Hallitus

Hallituksen valinta

OP Yrityspankin yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja emoyhteisö OP Osuuskunta valmistelee valintaa koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Luottolaitosten hallitusten jäseniltä edellytetään luottolaitoslain ja viranomaismääräysten mukaista luotettavuutta, ammattitaitoa ja sopivuutta (ns. fit & proper). Hallituksen jäsenten fit & proper -arviointi tehdään säännöllisesti.

Hallituksen monimuotoisuus

Koko OP Ryhmässä hallintoelinten kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehokas työskentely hallintoelimissä edellyttää, että hallintoelimissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Lue lisää hallintoelinten monimuotoisuuteen liittyvistä periaatteista Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 kohdasta 3.3.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten henkilötiedot, keskeinen työkokemus sekä merkittävimmät luottamustoimet ovat luettavissa OP Ryhmän velkasijoittajasivuilla osoitteessa www.op.fi > OP Ryhmä > Velkasijoittajat > Hallinnointi ja johto (OP Yrityspankki) > Hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

OP Yrityspankki Oyj:n hallituksen kaikki jäsenet ovat riippuvaisia yhtiöstä ja/tai sen osakkeenomistajasta (OP Osuuskunta).

Hallituksen tehtävät

OP Osuuskunnan keskusyhteisökonsernin tytäryhtiöissä hallitus vastaa yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tehtävää toteuttaessaan hallituksen on otettava huomioon OP Ryhmän strategiset ja muut keskusyhteisön hallintoneuvoston ja johtokunnan tekemät linjaukset, vahvistamat periaatteet ja ohjeet asioissa, joissa keskusyhteisöllä on velvollisuus tai oikeus koko konsernia koskevien linjausten ja ohjeiden antamiseen. Tytäryhtiöiden hallitusten työjärjestyksissä kuvataan kunkin hallituksen tehtävät.

OP Yrityspankin hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta merkittävät, laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät sekä epätavalliset asiat, ellei se ole valtuuttanut toimitusjohtajaa tai muuta tahoa niitä käsittelemään.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ja sen konsernia ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytäntö. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

 • päättää yhtiön liiketoimintastrategian ja valvoo sen toteuttamista

 • vahvistaa yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot

 • hyväksyy vuosittain liiketoimintasuunnitelman, tavoitteet ja vuosisuunnitelman sekä valvoo niiden toteuttamista

 • hyväksyy periaatteet ja menettelytavat, joilla yhtiön johtamisesta vastaavien henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito varmistetaan

 • päättää yhtiön johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja -periaatteet

 • nimittää ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kuultuaan keskusyhteisön johtokuntaa

 • merkitsee tiedoksi talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 17 §:n mukaiset ohjeet ja hyväksyy tai käsittelee muut ohjeet keskusyhteisön antaman ohjeistuksen mukaisesti

 • hyväksyy keskusyhteisön hallintoneuvoston linjausten mukaisesti sisäisen tarkastuksen periaatteet ja toimintasuunnitelman

 • hyväksyy yhtiön compliance-politiikan ja compliance-toiminnan keskeiset periaatteet ja päättää vuosittain compliance-toiminnan arviosta

 • päättää yhtiön ja sen toimintojen organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä

 • käsittelee ja hyväksyy yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

 • tekee osingonjakoehdotuksen

 • päättää yhtiön kulujen hyväksymismenettelystä

 • hyväksyy periaatteet, joilla edistetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta

 • vahvistaa vuosittain pankin pääomasuunnitelman, joka sisältää vakavaraisuustavoitteet ja varautumissuunnitelman

 • vahvistaa vuosittain OP Ryhmän varainhankintasuunnitelman

 • vahvistaa vuosittain likviditeetin sijoitussuunnitelman

 • huolehtii siitä, että yhtiöllä on tehty jatkuvuussuunnittelu OP Ryhmän käytäntöjen mukaisesti, jatkuvuussuunnitelmat ovat ajantasaiset ja että niitä testataan vuosittain

 • päättää toimintojen ulkoistamisesta OP Ryhmän periaatteiden mukaisesti

 • kuulee sisäisen tarkastuksen päällikköä ja tilintarkastajaa vähintään kerran vuodessa ja

 • vastaa muista hallitukselle lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksissä säädetyistä tehtävistä.