Anmälning av skador i Skadetjänsten

I Skadetjänsten finns skadeanmälningar för de flesta skadeslagen. Om du har behörighet till företagets försäkringar i webbtjänsten hittar du Skadetjänstens skadeanmälningar också i tjänsten op.fi. Om du inte har rätt till företagets försäkringar i tjänsten op.fi, kan du anmäla skador och söka ersättning på hae-korvausta.op.fi.

Anmälning av skador via direktlänkar i Skadetjänsten

Vi erbjuder ditt företag skadeanmälningslänkar med hjälp av vilka de anställda i företaget enkelt kan anmäla skador i den Skadetjänsten. Enligt lagen ska arbetsgivaren alltid göra en anmälan om ett olycksfall i arbetet. Du kan dela upp länkarna på skadeanmälningar för olika försäkringsgrenar, till exempel på företagets intranät. Skadeanmälningslänkarna och skadeanmälningstjänsterna finns också på svenska och engelska förutom på finska. Läs anvisningarna nedan om hur du kan ta länkarna i bruk för ditt företag. 

Du ser skadeanmälningslänkarna för olika försäkringar i rullgardinsmenyn nere på sidan.

Hur börjar jag använda tjänsten?

1) För att kunna använda tjänsten krävs ett gällande avtal om digital kommunikation. Ingå ett avtal om digital kommunikation för företag för användning av tjänsten op.fi. Om ditt företag tidigare har ingått ett nättjänstavtal för skötsel av försäkringsärenden, uppdatera det till ett avtal för digital kommunikation.

2) Vi erbjuder ditt företag två olika länkalternativ per skadegren. Välj det lämpligaste alternativet för ditt företag:

 • Utan godkännande (alternativ A).

Välj den här länken om du vill att skadeanmälningar i ditt företag som gäller olycksfall i arbetet ska gå utan separat godkännande av chefer eller personer som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsfrågor till försäkringsbolagets handläggning.

 • Välj godkännande (alternativ B)

Välj den här länken om du vill att skadeanmälningarna i ditt företag till den person som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsärenden för godkännande innan de går vidare till försäkringsbolaget för skadehandläggning. Med hjälp av detta alternativ kan en anställd i ditt företag anmäla sin skada, men en företrädare för företaget ska godkänna anmälan separat i tjänsten op.fi. Gå till avsnittet Kundrelation i tjänsten op.fi och lägg till e-postadressen för godkännaren av skadeanmälan, så att rätt person får information om skadeanmälan.

Hur lägger du till ett meddelande i en skadeanmälan som gjorts med mottagarens skadelänk?

 1. Välj i avsnittet Kundrelation i tjänsten op.fi Försäkringens organisationsstruktur och under den Visa uppgifter.
 2. Lägg först till försäkringsbeteckningen i punkten Försäkringar som har valts ut för enheten.
 3. I punkten Ytterligare information och adresser lägger du till mottagarna till meddelandena och deras e-postadresser. Du kan lägga till en mottagare för anmälningar om olycksfall i arbetet och en för gruppolycksfalls- och fordonsskadeförsäkringar.

Som mottagare av allmän information ska du lägga till en person som godkänner gruppolycksfalls- och fordonsskadeanmälningar och som mottagare av försäkringsspecifik information en person som godkänner anmälningar om olycksfall i arbetet.

3) Lägg till önskade skadeanmälningslänkar i ditt företags intranät. Lägg i anslutning till länken till företagets försäkringsnummer och FO-nummer. Den som gör en skadeanmälan behöver dessa uppgifter när skadan anmäls. Om möjligt borde intranätlänken öppnas på en separat flik, så att det är lättare att kopiera försäkringsnumret och FO-numret.

Om du har frågor om användningen av länkarna, ber vi dig kontakta vårt nätstöd.

 

Närmare anvisningar för skadeanmälningar finns nedan.

Så här anmäler du en skada

1) Öppna skadeanmälan via länken på intranätet. Håll försäkringsnumret och arbetsgivarens, dvs. försäkringstagarens, FO-nummer tillgängliga eftersom de behövs i skadeanmälan.  Ta fram nätbankskoderna för identifieringen. Om möjligt borde intranätlänken öppnas på en separat flik, så att det är lättare att kopiera försäkringsnumret och FO-numret. 

2) Länken styr dig till Skadetjänstens ingångssida till den typ av skadeanmälan som du väljer, exempelvis anmälan om arbetsolycksfall för arbetstagare.

3) På Skadetjänstens ingångssida ska du fylla i företagets försäkringsnummer och FO-nummer. Efter det identifierar du dig i Skadetjänsten med dina nätbankskoder, med bankens mobilkod eller din teleoperatörs mobila bank-id.

4) Frågorna på skadeanmälan anpassar sig efter de uppgifter du lämnar. Kontrollera till sist anmälan i förhandsgranskningen och sänd den.

5) Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Titta på videon för att se hur en skadeanmälan görs med direktlänkar.

Videon är finskspråkig, men vår skadeanmälningstjänst finns att få på svenska, finska och engelska.

Om din skadeanmälan kräver godkännande av exempelvis den som sköter företagets försäkringsärenden:

6) När anmälan har sänts sparas den på sidan Utkast i avsnittet Försäkringar och skador i tjänsten op.fi.  

7) Vi skickar ett meddelande per e-post om sparade utkast till skadeanmälningar till den person som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsärenden i ditt företag och vars kontaktuppgifter har registrerats i tjänsten op.fi som information om den som godkänner skadeanmälan.

8) Den person som fått e-postmeddelandet loggar in på tjänsten op.fi. Anmälan finns på sidan Utkast i avsnittet Försäkringar och skador. Godkännaren granskar anmälan och skickar den vidare för handläggning till Pohjola Försäkring.

9) Därefter sparas anmälan i tjänsten op.fi och går vidare för skadehandläggning. Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, tar vi kontakt.

Se på videon hur en skadeanmälan godkänns

Olycksfall i arbetet

Använd den här länken om det är fråga om en arbetstagares olycksfall i arbetet eller om det i arbetsolycksfallsförsäkringen för företaget ingår en olycksfallsförsäkring för fritid för arbetstagare.

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/arbetstagares-olycksfall

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/arbetstagares-olycksfall

Anmälan om gruppolycksfall

Använd den här länken om försäkringsbeteckningen för ditt företag börjar med 16.

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/olycksfall-under-fritid

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/olycksfall-under-fritid

Olycksfall för studerande 

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/olycksfall-for-studerande

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/olycksfall-for-studerande

Yrkessjukdom

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/yrkessjukdom

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/yrkessjukdom

Fordonsskada

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/fordonsskada

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/fordonsskada

Övriga skadeslag (utan godkännande)

 • hae-korvausta.op.fi