Hallitus

Hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtajana yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan keskusyhteisö OP Osuuskunnan johtokunnan puheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla (hallituksen puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta) rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. 

Hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee emoyhteisö OP Osuuskunta.

Luottolaitosten hallitusten jäseniltä edellytetään luottolaitoslain ja viranomaismääräysten mukaista luotettavuutta, ammattitaitoa ja sopivuutta (ns. fit & proper). Hallituksen jäsenten fit & proper -arviointi tehdään säännöllisesti.

Hallituksen monimuotoisuus

Koko OP Ryhmässä hallintoelinten kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehokas työskentely hallintoelimissä edellyttää, että hallintoelimissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Lue lisää hallintoelinten monimuotoisuuteen liittyvistä periaatteista Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2018 kohdasta 2.2.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä osoitteessa op.fi > OP Ryhmä > Velkasijoittajat > Hallinnointi ja johto (OP Yrityspankki Oyj) > Hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ovat riippuvaisia yhtiöstä ja/tai sen osakkeenomistajasta (OP Osuuskunta). Reijo Karhinen oli OP Osuuskunnan toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, Harri Luhtala OP Osuuskunnan talousjohtaja ja Jari Himanen OP Osuuskunnan Ryhmäohjauksen johtaja. Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja ja OP Osuuskunnan johtokunnan puheenjohtaja, Tony Vepsäläinen ryhmäpalveluiden johtaja ja OP Osuuskunnan johtokunnan varapuheenjohtaja, Tiia Tuovinen lakiasiainjohtaja ja OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen, Vesa Aho talousjohtaja sekä OP Osuuskunnan toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen ja Jarmo Viitanen Helsingin Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen konsernin toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ja sen konsernia ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytäntö.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

 • huolehtii pankin liiketoiminnan jatkuvan menestymisen turvaamiseksi suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja kannattavuudesta, toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisesta ja riskien hallinnasta

 • huolehtii pankin sisäisen valvonnan ja valvontajärjestelmien riittävyydestä ja luotettavuudesta

 • huolehtii luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn sekä OP Ryhmän yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden noudattamisesta

 • huolehtii hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä tehtäväänsä ja osaamisen jatkuvasta ylläpitämisestä

 • vahvistaa pankin arvot, OP Ryhmän strategiasta johdetun strategian ja toimintasuunnitelmat sekä pankin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja seuraa säännöllisesti niiden toteutumista

 • vahvistaa palkitsemisperiaatteet OP Ryhmän yhteisten periaatteiden mukaisesti

 • merkitsee tiedoksi yhteenliittymälain 17 §:n mukaiset ohjeet ja muut ohjeet keskusyhteisön antamien ohjeiden mukaisesti

 • vahvistaa pankin pääomasuunnitelman, joka sisältää vakavaraisuus- ja puskuritavoitteet sekä varautumissuunnitelman

 • vahvistaa pankin riskienhallinnan ohjeistus ja riskilimiitit sekä tilinpäätösperiaatteet keskusyhteisön ohjeiden mukaisesti

 • päättää sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnan organisoimisesta ja toteuttamistavasta sekä päätettävä tarkastuskertomusten ja -suositusten edellyttämistä toimenpiteistä

 • tunnistaa mahdolliset eturistiriitatilanteet ja päättää niiden hallittavuuteen liittyvistä menettelytavoista keskusyhteisön vahvistamien ohjeiden mukaisesti

 • huolehtii siitä, että pankille on tehty jatkuvuussuunnittelu OP Ryhmän käytäntöjen mukaisesti, jatkuvuussuunnitelma on ajantasainen ja että sitä testataan vuosittain

 • vahvistaa pankin johtamisjärjestelmän ja organisaation sekä päättää tarvittavien toimikuntien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä vahvistaa näiden toimenkuvat ja kokoonpanot ja nimeää pankin johtoryhmän jäsenet

 • päättää toimitusjohtajan valinnasta

 • ottaa ja erottaa toimitusjohtajan esityksestä toimihenkilöt ja määrää heidän palkkaetunsa, ellei hallitus ole määräämissään rajoissa antanut näitä toimenpiteitä valitsemansa toimikunnan, toimitusjohtajan tai nimeämiensä toimihenkilöiden tehtäväksi

 • päättää toimintojen ulkoistamisesta OP Ryhmän periaatteiden mukaisesti

 • päättää pankin kulujen hyväksymismenettelystä

 • laatii vuosittain hallituksen toimintasuunnitelman sekä arvioi vuosittain omaa toimintaansa

 • huolehtii siitä, että pankki noudattaa OP Ryhmän ohjeistusta ja ryhmätasoisia sopimuksia.

 

Hallituksen kokouksia koskevat seuraavat menettelytavat:

 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

 • Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

 • Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tarvittaessa myös muu henkilö hallituksen päätöksen mukaisesti.

 • Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen toiminta on tehokasta ja että hallitus toteuttaa kaikki sille kuuluvat tehtävät. Osana hallituksen toimintaedellytysten varmistamista hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenten kokemus ja ammattitaito antavat edellytykset tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Hallituksen puheenjohtaja valmistelee yhdessä toimitusjohtajan kanssa hallituksen kokouksiin käsiteltäväksi tulevat asiat. Puheenjohtaja myös varmistaa, että asioiden käsittelyyn on varattu riittävästi aikaa ja että kaikilla kokouksiin osallistujilla on mahdollisuus lausua niistä mielipiteensä. Hallituksen puheenjohtaja vastaa lisäksi hallituksen toiminnan kehittämisestä ja huolehtii omistajaohjauksen toteutumisesta yhtiössä.