Henkilöstö palaverissa.

Julkisyhteisön omaisuusvakuutukset

Julkisyhteisön tai seurakunnan kiinteistöjen ja irtaimiston turvaksi

Kaupungit, kunnat ja seurakunnat tytäryhtiöineen omistavat merkittävän määrän kiinteistöjä, kirkkoja ja arvokasta irtaimistoa. Omaisuuteen kohdistuu monenlaisia vahinkoriskejä murrosta, vesivuodosta ja tulipalosta aina irtaimiston rikkoutumiseen. Jos omaisuudelle sattuu vahinko, sen aiheuttamat taloudelliset kustannukset voivat muodostua suuriksi ja jopa vaikeuttaa toiminnan jatkuvuutta. Julkisyhteisöjen tarpeisiin räätälöidyt omaisuusvakuutukset suojaavat tehokkaasti toiminnan jatkuvuutta.

Julkisyhteisöjen rakennuksia ja irtaimistoa voidaan turvata äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta laajalla Julkisyhteisön omaisuusriskivakuutuksella (nk. all risk -vakuutus).

Julkisyhteisöjen omaisuutta voi turvata suppeammin myös palon, murron, vuodon, myrskyn, sähköilmiön sekä rakennusta palvelevien koneiden ja laitteiden rikkoutumisen varalta. Sakraalirakennuksia ja –irtaimistoa voidaan turvata näiden vahinkojen varalta Kirkkovakuutuksella.

Julkisyhteisöjen omaisuusvakuutuksiin  voidaan liittää sekä rakennukset että irtaimistot, jotka vakuutetaan joko täydestä arvosta tai sovitusta vakuutusmäärästä.

Ennen tarjouspyynnön tekemistä kannattaa käydä teknistä vuoropuhelua vakuutusyhtiön kanssa tärkeiden asioiden huomioimiseksi. Tämä keventää hankintaprosessia merkittävästi, sillä tarjouspyynnössä esiintyvät mahdolliset puutteet voidaan tunnistaa etukäteen eikä hankinnan tekeminen hankaloidu.
Jan Kangasmäki‚ Vakuutuspäällikkö, Pohjola Vakuutus

Vakuutusmääränä käytetään rakennuksen tilavuutta (m³) joka on karkeasti sanottuna rakennuksen "ulkoseinien korkeuden" ja koko rakennuksen bruttoalan (Brm²) tulo.

Irtaimisto voidaan sisällyttää vakuutetun rakennuksen kuutioihin, mutta jos vakuutetaan pelkästään irtaimisto (esim. vuokrarakennus), tarvitaan irtaimiston tiloista bruttoala (Brm²). Bruttoala on kaikkien kerrosalojen (sis. kaikki kerrokset) summa eli siihen lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä.

Irtaimistoa vakuutettaessa täysarvovakuutuksella tulee määrittää niin sanottu raja-arvo, jonka ylittävät koneet ja laitteet on vakuutettava omina kohteinaan. Tavallisesti raja-arvo on 20 000 euroa. Raja-arvon limiitin kasvattaminen on mahdollista lisämaksusta.

Euromääräinen vakuutusmäärä tarvitaan seuraavanlaisiin kohteisiin:

  • Teollisuus- tai julkisyhteisön infrastruktuuria ylläpitävä kohde (teollisuushallit, vesilaitokset, pumppaamot, energian tuotantolaitokset)
  • Ennen vuotta 1950 rakennettu remontoimaton rakennus (lue lisää "Tarjouspyynnössä huomioitavaa" -osiosta)
  • Historiallisesti arvokkaat ja museoviraston suojelemat kohteet (lue lisää "Tarjouspyynnössä huomioitavaa" -osiosta)
Julkisyhteisösi voi vakuuttaa omaisuuttaan rajatummin palo-, murto-, vuoto, myrsky- tai sähköilmiöturvilla. Nämä ovat hyviä vaihtoehtoja silloin, kun kohteelle ei ole tarpeellista tehdä tai sille ei voida myöntää All risk -vakuutusta.

Palovakuutus voi olla paras ratkaisu silloin, kun omaisuutta halutaan turvata rajatummin. Esimerkiksi pitkään tyhjänä olleen rakennuksen paloriskejä voidaan turvata palovakuutuksen avulla. Vakuutus korvaa irti päässeen tulen ja noen sekä salaman, räjähdyksen ja sammutuslaitteiston laukeamisen aiheuttamat vahingot.

Palovakuutukseen voi liittää sekä rakennukset että niissä olevan irtaimiston. Omaisuuden voi vakuuttaa joko täydestä arvosta tai sovitusta vakuutusmäärästä.

Purettavien rakennusten osalta vakuutamme kohteet ainoastaan purkuarvostaan ensiriskinä palovakuutuksella.

Sakraaliomaisuus on antiikki- tai taidearvonsa vuoksi usein korvaamatonta, mikä nostaa vahinkojen ennaltaehkäisyn erityisen tärkeään rooliin. OPlla on vuosikymmenten kokemus seurakuntien kanssa tehdystä yhteistyöstä kirkkopalojen ennaltaehkäisemisessä.

Kirkot irtaimistoineen sekä muu sakraaliomaisuus voidaan vakuuttaa kirkkovakuutuksella tai erillisillä palo-, murto-, myrsky- ja vuototurvilla. Kirkkovakuutukseen voidaan liittää myös entisöimislisä, joka mahdollistaa vahinkotapauksissa entisöinnin perinteisiä materiaaleja ja työmenetelmiä käyttäen.

Kirkkovakuutus on ensiriskivakuutus eli jokaisen kohteen osalta on määritettävä ensiriskivakuutusmäärä.

Seurakunnan muut rakennukset ja irtaimisto (pl. sakraaliomaisuus)

Muut kuin sakraalirakennukset ja -irtaimistot voidaan vakuuttaa täydestä arvosta julkisyhteisön palovakuutuksella tai omaisuusriskivakuutuksella tai niille voidaan myös valita yksittäisiä vakuutusturvia vain tiettyjen vahinkojen varalta (esim. murtovahingot).

Turvaa hautakiviin tai muistomerkkeihin kohdistuvan ilkivallan varalta

Seurakunta voi liittää kirkkovakuutukseen lisäturvan, jonka perusteella korvataan ilkivaltaisesti kaadettujen hautakivien pystyyn nostaminen. Enimmäiskorvaus on 200 euroa hautakiveä kohti. Sankarihaudoille ja muistomerkeille enimmäiskorvaus on 2000 euroa.

Jos toimintaa on jatkettava väliaikaisin järjestelyin vahingon vuoksi, organisaatiosi voi varautua tilanteeseen liittämällä palo- ja omaisuusriskivakuutukseen lisäkuluvakuutuksen. Se korvaa toiminnan jatkamisesta aiheutuvat lisäkulut sovittuun vakuutusmäärään saakka siltä ajalta, kun vahingon myötä tuhoutunutta rakennusta korjataan tai uudelleenrakennetaan.

Lisäkuluvakuutukseen tarvitaan vakuutuksesta korvattavien vahinkojen vuosilimiitti sekä vahinkokohtainen limiitti. Keskikokoisen julkisyhteisön vakuutuskausikohtainen limiitti on tavallisesti noin 400 000 euroa ja rakennuskohtainen limiitti noin 200 000 euroa.

Irtaimiston tilapäisiä siirtoja varten vakuutukseen sisältyy lisäturva. Se turvaa irtaimistoa, kun sitä siirretään tilapäisesti vakuutuspaikan ulkopuolelle huollon, korjauksen tai niihin liittyvän kuljetuksen aikana Suomessa.

Poissaehdon vakuutusmääräksi riittää usein 20 000 euroa, mutta voimme laajentaa sitä lisämaksusta.

Kannattaa huomioida erityisesti seuraavat asiat tarjouspyyntöä tehtäessä. Tarjouspyynnön voit lähettää sähköpostitse sivun oikeassa laidassa olevan linkin kautta.

Historiallisesti arvokkaat ja museoviraston suojelemat kohteet

Kohdeluetteloon on merkittävä selvästi erikseen suojellut kohteet. Näiden vakuuttamiseksi on kohteille määriteltävä ensiriskivakuutusmäärä sekä mainittava sisältyykö vakuutusmäärään entisöintiarvo.

Vanhat rakennukset

Ennen vuotta 1950 rakennetut rakennukset, joihin ei ole tehty täydellistä LVIS-remonttia, voidaan vakuuttaa vain palo-, murto- ja myrskyturvalla ensiriskivakuutusmäärästä (euromääräisenä). Ensiriskivakuutetun omaisuuden osalta ei sovelleta alivakuutuksen korvausperiaatteita. Tästä syystä se soveltuu hyvin vakuuttamaan sellaista omaisuutta, jossa kohteen arvon määrittäminen on haasteellista. Vanhat ja etenkin entisöintiarvon sisältävät kohteet ovat usein juuri ensiriskivakuuttettavia kohteita.

Tyhjillään olevat rakennukset

Pidemmän aikaa tyhjänä olleet rakennukset vakuutamme käyttövesiputkien vuodon osalta vain silloin kun rakennuksen käyttövesiputken pääsulku on kiinni. Tästä tulisi mainita erikseen tarjouspyynnön kohdeluettelossa.

Purettavat rakennukset

Lue lisää "Milloin kannattaa hankkia pelkkä paloturva?" –osiosta.

Kohteen kuvaaminen kohdeluettelossa

Kohdetta vakuutettaessa on tärkeää kuvata mitä rakennuksessa tehdään. Esimerkiksi "teollisuushalli" ei nimensä perusteella kerro vielä kohteesta paljoa, mutta osoitetiedot sekä kohteessa vuokralla olevan yrityksen tiedot ja toimiala auttavat kuvaamaan kohteen riskejä jo paremmin.

Kohteen rakennusvuosi ja mahdollisen peruskorjausvuoden täsmentäminen ovat myös tärkeitä tietoja. Lämmitys-, viemäri- ja käyttövesiputkien sekä sähköjen uusimisvuoden ilmoittaminen voi alentaa merkittävästi kohteen vakuutusmaksua.

Vahinkohistoria

Pohjola Vakuutus edellyttää tarjouksen antamiseksi vähintään viiden viimeisen vuoden vahinkohistorian tarjouspyynnön liitteenä.

Vahinkohistoriassa tulee eritellä:

  • vahingot vuosittain
  • sattuneen vahingon määrä (euromääräisesti) sekä vahinkojen määrä (kpl)
  • tapahtuneiden omaisuusvahinkojen laatu (vähintään palot ja vuodot) sekä
  • vahingosta vähennetyn omavastuun määrä.

Kannattaa huomioida, että vaikka kyseessä olisi uusi perustettava yhtiö, tarvitsemme kohteisiin kohdistuneet vahingot joka tapauksessa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.