

408

416

-2,1

 Vakuutus

414

293

41,4

 Ryhmätoiminnot

-26

-91

-

Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. €

-275

-215

28,0

Tuotot yhteensä

4 775

3 394

40,7

Kulut yhteensä

-2 201

-1 961

12,2

Kulu-tuotto-suhde, %

46,1

57,8

-11,7*

Oman pääoman tuotto (ROE), %

10,6

6,3

4,3*

Oman pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %

12,0

7,5

4,5*

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,98

0,51

0,46*

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

1,11

0,61

0,50*

 

31.12.2023

31.12.2022

Muutos, %

CET1-vakavaraisuus, %

19,2

17,4

1,8*

Luottokanta, mrd. €**

98,9

100,2

-1,4

Talletukset, mrd. €**

74,5

78,0

-4,6

Järjestämättömät saamiset vastuista, % **

2,94

2,31

0,6*

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,26

0,11

0,15*

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 094

2 066

1,4

 

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Tätä aiempien vuosien 2019, 2020 ja 2021 lukuja ei ole oikaistu. Tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

** Vuoden 2023 alusta lähtien luottokanta ja talletukset eivät sisällä suojauslaskennassa olevien luottojen ja talletusten käyvän arvon muutoksia. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.ä.

Strategiset tavoitteet

 

2023

2022

Tavoite 2027

Oman pääoman tuotto
(ROE ilman OP-bonuksia), %

12,0

7,5

9,0

CET1-vakavaraisuus, %

19,2

17,4

väh. CET1-vakavaraisuus-vaade +4 %-yks.*

Bränditason suosittelu, bNPS
(Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)**

Pankki: 1.

Pankki: 1.

Pankki: 1.

Vakuutus: 3.

Vakuutus: 3.

Vakuutus: 1.

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3

 

* OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Joulukuun 2023 lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 16,3 prosenttia.

** Sijoitus pankin ja vakuutusyhtiön vaihtotutkimuksessa (PaVa), Kantar Finland Oy ja pk-yritysten valtakunnallisessa tutkimuksessa, Red Note Oy.