OP Ryhmän Taidesäätiön tietosuojaseloste

Päivitetty 23.5.2021

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle, kuten rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle, ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

OP Ryhmän Taidesäätiö

Postiosoite: PL 308, 00013 OP

Käyntiosoite: Gebhardinaukio 1 00510 HELSINKI

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Riitta Pyhälä

Sähköpostiosoite: riitta.pyhala@op.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava

OP Ryhmä

Postiosoite: PL 308, 00013 OP

Sähköpostiosoite: tietosuoja@op.fi

4. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat OP Ryhmän Taidesäätiön arvosoittimien nykyiset ja entiset haltijat, arvosoitinten hakijat sekä nykyisten alaikäisten haltijoiden huoltajat. Lisäksi rekisteröityjä ovat OP Ryhmän Taidesäätiön hallituksen jäsenet, OP Ryhmän Taidesäätiön Jousisoitintoimikunnan jäsenet sekä OP Ryhmä Taidesäätiön Kuvataidetoimikunnan jäsenet.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

5.1. Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriin kuuluvia tietoja pääasiassa arvosoitinten lainaustoiminnan mahdollistamiseksi. Soitinten haltijoiden tietoja käytetään mm. esiintymisiin ja niiden palkkioiden maksuun, ulkomailla oleskeluun vaadittaviin lupiin sekä sopimushallinnan tarpeisiin.

Hallituksen ja toimikuntien jäsenten tietoja käytetään säätiön lakisääteisten asioiden hoitamiseen ja kokouspalkkioiden maksuun.

5.2. Käsittelyn oikeusperusteet

Alla on kuvattu rekisterin käyttämät henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä esimerkkejä kullakin perusteella suoritettavasta käsittelystä.

Oikeusperuste

Esimerkki

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet

Soitinten haltijoiden, taiteilijoiden (hankittaessa kuvataidetta) ja säätiön hallinto-orgaanien jäsenten tietojen käsittely on sopimusperusteista. Useimmiten kuvataidetta ostetaan galleristeilta eli yrityksiltä.

Soitinten haltijoiden tiedot myös julkaistaan sopimusperusteisesti.

Lakisääteinen velvoite

Palkkioiden maksua koskevien tietojen käsittely verolainsäädännön mukaisesti

6. Henkilötietoryhmät

Henkilötietoryhmä

Ryhmän tietosisältö

Perustiedot

Soitinten hakijat

 

Soitinhakemuksessa annettavat tiedot, kuten hakijan nimi ja yhteystiedot sekä ja ansioluettelo

 

Soitinten haltijat

 

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, tilitiedot. Alaikäisten soitinten haltijoiden huoltajien passikopio sekä yhteystiedot.

 

Hallituksen ja toimikuntien jäsenet

 

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, tilitiedot

 

Sopimus- ja tuotetiedot

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisten sopimusten tiedot

Tallenteet ja viestien sisältö

Sähköpostitse tapahtunut yhteydenpito

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

7.1. Tietojen luovutuksensaajat

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa OP Ryhmän sisällä.

Palkkiotiedot toimitetaan Verohallinnolle.

7.2. Tietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää soitinten huoltoon valtuutettuja alihankkijoita, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötiedoista ainoastaan nimiä ja yhteystietoja.

7.3. Kansainväliset tiedonsiirrot

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti siirrä tämän rekisterin tietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin yksittäistapauksessa siirrettäisiin EU:n / ETA:n ulkopuolelle, soveltaa rekisterinpitäjä aina lainsäädännössä sallittuja siirtomekanismeja, kuten tietosuojalainsäädännön mukaisia mallisopimuslausekkeita, joilla taataan asianmukainen henkilötietojen suoja.

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sopimussuhteen / asiakassuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhteen / asiakassuhteen päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot noin 5 vuoden kuluttua noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Hakemuksissa olevia henkilötietoja käsitellään enintään 3 kuukauden ajan hakuprosessin päättymisestä.

9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

11. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

  • laitteistojen ja tiedostojen suojaus
  • kulunvalvonta
  • käyttäjien tunnistus
  • käyttövaltuudet
  • käyttötapahtumien rekisteröinti
  • käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.