Yhtiöjärjestys

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on OP-Asuntoluottopankki Oyj, ruotsiksi OP-Bostadslånebanken Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiö harjoittaa kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain mukaan kiinnitysluottopankille sallittua toimintaa myöntämällä kiinnitysluottopankkilaissa tarkoitettuja kiinteistö- ja julkisyhteisöluottoja ja laskemalla liikkeeseen kiinnitysluottopankkilaissa tarkoitettuja kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisia joukkovelkakirjoja. Yhtiö ei tarjoa sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoituspalveluita tai säilytys- ja hoitopalvelua.

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP Osuuskunta, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän. Yhtiö OP Osuuskunnan jäsen. Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa. Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun yhteenliittymälain mukaisesti.

4 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksanmiljoonaa viisisataatuhatta (8.500.000) euroa ja enimmäispääoma sataviisikymmentä miljoonaa (150.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5 § Osakkeita on vähintään 34.000 kappaletta ja enintään 136.000 kappaletta.

6 § Osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus.

7 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsusta vuosittain ennen toukokuun loppua Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kokouksessa on

  • esitettävä

1 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

  • päätettävä

2 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

4 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

5 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;

  • valittava

7 hallituksen jäsenet;

8 tilintarkastajat;

  • käsiteltävä

9 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kutsussa ilmoitettua kokousaikaa kirjallisesti tai sähköisesti.

Kirjallista kutsua on käytettävä tapauksissa, joissa lainsäädäntö sitä nimenomaisesti edellyttää. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

10 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen on velvollinen eroamaan viimeistään 65 vuotta täytettyään.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välisestä tehtävänjaosta ja oikeudesta edustaa yhtiötä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt.

11 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa.

12 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Toiminimen kirjoittavat lisäksi hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

13 § Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2000.

14 § Yhtiön hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastusta varten on valittava yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi ja tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 § Muut määräykset

Yhtiön toimipaikat ovat hallituksen hallinnon alaisia. Toimipaikan hallintoa hoitaa hallituksen nimeämä henkilö.

16 § Hallituksen jäsen ja yhtiön toimihenkilö saa kuulua toisen liikeyrityksen hallintoon.

Kuulumisesta toisen liikeyrityksen hallintoon on ilmoitettava yhtiölle hallituksen määräämällä tavalla. Muun kuin osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön, sen jäsenluottolaitoksen ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen hallintoon hallituksen jäsen tai toimihenkilö saavat kuulua vain hallituksen luvalla. Toimitusjohtaja ei saa ilman hallituksen suostumusta kuulua toisen liikeyrityksen hallintoon.