Digitaalinen sormenjälki

Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti

Käsittelemme työssämme paljon tietoa asiakkaista, työntekijöistä ja muista sidosryhmistä. Suhtaudumme vastuullisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Toimihenkilöillämme on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus asiakkaiden asioiden käsittelyssä. Noudatamme pankki- ja vakuutussalaisuutta sekä asiakastietojen ja sopimusten salassapitovelvoitteita kaikessa toiminnassamme.

Pankkimme toimii tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Huolehdimme, että asiakkaan tuntemista koskevat asiakastiedot ovat ajan tasalla. Asiakkaan tuntemistiedot tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan ajan tasalle luottolaitoslain vaatimusten mukaisesti.

Eettisen liiketoiminnan vastuut

Toimimme esimerkillisenä ja eettisesti vastuullisena yrityksenä. Toimialan sääntely luo tiukat vaatimukset liiketoiminnallemme. Vahva ammattitaitomme on tae laadulle ja luotettavuudelle. OP:n yhteiset arvot, osuustoiminnan periaatteet ja sisäiset ohjeet ohjaavat meitä toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita kaikkialla.

Henkilökuntamme on koulutettu asiakkaan tuntemistietojen ja varojen alkuperäselvitysten laadukkaaseen dokumentointiin. Nämä ovat myös pankkimme sisäisen valvonnan painopistealueena. Kaikkien työntekijöidemme tulee suorittaa määrätyt pakolliset verkkokurssit (A-kategoria) ja tämän lisäksi omaan tehtävänkuvaan liittyvät pakolliset verkkokurssit (B-kategoria). Tiedon käsittelyyn liittyvien verkkokurssien suorittamisaste oli yli 95% (näistä puolet 100%).

OP julkaisee vuosittain tietotilinpäätöksen, joka kuvaa tiedon merkitystä ja vastuullista tiedon hallintaa, hyödyntämistä ja strategista johtamista sekä esittelee OP:n tietotasetta eli tietovarojen ja -pääoman luonnetta ja keskinäistä suhdetta. Tietotilinpäätöksessä kuvataan tarkemmin myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt OP:lla. 

Tekoälyn vastuullista hyödyntämistä ohjaavat OP Ryhmässä tekoälyn eettiset periaatteet, jotka OP julkaisi ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä. 

Digitaalisten palveluidemme saavutettavuutta edistävät mm.

  • OP Saavutettava, joka tarjoaa selkokielisen verkkopalvelun asiakkaille, joilla on näkö- ja kuulorajoitteita, motorisia haasteita tai muita toimintarajoitteita.
  • OP-mobiilin sormenjälkitunnistus
  • Avainlukulistat pistekirjoituksella
  • OP Kodin kehittämä asuntojen etäesittelyn mahdollistava digitaalinen palvelu

Pankillamme on käytössä asiakaspalautejärjestelmä. Asiakkaan saatavilla on verkossa ja palvelupisteissämme ohjeet asiakaspalautteen antamista varten. Asiakas voi myös antaa palautteen henkilökohtaisesti asiakaskohtaamisessa. Hyödynnämme asiakaspalautetta toimintamme kehittämisessä.

Edistämme selkeää ja helposti ymmärrettävää asiakasviestintää sekä saavutettavuutta viestinnässä, tapahtumissa ja esimerkiksi esteettömyyttä toimitiloissamme.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Pankkimme noudattaa Finanssivalvonnan finanssipalveluiden ja tuotteiden markkinointia ja menettelytapoja koskevia määräyksiä sekä kuluttajansuojalain mukaista hyvää markkinointitapaa. 

 

 

Esimiesvalvonta ja työntekijöiden perehdyttäminen

Sisäinen valvonta on osa jatkuvaa toimintaamme. Sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää ja varmentaa keskeisten toimintojen, kuten:

  • strategian ja tavoitteiden toteutumista
  • riskien ja vakavaraisuuden hallintaa
  • toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta
  • taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta
  • ohjeiden ja sääntelyn noudattamista.

Pankkimme HR-palvelut koordinoi perehdytyksen toimintatavan sisältöä ja kehittämistä. Perehdytyksessä työntekijä tutustuu työtehtäväänsä, työympäristöönsä ja työolosuhteisiinsa. Perehdyttämisen tarkoituksena on antaa uudelle työntekijälle työssä ja työyhteisössä tarvittavat tiedot, taidot ja valmiudet. Esimies ja lähiperehdyttäjä valmistelevat HR-palvelujen tukemana perehdytettävälle suunnitelman, joka perustuu perehdytettävän lähtökohtiin osaamisessa ja kokemuksesta OP Ryhmässä ja finanssialalla.