Digitaalinen sormenjälki

Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti

Toimimme esimerkillisenä ja eettisesti vastuullisena yrityksenä. Toimialan sääntely luo tiukat vaatimukset liiketoiminnallemme. Vahva ammattitaitomme on tae laadulle ja luotettavuudelle. OP:n yhteiset arvot, osuustoiminnan periaatteet ja sisäiset ohjeet ohjaavat meitä toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita kaikkialla.

Edistämme selkeää ja helposti ymmärrettävää asiakasviestintää sekä saavutettavuutta viestinnässämme, tapahtumissamme ja esteettömyyttä toimitiloissamme.

Hyödynnämme asiakaspalautetta toimintamme kehittämisessä. Asiakaspalautejärjestelmän kautta meille kirjautui palautteita 1608 kpl vuoden 2021 aikana (2020: 1300 kpl). Lisäksi saimme runsaasti avointa palautetta osana NPS-kyselyä ja asiakassuhdetutkimusta.

Henkilöstöllämme on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus asiakkaiden asioiden käsittelyssä. Toimihenkilöt saavat käsitellä asiakastietoja vain työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Jokainen suorittaa vuosittain asiakas- ja henkilötietojen käsittelyä koskevat verkkokoulutukset, tutustuu tekoälyn eettisiin periaatteisiin ja noudattaa tietoturvaohjeita.

Kaikkien työntekijöidemme tulee suorittaa määrätyt pakolliset verkkokurssit (A-kategoria) ja tämän lisäksi omaan tehtävänkuvaan liittyvät pakolliset verkkokurssit (B-kategoria). 

Sisäinen valvonta on osa jatkuvaa toimintaamme. Sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää ja varmentaa keskeisten toimintojen, kuten

  • strategian ja tavoitteiden toteutumista
  • riskien ja vakavaraisuuden hallintaa
  • toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta
  • taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta
  • ohjeiden ja sääntelyn noudattamista

Sisäisen valvontamme painopistealueet vuodelle 2021 olivat:

  • Asiakasperustietojen dokumentointi
  • Varojen alkuperäselvitykset
  • Korkeariskisten asiakkaiden hoito
  • Esihenkilövalvonnan kehitystoimenpiteiden toteutuminen
  • Pakollisten verkkokurssien suorittaminen

Käsittelemme asiakastietoja luottamuksella

Vastuullisena finanssitoimijana haluamme huolehtia omistamastamme ja vastuullemme annetusta tiedosta yhtä huolellisesti kuin rahavaroistamme. Näin osoittaudumme asiakkaittemme, kumppaneittemme ja viranomaisten luottamuksen arvoisiksi.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa tai toimenpidettä, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. 

Tietoja käsittelevät vain ne OP Ryhmään kuuluvat palveluntarjoajat ja niiden työntekijät, joilla on työtehtäviensä takia siihen oikeus. Varmistamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstömme osaamisen jatkuvilla koulutuksilla ja arvioinneilla.

Seuraamme järjestelmien käyttöä, oikeuksia ja lokitietoja. Puutumme väärinkäytöksiin välittömästi. Kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset dokumentoidaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja ilmoitustarpeet viranomaiselle ja rekisteröidyille arvioidaan jokaisen tietoturvaloukkauksen kohdalla.

Perehdytysprosessin jatkuva kehittäminen

Vuonna 2021 päivitetty perehdytysprosessimme on saanut hyvää palautetta perehdytettäviltä. Kaikki uudet työntekijämme saavat samansisältöisen ja tasalaatuisen alkuperehdytyksen.

Pankin HR-palvelut koordinoi perehdytyksen toimintatavan sisältöä ja kehittämistä. Perehdytyksessä työntekijä tutustuu työtehtäväänsä, työympäristöönsä ja työolosuhteisiinsa.

Esihenkilö ja lähiperehdyttäjä valmistelevat HR-palvelujen tukemana perehdytettävälle suunnitelman, joka perustuu perehdytettävän lähtökohtiin osaamisessa ja kokemuksesta OP Ryhmässä ja finanssialalla.