Hallitus

Hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

OPAn yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsen on velvollinen eroamaan viimeistään 65 vuotta täytettyään. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. 

Hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee emoyhteisö OP Osuuskunta.

Luottolaitosten hallitusten jäseniltä edellytetään luottolaitoslain ja viranomaismääräysten sekä OP Ryhmän sisäisen ohjeistuksen mukaista luotettavuutta, ammattitaitoa ja sopivuutta (ns. fit & proper). Hallituksen jäsenten fit & proper -arviointi tehdään säännöllisesti.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä osoitteessa op.fi > OP Ryhmä > Velkasijoittajat > Hallinnointi ja johto (OP-Asuntoluottopankki Oyj) > Hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ovat riippuvaisia sekä yhtiöstä että sen osakkeenomistajasta (OP Osuuskunta). Hallituksen puheenjohtaja Vesa Aho on yhtiön emoyhteisön OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen sekä OP Osuuskunnan talousjohtaja ja toimitusjohtaja. Hallituksen jäsenenä toimii keskuspankin johtaja Hanno Hirvinen.

Hallituksen monimuotoisuus

Koko OP Ryhmässä hallintoelinten kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehokas työskentely hallintoelimissä edellyttää, että hallintoelimissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Lue lisää hallintoelinten monimuotoisuuteen liittyvistä periaatteista Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 kohdasta 2.2.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytäntö.

Hallituksen kokouksia koskevat seuraavat menettelytavat:

  • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

  • Kokouksen valmistelusta vastaavat ensisijaisesti puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

  • Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

  • Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri sekä tarvittaessa myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävänä olevan asian vuoksi tarpeellista.

  • Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet ja sihteeri.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen toiminta on tehokasta ja että hallitus toteuttaa kaikki sille kuuluvat tehtävät. Osana hallituksen toimintaedellytysten varmistamista hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenten kokemus ja ammattitaito antavat edellytykset tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Puheenjohtaja myös varmistaa, että asioiden käsittelyyn on varattu riittävästi aikaa ja että kaikilla kokouksiin osallistujilla on mahdollisuus lausua niistä mielipiteensä. Hallituksen puheenjohtaja vastaa lisäksi hallituksen toiminnan kehittämisestä ja huolehtii omistajaohjauksen toteutumisesta yhtiössä.