Ulkoinen valvonta

Tilintarkastus

OP Yrityspankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen tulee valita tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OP Yrityspankki Oyj:n emoyhteisö OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunta järjestää noin viiden vuoden välein (viimeksi vuonna 2018) eri tilintarkastusyhteisöille tarjouskilpailun, jonka nojalla tarkastusvaliokunta esittää OP Osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle koko OP Osuuskunta -konsernille valittavia tilintarkastajia. OP Osuuskunnan hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajan toiminnan ja oheispalveluiden laatua sekä tilintarkastajien riippumattomuuden ja selvityksen oheispalveluista.

Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhtiön ja siihen kuuluvien yhteisöjen kirjanpitoa, sisäistä valvontaa, tilinpäätösten laatimisperiaatteita, johdon tekemiä kirjanpidollisia arviota sekä tilinpäätöksen esittämistapaa ja rakennetta sen varmistamiseksi, että konsernin ja siihen kuuluvien yhteisöjen tilinpäätökset on laadittu voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti ja että ne antavat yhtiön osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Tilintarkastajat antavat yhtiökokoukselle vuosittain tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajat laativat vuosittain hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnalle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen lisäraportin, jossa he muun muassa vahvistavat riippumattomuutensa. Lisäksi he laativat havainnoistaan tilintarkastusmuistioita, jotka toimitetaan tiedoksi OP Yrityspankki Oyj:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle, Sisäiselle tarkastukselle ja Finanssivalvonnalle. Tilintarkastajat antavat tarvittaessa myös suullisia selontekoja edellä mainituille elimille.

Hallitus kuulee tilintarkastajaa käsiteltäessä tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia sekä tilinpäätösperiaatteita. Tilintarkastajilla on lakiin perustuva velvoite ilmoittaa Finanssivalvonnalle seikoista tai päätöksistä, jotka vaarantavat toiminnan harjoittamisen ja toimilupaedellytysten olemassaolon taikka johtavat tilintarkastuskertomuksessa muun kuin tilintarkastuslaissa tarkoitetun vakiomuotoisen lausunnon tai tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun huomautuksen antamiseen.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

Keskusyhteisön valvonta

OP Yrityspankki kuuluu lakimääräiseen talletuspankkien yhteenliittymään. Yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisönä toimiva OP Osuuskunta ja sen jäsenluottolaitokset sekä niiden määräysvallassa olevat rahoituslaitokset ja palveluyritykset. Keskusyhteisö OP Osuuskunta ohjaa yhteenliittymän toimintaa ja antaa siihen kuuluville yrityksille ohjeita niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi tarvittavista laadullisista vaatimuksista ja niiden riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta. Keskusyhteisö voi lisäksi vahvistaa jäsenluottolaitoksille yleisiä toimintaperiaatteita noudatettaviksi näiden yhteenliittymän kannalta merkittävässä toiminnassa.

OP Osuuskunta valvoo jäsenluottolaitosten toimintaa talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Konserni ottaa toiminnassaan huomioon OP Osuuskunnan hallintoneuvoston vahvistaman ryhmätasoisen strategian sekä OP Osuuskunnan jäsenpankeille antamat riskienhallintaa ja muuta toimintaa koskevat määräykset ja ohjeet. Konserni raportoi erikseen sovitulla tavalla OP Osuuskunnalle.

Julkinen valvonta

Konsernia valvoo Finanssivalvonta ja Euroopan keskuspankki siten kuin rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita koskevassa lainsäädännössä on säädetty. Yhtiön toimintaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa valvovat soveltuvin osin asianomaisten valtioiden valvontaviranomaiset.