OP-mobiilin saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP-mobiili-sovelluksen saavutettavuutta. OP-mobiili on OP Ryhmään kuuluvien yritysten mobiilisovellus. OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP-mobiilin saavutettavuutta ovat arvioineet projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sovelluksen saavutettavuuden osalta on tehty itsearviointia.

Saavutettavuuden arviointi on suoritettu iPhone-puhelimessa VoiceOver-ruudunlukijalla, sekä Android-puhelimessa Talkback-ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.6.2021.

OP-mobiilin saavutettavuuden tila

OP-mobiilin saavutettavuudessa on puutteita, eikä sovellus täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Jos puutekohdassa ei ole eritelty laitetta, jolla ongelma on ilmennyt, niin ongelma esiintyy niin iPhonea kuin Android-puhelintakin käytettäessä. Ellei tarkempaa korjausaikataulua ole ilmoitettu, saavutettavuudessa huomatut puutteet pyritään korjaamaan sitä mukaa, kun OP-mobiilia kehitetään.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Yleistä

OP-mobiilissa on saavutettavuuspuutteita, jotka toistuvat useissa eri näkymissä. OP-mobiilissa on myös joitain yleiseen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä puutteita, jotka eivät kuitenkaan riko mitään WCAG-kriteereistä. Osa saavutettavuuspuutteista esiintyy niin iPhone- kuin Android-puhelimillakin, osa taas ilmenee ainoastaan toisella alustalla.

OP-mobiilissa on painikkeita, joita ei ole määritelty sellaisiksi tai ne on määritelty virheellisesti. Sovelluksessa on myös tekstejä, jotka on tarkoitettu otsikoiksi, mutta niitä ei ole määritelty oikein. Joiltain elementeiltä puuttuu tila- ja/tai roolitiedot, tai ne ovat virheelliset, joitain elementtejä taas ei ole merkitty lainkaan ohjelmallisesti. Kaikkia yhteen kuuluvia elementtejä ei ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti. Lukemisjärjestys ei ole looginen kaikissa näkymissä  ja kohdistus ei joissain näkymissä mene oikeaan kohtaan.

Kaikista sovelluksen kuvakkeista ja elementeistä ei selviä kovinkaan helposti, mikä on toiminnon kohteena. Sovelluksen kaikilla elementeille ei ole nimilappuja tai ohjetekstejä, ja joistain painikkeista puuttuu saavutettavat nimet. Sovelluksessa tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on osittain puutteita, kuten myös käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa.

OP-mobiilin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, kun sovellusta ei käytetä tiettyyn aikaan. Tästä uloskirjautumisesta ei kuitenkaan saa varoitusta etukäteen.  Lisäksi sovellusta voidaan käyttää ainoastaan pystysuunnassa. OP-mobiiliin ei ole rakennettu tukea ulkoisille laitteille.

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat ainoastaan iPhone-puhelimia:

Sovellusta ei voi zoomata tarpeeksi. 

Sovelluksessa on painikkeita, jotka avaavat verkkosivuja, mutta siitä ei ole ilmoitettu ohjelmallisesti. 

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat ainoastaan Android-puhelimia:

Joiltakin välilehdiltä puuttuu tieto siitä, mikä välilehti on valittuna ja joitain elementtejä on sijoitettu turhaan luetteloihin tai taulukkoihin.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.4 Asento
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Mobiiliavaimen käyttöönotto ja vahvistaminen

Mobiiliavaimen PIN -koodia valittaessa etenemispainike ei ole sarkainjärjestyksessä ja siihen ei pääse ruudunlukijalla. Virheilmoituksia ei lueta ruudunlukijakäyttäjälle automaattisesti. Lisäksi Mobiiliavaimen käytössä ilmenee muita saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Kirjautuminen

Kun ruudunlukijan käyttäjä tunnistautuu Android-puhelimella, niin  ruudun koskettaminen ei aina toimi näkymän vaihtamisen jälkeen.

 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Maksamisen palvelut

Siirto-maksun mainostekstissä ei ole kerrottu tuotteen nimeä ruudunlukijakäyttäjälle. Tämä saavutettavuusongelma esiintyy niin iPhone- kuin Android-puhelimissa. IPhone-puhelimissa osa teksteistä ilmenee ruudunlukijalle tyhjänä luettelona ja näkymissä on myös joitain tyhjiä elementtejä. Android-puhelimissa kaikissa näkymissä ei anneta tarvittavia virheilmoituksia. Eräpäivä on pakko valita kalenterista, mikä voi olla ruudunlukijalla haastavaa, ja välillä kohdistus hyppää näkymän alkuun. Lisäksi maksamisen palveluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 3.2.2 Syöte

Tilit ja kortit

Niin iPhone- kuin Android-puhelimillakin ilmenevä saavutettavuuspuute koskee aistinvaraisia ominaispiirteitä; joidenkin symbolien näkeminen ja ymmärtäminen voi olla haastavaa. Android-puhelimilla hankaluuksia voi olla tilien järjestämisessä, mikä ei välttämättä onnistu ruudunlukijalla. Lisäksi tilit ja kortit –kohdissa ilmenee myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Korttien Turvarajat

OP mobiili –sovelluksen turvarajoja koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iPhonessa VoiceOver-ruudunlukijalla. Saavutettavuuspuutteita Turvarajat-osiossa ilmenee virheilmoitusten automaattisessa lukemisessa sekä lukemisjärjestyksessä. Joidenkin painikkeiden tekstit ovat melko pitkiä, mikä on ruudunlukijakäyttäjälle epäkäytännöllistä. Osa otsikoista on väärää tasoa. Lisäksi turvarajoissa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Tilitapahtumat

Tilitapahtumien osalta iPhone-puhelimissa saavutettavuuspuutteita on elementtien ja painikkeiden selkeydessä ruudunlukijaa käytettäessä. Android-puhelimissa saavutettavuuspuutteita on kuvakkeissa, jotka käsitellään erillisinä elementteinä. Elementeissä ei ole tekstivastinetta tai se ei ole riittävä. Tilitapahtumissa ilmenee myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Talouden hallinta

Talouden hallinta –osiossa saavutettavuuspuutteita on kaavioissa: ruudunlukijalla luetaan vain akselin tekstit, eikä kuukausi-/vuosinavigaatio toimi. Luokilla ei ole valintatoiminnallisuudesta kertovaa roolia. Lisäksi Talouden hallinta –osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

IPhone-puhelimilla kaikkiin näkymiin ei pääse ruudunlukijalla, eikä ruudunlukija lue joissain näkymissä esitettyjä yhdysmerkkejä.

Seuraavat puutteet koskevat Android-puhelimia. Luokan vaihtaminen aiheuttaa sen, että käyttäjä siirretään pois koko tilitapahtumasta ja joissain tilanteissa välilehti voi vaihtua kohdistusta ruudunlukijalla siirrettäessä.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.4.1 Värien käyttö
 • WCAG 3.2.1 Kohdistaminen
 • WCAG 3.2.2 Syöte

Vakuutukset

Vakuutus-osiossa on useita saavutettavuuspuutteita. Esimerkiksi vahinkoilmoituksia ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä.  IPhone-puhelimissa vahinkoilmoituksessa kaikilla elementeillä ei ole tekstivastinetta ja teksti on osittain ryhmitelty epäselvästi. Lisäksi Vakuutukset-osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Saavutettavuuspuutteet vakuutuksen etusivulta korjataan alkuvuodesta 2022, ja vahinkoilmoittamisen kokonaisuus tulee olemaan saavutettava vuoden 2022 aikana.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 2.5.1 Osoitinelkeet

Sijoittaminen

Sijoitukset ja rahastot

Sijoitukset ja rahastot –osiossa kaavioita ei ole esitetty ohjelmallisesti, eikä Morningstar-luokitusta lueta. IPhone-puhelimissa joiltain komponenteilta puuttuu ohjelmallinen määritys, ja jotkut tekstit ovat passiivisia painikkeita, vaikka niiden pitäisi olla otsikoita. Android-puhelinta käytettäessä taulukko jää ruudunlukijalta lukematta, kuten myös jotkin muut elementit. Lisäksi sijoituksissa ja rahastoissa on muita saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

OP Sijoituskumppani

OP Sijoituskumppania koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iPhonessa VoiceOver-ruudunlukijalla. Seuraavien saavutettavuuspuutteiden lisäksi Sijoituskumppani-osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Kaikkia listoja ja kaavioita ei esitetä ohjelmallisesti ja osa kaavion tiedoista on esitetty ainoastaan värejä käyttämällä. Kaikilla kuvakkeille ei ole tekstivastineita. Joistain kaavioista luetaan tarpeettomasti akselit ja muuttuneita tekstejä ei lueta automaattisesti. Kytkinpainikkeiden nimilappuja ei taas lueta ollenkaan, vaan kytkimistä ilmoitetaan ainoastaan sen tila. Osa otsikoista on myös väärää otsikkotasoa ja joistain taulukoista puuttuu riviotsikot.

Päivämäärät on pakko syöttää kalenterielementillä, mutta kalenteripainike ei ole sarkainjärjestyksessä. Jokaisen näkymän alussa ja lopussa on kohdistusjärjestyksessä mukana näkymättömät elementit. Joidenkin näkymien alussa taas on vaihepolku, jonka määrittely on epäselvä. Kaikkia elementtejä ei ole liitetty kenttään ohjelmallisesti ja osa elementeistä on turhaan mukana lukemisjärjestyksessä.

PDF-tiedostot aukeavat sovellusikkunan sisään, eikä niitä voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Latauslinkkien ohjelmallinen konteksti ei kerro, mitä niistä ladataan. Joissain tilanteissa kaikkia tekstejä ja elementtejä ei lueta lainkaan tai niitä ei lueta oikein.

Virheilmoitukset luetaan automaattisesti, mutta kohdistus jää jatkamispainikkeeseen. Joissain tilanteissa luetuksi tulee vain jälkimmäinen virheilmoitus, joissain tilanteissa palautteena puuttuvista tiedoista taas on ainoastaan passiivinen Hyväksy-painike.

 • WCAG 1.4.1 Värien käyttö
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.5.1 Osoitineleet
 • WCAG 1.3.4 Asento
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.4.4 linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000